Městská policie


erb-mestska-policie-karvina.jpg

 

Ředitel

bicej.jpg

Mgr. Petr Bičej
ředitel
Telefon: 595 390 984
Email:

 

 

Co je městská policie?

Městská policie je orgánem obce, kterou zřizuje na základě zákona o obcích 128/2000 Sb. zastupitelstvo obce. Další činnost obecních a městských policií, jejich pravomoci a povinnosti jsou stanoveny  zákonem o obecní policii 553/1991 Sb. a dalšími. Statutární město Karviná pak zřízení  a činnost Městské policie Karviná ošetřuje obecně závaznou vyhláškou 4/2013.

Ve spolupráci s Magistrátem města Karviné, Policií ČR, dalšími organizacemi a orgány státní správy  a samosprávy zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci našeho města, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílí se na dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, dohlíží nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce. Nad to se zabývá prevenci kriminality  a zpracováním statistických dat pro potřeby Ministerstva vnitra České republiky a plní mnoho dalších úkolů k zabezpečení potřeb občanů našeho města.

Uniformovaní zaměstnanci městské policie, se kterými se občané setkávají běžně na ulici jsou strážníci. Než se uchazeč o tuto pracovní pozici stane strážníkem, musí se podrobit vzdělávání ve specializovaném akreditovaném školícím centru. Po tuto dobu je zařazen do pozice tzv. „čekatele“. Po absolvování vzdělávání jeho znalosti a dovednosti prověřuje komise odborníků MVČR. A to každé tři roky v plném rozsahu!

Občané se mohou obracet na strážníky se svými potřebami přímo, nebo prostřednictvím dále uvedených kontaktů. Pokud nebude moci městská policie vyřešit věc z vlastní pravomoci, oznámí ji dle věcné a místní příslušnosti kompetentnímu subjektu.

Službu občanům zajišťuje Městská policie Karviná v režimu 24 hodinových služeb 7 dní v týdnu. Vždy se tedy u nás dovoláte pomoci.

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Městská policie Karviná vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice "strážník obecní policie".

VŘ MPK.pdf, soubor typu pdf, (634,47 kB)

 

Sledujte nás na facebooku facebook.png

Kontakty


Adresa pro osobní kontakt
Univerzitní park 51/1
733 24 Karviná

Adresa pro písemný kontakt
Fryštátská 72/1
733 24 Karviná

e-mail: epodatelna@karvina_cz

 

OPERAČNÍ PRACOVIŠTĚ - STÁLÁ SLUŽBA

Tísňové volání: 156

Telefon: +420 596 311 649, +420 596 312 028

Fax: +420 595 390 980

E-mail: operacni@karvina_cz

  

PREVENCE KRIMINALITY

Telefon: +420 596 390 985

E-mail: prevence@karvina_cz

  

SEKRETARIÁT

Telefon: +420 595 390 983

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534

 


Vedení městské policie


bicej.jpg

ozana.JPG

novotny.JPG

Mgr. Petr Bičej
ředitel
Telefon: 595 390 984
Email:

Mgr. Václav Ožana
1. zástupce ředitele
Telefon: 595 390 989
Email:

Mgr. Jaroslav Novotný
2. zástupce ředitele
Telefon: 595 390 990
Email:

 


Velitelé směn


hronsky.JPG

zuskin.JPG

babisz.JPG

pala.JPG

Dalibor Horský
velitel
Telefon: 595 390 987
Email:

Lubomír Zuskin
velitel
Telefon: 595 390 987
Email:

Aleš Babisz
velitel
Telefon: 595 390 987
Email:

Martin Pala
velitel
Telefon: 595 390 987
Email:

 


Úsek prevence kriminality


Úvod

Hlavními cíli prevence kriminality jsou snižování míry a závažnosti trestné činnosti, omezování příležitosti k páchání trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů města. Statutární město Karviná se přihlásilo k programu prevence kriminality v roce 1996 na základě výzvy Ministerstva vnitra České republiky. Rozhodujícím faktorem byl vysoký nápad trestné činnosti. Policie České republiky, Městská policie Karviná a Komise bezpečnostní a prevence mapují bezpečnostní situaci ve městě. Na tomto základě a v souladu s Koncepcí prevence kriminality statutárního města Karviné na léta 2012 - 2015 doporučují  projekty  ke schválení Zastupitelstvu města Karviné k jejich realizaci.

Na území města Karviné bylo doposud schváleno a realizováno z oblasti sociální, situační  prevence a z oblasti informování občanů více jak 150 projektů.

Město Karviná v rámci prevence kriminality každoročně finančně podporuje činnost nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, mimoškolní činnost základních a středních škol, kontaktní centrum pro osoby s drogovou závislostí a další organizace.

 

Vymezení pojmů prevence kriminality

Prevenci kriminality lze rozdělit do několika základních směrů – struktura prevence kriminality:

 • sociální opatření - zabývají se sociálními a ekonomickými problémy, zaměřují se na ohrožené jedince a jejich rodiny, na skupinu obyvatel městské čtvrti, s cílem změnit nepříznivé socioekonomické prostředí, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Jedná se aktivitu ovlivňující proces socializace a sociální integrace;
 • situační opatření – cílem je omezování příležitosti k páchání trestné činnosti, zvyšování rizika dopadení pro pachatele, snižování zisků z trestné činnosti, včetně urbanistického plánování z hlediska potřeb bezpečí občanů a nasazení technických opatření. Situační prevence staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Tuto oblast charakterizujeme jako opatření režimové, fyzické a technické ochrany, které se snaží minimalizovat kriminogenní podmínky. Úspěšnost projektů je vysoká a měřitelná;
 • informování občanů – zprostředkování informací o bezpečnostní situaci, o účinných formách obrany před trestnou činností a zapojení občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti i bezpečí svého okolí. Obsahově se jedná o široké spektrum informací, které se mohou týkat stavu, vývoje a typů kriminality v lokalitách, rizikových způsobů chování, vysvětlování smyslu a výhod zabezpečování majetku a pojištění, technického řešení, možnosti spolupráce v komunitě a spolupráce s policií apod. Cílem projektů je zvyšování informovanosti obyvatel a motivace k aktivnímu přístupu pro zajišťování vlastní bezpečnosti a ochraně majetku.

Objekty prevence kriminality:

 • kriminogenní faktory – sociální prostředí, příčiny a podmínky kriminality,
 • potencionální nebo skuteční pachatelé trestné činnosti,
 • potencionální nebo skutečné oběti trestných činů.

Úroveň preventivních aktivit je tvořena:

 • primární prevencí – zaměřuje se na všechny občany (osvěta, informace, volnočasové aktivity),
 • sekundární prevencí – zaměřuje se na rizikové skupiny osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti, na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, povalečství, vandalismus, rasové konflikty), na příčiny kriminogenních situací (dlouhodobá nezaměstnanost, sociální chudoba apod.) a na extrémně nepříznivé životní prostředí (gheta, holobyty, zdevastovaná vybydlená sídliště apod.),
 • terciální prevencí – spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob a je zacílena na rizikové sociální prostředí.

Preventivní aktivity v České republice se uskutečňují na úrovni:

 • celostátní úrovni – na této úrovni jsou realizovány projekty celostátního významu aplikované na území celé ČR;
 • krajské úrovni – úkolem krajské úrovně je přenesení preventivní politiky státu na úroveň kraje. Nástrojem jsou Krajské programy prevence kriminality, které jsou realizovány na území celého kraje, jeho částí nebo území obce;
 • lokální úrovni - cílem městské úrovně prevence kriminality je snižování trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečnosti občanů ve větších městech

Na prevenci kriminality se v Karviné podílí široká škála veřejných institucí i soukromých subjektů. Boj proti kriminalitě se tak stává nedílnou součástí zájmů mnoha zainteresovaných organizací. Vzájemnou spolupráci se zvyšuje efektivnost a účinnost preventivních aktivit.