Žádost o územně plánovací informaci k využití pozemku

folder-document.png Žádost o územně plánovací informaci podle ustanovení § 21 odst. 1 písmeno a) zákona o územním plánování a stavebním řádu, a podle § 2 vyhlášky o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o územně plánovací informaci (k využití pozemku)

04. Základní informace k životní situaci:
Žádost o územně plánovací informaci podle ustanovení § 21 odst. 1 písmeno a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba), který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Dle § 196 odst. 1 stavebního zákona lze ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle stavebního zákona, pro která prováděcí předpis určuje formuláře, činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě, podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Žádost lze podat pouze na formuláři dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti o územně plánovací informaci lze podat pouze na formuláři dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 503/2006Sb.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování, Karola Śliwky 50, 733 24 Karviná-Fryštát, kancelář č. 444, úřední hodiny: pondělí a středa 07:30-17:00 hodin.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Kompletně vyplněný formulář (příloha č. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb.)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Nejsou vyžadovány

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Do 30 dnů od podání žádosti

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
podle § 37 odst. 4 správního řádu, § 19 odst. 3 správního řádu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, platné územní plány

18. Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Přezkum podle ustanovení § 156 správního řádu

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Neuplatňují se

21. Nejčastější dotazy:
Neuvedeno

22. Další informace:
Neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Neuvedeno

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor rozvoje, oddělení strategií a plánování

26. Kontaktní osoba:
Neuvedena

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
2.1.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován:
2.1.2012

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno