Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Divisions of the Municipality > Division of Development > Oddělení marketingu a školství

Oddělení marketingu a školství

Hlavní obsah stránky

Kde nás najdete

Oddělení marketingu a školství se nachází ve 3. patře budovy C Magistrátu města Karviné na ulici Karola Sliwky 50, Karviná-Fryštát. Jedná se o budovu bývalé banky. Vedoucí oddělení je Ing. Ingrid Szczypková, oddělení má celkem 17 pracovníků (ukázat na mapě). 

 

Popis oddělení

marketing

 • komplexně zajišťuje agendu marketingu města jako systému tvorby nabídky města a její propagace cílovým skupinám, a to zejména v oblastech rozvoje cestovního ruchu, investičních příležitostí a vzdělání (tvorba turistických produktů, studií a analýz, koncepčních materiálů, tvorba tiskovin, jejich správa a distribuce, účast na výstavách a prezentačních akcích a další formy prezentace města, zpracování systému komunikačních kanálů),
 • v rámci public relations jako systému celkové komunikace mezi statutárním městem Karviná, občany a jinými subjekty včetně propagace města zajišťuje vydávání Karvinského zpravodaje, inzerci v médiích, využívá služeb tiskové mluvčí v rámci publicity města, zajišťuje informační servis prostřednictvím webových stránek města a zámku, městského televizního vysílání a jeho videotextových stránek,
 • zajišťuje koncepci městského informačně-orientačního systému,
 • komplexně zajišťuje agendu Fondu primátora města Karviné,
 • zajišťuje agendu jednotného komunikačního stylu a povolování používání znaku, vlajky a loga města,
 • připravuje a realizuje oficiální společenské akce a civilní obřady (oceňování sportovců, osobností v oblasti kultury, vítání občánků, technické zajištění svatebních obřadů, návštěv oficiálních hostů),

kultura

 • koordinuje průběh celoměstských kulturních akcí a zajišťuje příležitostné prodejní akce, uzavírá příslušné nájemní smlouvy, povoluje konání akcí na veřejném prostranství včetně povolování zábavné pyrotechniky a plní povinnosti spojené s dodržováním obecně závazné vyhlášky o pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků,
 • zajišťuje správu zámku Fryštát včetně průvodcovských služeb a správu zámeckých expozic, zajišťuje doplňování sbírkových exponátů, odborné zpracování a zabezpečovací dokumentaci sbírek dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy včetně evidence a inventury sbírek a správy depozitářů,
 • doplňuje a zpracovává odbornou příruční knihovnu a kroniku města,
 • zajišťuje organizační a administrativní práce související s činností kulturní komise,

sport

 • komplexně zajišťuje koncepci sportu ve městě včetně podpory sportovních aktivit souvisejících s rozvojem dětského a mládežnického sportu a dalších oblastí v rámci volnočasových aktivit,
 • zajišťuje některé celoměstské sportovní akce,
 • zajišťuje organizační a administrativní práce související s činností komise tělovýchovy a sportu,

zdravotnictví

 • zajišťuje odborné poradenství v rámci přestupkového řízení,
 • zajišťuje agendu receptu a žádanek na léčivé přípravky obsahující omamné látky a psychotropní látky dle zákona o návykových látkách,
 • komplexně zajišťuje ozdravné pobyty pro děti a mládež,
 • zajišťuje organizační a administrativní práce související s činností komise zdravotní,

školství

 • zajišťuje správu základních a mateřských škol zřízených statutárním městem Karviná - výkon státní správy a samosprávy,
 • zajišťuje podmínky pro plnění školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území města,
 • zabezpečuje dětem s trvalým pobytem na území města přednostní přijetí do jiné mateřské školy v posledním roce před nástupem do 1. třídy,
 • vede platovou agendu ředitelů základních a mateřských škol zřízených statutárním městem Karviná,
 • potvrzuje dobu zaměstnání bývalým zaměstnancům ONV, Okresního úřadu Karviná a Školského úřadu Karviná, kteří pracovali ve školách a školských zařízeních,
 • zajišťuje vedení agendy školských rad při základních školách,
 • zabezpečuje agendu komise pro výchovu a vzdělávání,
 • zpracovává obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech (spádových) základních škol,
 • zajišťuje statistické podklady v přenesené působnosti dle školského zákona,
 • zpracovává návrhy rozpisu rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu mateřských a základních škol v obvodu obce s rozšířenou působností Karviná, navrhuje řešení disproporcí v rámci normativního financování škol, sleduje čerpání finančních prostředků a dodržování limitů ze státního rozpočtu za školy v obci s rozšířenou působností Karviná.

U nás vyřídíte (životní situace, formuláře)

Lidé na oddělení

Jméno Kancelář Telefon E-mail
Szczypková Ingrid Ing.    - vedoucí C/429 596 387 479
Davidová Michaela     G/ 596 387 358
Dlouhá Dagmar     C/427 596 387 477
Godorová Marika     G/ 596 387 340
Hübnerová Marcela     C/426 596 387 484
Komínková Naděžda     C/428 596 387 483
Kravčík Radim Mgr.    G/ 596 387 330
Krotká Lenka     C/427 596 387 482
Kwiczalová Jana     C/428 596 387 472
Mazurová Silvie     G/ 596 387 340
Palová Marika     G/ 596 387 356
Polášková Ivana     C/426 596 387 488
Šimerda Jan Bc.    C/442 596 387 778
Tlolková Irena     G/ 596 387 374
Tulisová Markéta     G/ 596 387 340
Login