Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Divisions of the Municipality > Division of Development

Division of Development

Hlavní obsah stránky

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru

Ing. Martina Šrámková
vedoucí Odboru rozvoje

Telefon: +420 596 387 434
E-mail: martina.sramkova(at)karvina.cz


Introduction

This is English text.......Kancelář tajemníka je odbor Magistrátu města Karviné, který má na starosti především služby zaměstnancům dovnitř úřadu (právní služby, personální a platový servis a služby spojené s užíváním informačních technologií úřadu).

Kontakt s občany či organizacemi je soustředěn zpravidla na:

-         řešení soudních sporů města s fyzickými nebo právnickými osobami

-         řešení dluhů těchto osob vůči městu (pokud se nejedná o dluhy za poplatky a pokuty anebo dluhy na nájemném z bytů)

-         výběrová řízení na nové zaměstnance úřadu

-         zajišťování bezplatných odborných praxí v rámci studia na školách

-         zajišťování vzdělávání zaměstnanců úřadu

-         řešení problematiky užívání Geografického informačního systému

Výše uvedené činnosti jsou blíže popsány – v organizačním řádu (hyperlink) a dále v odkazu „co u nás vyřídíte“.

Struktura odboru

U nás vyřídíte (životní situace, formuláře)

Kreativní business – Podpora iniciativ neformálních skupin mládeže
 
Přihláška ke zkoušce z prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalosti obsluhy taxametru řidiči taxislužby
 
Žádost o poskytnutí datového výstupu z Geografického informačního systému města Karviné (GISMK)
 
Žádost o povolení připojení k pozemní komunikaci
 
Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky komunikace
 
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřizování a provozu stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení (restaurační zahrádky)
 
Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace
 
Havárie inženýrských sítí uložených v pozemní komunikaci
 
Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí
 
Žádost o stanovení přechodné (místní) úpravy dopravního značení
 
Vydávání dlouhodobých (rezidentních) parkovacích karet
 
Povolení k parkování ve vymezených oblastech města
 
Podnět na pořízení regulačního plánu
 
Žádost o vydání regulačního plánu
 
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na podporu individuální bytové výstavby
 
Žádost o územně plánovací informaci k využití pozemku
 
Poskytování dotací a grantů z rozpočtu statutárního města Karviné
 
Žádost o povolení užívání veřejného prostranství za účelem pořádání kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl
 
Žádost o rezervaci plochy a termínu konání akce na veřejném prostranství
 
Žádost o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky statutárního města karviné 6/2003, o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, ve znění pozdějších změn
 

Lidé na odboru

Define your OmniPortlet.   Define your OmniPortlet.
Login