Informace k ptačí chřipce

Aktuální informace Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj k ptačí chřipce.


Vážení občané,

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj zveřejňuje aktuální informace k ptačí chřipce na internetových stránkách Státní veterinární správy - „Ptačí chřipka - aktuální nákazová situace". 

Na předmětných internetových stránkách http://www.svscr.cz/ jsou uveřejněny i další obecné informace k této nákaze zvířat.

24.02. 2017

Vážení občané,

na základě Nařízení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, čj. SVS/2017/024769-T, kterým byla nařízena mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy (ptačí chřipky), je Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí povinen provést ve vymezeném ochranném pásmu soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí.

V případě, že Vás pracovníci odboru, kteří budou provádět ve vymezeném ochranném pásmu sčítání, nezastihnou, obracíme se na Vás, ke sdělení vyhovujícího náhradního termínu pro provedení tohoto sčítání a sepsání protokolu nejpozději do 28. února 2017 na tel. čísle: 720 691 901

Děkujeme za spolupráci při řešení této mimořádné situace.

 

06.02. 2017

V souvislosti v potvrzeným výskytem této nákazy v katastrálním území Orlová, vydala Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj dne 06.02.2017 Nařízení o mimořádných veterinárních opatřeních, ve kterých vymezila „ochranné pásmo“ a „pásmo dozoru“, s povinností uplatňovat opatření uvedená v tomto nařízení, přičemž území Karviné spadá do pásma dozoru. Vydané nařízení je vyvěšeno na elektronické úřední desce Magistrátu města Karviné.

08.02. 2017

Dne 08.02.2017 byl nahlášen na Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj (KVST) nález tří uhynulých labutí na pravém břehu řeky Olše v obci Petrovice u Karviné, v k. ú. Závada nad Olší. Labutě byly pracovníkem KVST odebrány a odeslány k laboratornímu vyšetření v Státním veterinárním ústavu Olomouc, kde byl následně potvrzen výsledek vyšetření jako pozitivní, subtyp H5. Vzorky byly odeslány  ke konfirmaci do NRL pro aviární influenzu ve Státním veterinárním ústavu Praha .

KVST při pozitivním nálezu aviární influenzy u volně žijících ptáků nepřijímá žádná opatření.

I nadále však platí Nařízení Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních opatřeních č. SVS/2017/004572-G, ze dne 10.01.2017 k zamezení a šíření nebezpečné nákazy aviární influenzy na území České republiky. Zdrojem nákazy jsou tažní ptáci, kteří tuto nákazu zavlekli na území Evropy z Asie.  Jedná se o vysoce virulentní kmen, jehož přenos na člověka nebyl doposud zaznamenán, rizikem však je možná mutace viru. Nepříznivá nákazová situace může vést k omezení obchodu s drůbežím masem z daného regionu a celé ČR, a proto je třeba odpovědného a solidárního chování mezi chovateli. 

V rámci vydaných nařízení bylo k zamezení šíření ptačí chřipky a minimalizaci nebezpečí přenosu nákazy doporučeno chovatelům drůbeže mimo jiné přijmout opatření, která spočívají v těchto krocích:

-     drůbež, která má přístup do venkovních výběhů, tam kde je to technicky a provozně možné, umístit uvnitř budovy.

-     drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně žijícím ptactvem, 

-     slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží, 

-     v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky,

-     krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem, 

-     pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci, 

-     pokud možno nenapájet drůbež neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží, ke kterým mají přístup volně žijící ptáci, 

-     venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany), 

-     zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků, 

-     oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků veterináři,

-     nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků.