Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Divisions of the Municipality > Division of Property > Oddělení komunálních služeb

Oddělení komunálních služeb

Hlavní obsah stránky

Kde nás najdete

Oddělení komunálních služeb Odboru majetkového se nachází v přízemí budovy B magistrátu (kancelář č. 33), v 1. patře budovy B Magistrátu (kanceláře č. 54,55,57,59,59/1,62,64),  na ulici Karola Śliwky čp. 618 v Karviné-Fryštátě (ukázat na mapě). Ke vstupu můžete užívat hlavního vchodu do budovy nebo je možno použít výtahu a vystoupit v přízemí).

Popis oddělení

 • administrativně zajišťuje veřejnou službu a veřejně prospěšné práce, spolupracuje s odbory a odděleními MMK,
 • provádí organizaci, řízení, kontrolní činnost a personální agendu veřejné služby a veřejně prospěšných prací,
 • zajišťuje provoz a údržbu mobilních buněk WC (u kostela Sv. Petra z Alkantary) v majetku SMK,
 • zajišťuje agendu veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení,
 • zajišťuje opravy a údržbu městského informačně - orientačního systému,
 • vydává souhlas se zvláštním užíváním místních komunikací v souvislosti se zřizováním vyhrazených parkovacích míst pro občany - držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a podnikatele,
 • vydává souhlas se zvláštním užíváním pozemních komunikací v majetku SMK v souvislosti s částečnými či úplnými uzavírkami a stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
 • zajišťuje formou žádosti vydání stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v souvislosti se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro občany - držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a nově umisťované dopravní značení,
 • zajišťuje komplexní správu a údržbu místních komunikací včetně dopravního značení, parkovacích ploch a parkovacích automatů,
 • komplexně zajišťuje čistotu a zimní údržbu místních komunikací a veřejného prostranství
 • zajišťuje komplexní agendu veřejné zeleně (sídlištní zeleň, parky, lesoparky, bezprizorní plochy a ostatní veřejná prostranství ve správě odboru),
 • zajišťuje údržbu drobných vodních toků ve správě SMK,
 • zajišťuje komplexní evidenci městského mobiliáře, dětských a sportovních hřišť, dětského dopravního hřiště, fontán, autobusových čekáren a kulturních předmětů a úředních desek, sleduje jejich stav, včetně jejich údržby, modernizace a obnovy,
 • vydává za statutární město Karviná společné stanovisko k připravovaným stavbám,
 • připravuje pro RM a ZM materiály předkládané společností Technické služby Karviná, a.s., zjišťuje informace o plnění úkolů uložených RM této společnosti a o výsledcích RM informuje,
 • provádí veškeré úkony spojené se zajišťováním pohřbů dle § 5 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví,
 • zajišťuje a koordinuje provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Karviné,
 • zajišťuje následnou péči o uzavřenou skládku komunálního odpadu Karviná - Sovinec,
 • zajišťuje agendu cyklistické dopravy na území města, tj. kontrolu a údržbu stezek a dopravního značení,
 • zajišťuje provoz psího útulku (údržba, opravy majetku),
 • vede registr čipů, zajišťuje čipový systém, plošné očkování psů, evidence odchycených psů, pěstounská péče, účast v přestupkovém nebo správním řízení,
 • vydává souhlas k vjezdu na chodníky v majetku SMK,
 • z pozice vlastníka místních komunikací zajišťuje výkon agendy v oblasti trvale nepojízdných vozidel ve městě,
 • vydává souhlas s umístěním dočasných reklamních prvků na veřejné osvětlení,
 • spolupracuje a zajišťuje součinnost mezi městem a firmami zajišťujícími nájem výlepových ploch, svítících reklam a čekáren ve městě,
 • provozuje tržiště a tržní místa SMK (údržba, opravy, evidence, smluvní vztahy),
 • zajišťuje správu a údržbu dřevěných stánků a elektrozařízení a plní povinnosti spojené s dodržováním OZV o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků,
 • uzavírá nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce dřevěných stánků v rámci konání veřejných shromáždění,
 • zajišťuje agendu farmářských trhů,
 • zajišťuje opravy a údržbu památníků a uměleckých děl na veřejném prostranství a kaplí a podobných sakrálních objektů ve vlastnictví SMK,
 • zajišťuje opravy, údržbu válečných hrobů a pietních míst,
 • vydává povolení k zvláštnímu užívání veřejného prostranství v majetku SMK za účelem provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení, skládek a přenosných reklamních zařízení, včetně dodatečných povolení k odstranění poruch na inženýrských sítích,
 • vydává povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství za účelem stánkového, jiného mobilního příležitostného prodeje, předsunutého prodeje, restauračních předzahrádek, cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí mimo akcí na veřejném prostranství na účelových komunikacích a zeleni,
 • zajišťuje deratizaci a regulaci populací synantropních zvířat na území města podle OZV o provedení speciální ochranné deratizace na území města,
 • pro vnitřní potřeby oddělení provádí vidimaci a legalizaci dle zákona o ověřování.

Co u nás vyřídíte?

 • přistavení odpadových nádob
 • přistavení velkoobjemového kontejneru
 • povolení užívání veřejného prostranství za účelem provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení a skládek a za účelem umístění reklamních zařízení
 • povolení užívání veřejného prostranství za účelem umístění dočasných staveb, zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb a podobných zařízení
 • umístění dočasných reklamních poutačů na sloupy veřejného osvětlení
 • vydání souhlasů k vyhrazení parkovacích míst pro osoby ZTP
 • vyjádření k záměru kácení dřevin na pozemcích v majetku statutárního města Karviné 

U nás vyřídíte (životní situace, formuláře)
Lidé na oddělení

Jméno Kancelář Telefon E-mail
Maierová Jana Ing.    - vedoucí B/59/1 596 387 216
Cieslar Pavel     B/60 596 387 345
Gajdziok Pavel     B/55 596 387 371
Grošková Zdeňka     B/62 596 387 299
Hapková Věra     B/54 596 387 303
Horvátová Věra     B/59 596 387 306
Klusová Martina     B/62 596 387 302
Koláček Bohuslav Ing.    B/52 596 387 298
Markovičová Andrea     B/60 596 387 335
Nivnická Kristýna Ing.    B/64 596 387 213
Rebro Martin Ing.    B/54 596 387 373
Trampler Tomáš Bc.    B/55 596 387 320
Zabder Lumír     B/64 596 387 304
Login