Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Divisions of the Municipality > Division of Development > Oddělení strategií a plánování

Oddělení strategií a plánování

Hlavní obsah stránky

Kde nás najdete

Oddělení strategií a plánování se nachází ve 3. patře budovy C Magistrátu města Karviné na ulici Karola Sliwky 50, Karviná-Fryštát. Jedná se o budovu bývalé banky. Vedoucím oddělení je Bc. Břetislav Vašíček, oddělení má celkem 18 pracovníků. (ukázat na mapě)

Popis oddělení

Projektové řízení

 • zpracovává a vyhodnocuje rozvojové a plánovací dokumenty (Strategický plán ekonomického rozvoje města Karviné, Plán rozvoje města Karviné, Integrovaný plán rozvoje města pro Regionální operační program regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Integrovaný plán rozvoje města pro integrovaný operační program, Lokální akční plán sociálního začleňování ve městě), komplexně zajišťuje agendu dotací a projektového řízení vybraných projektů SMK

Územní plánování

V oblasti územního plánování vykonává oddělení působnost úřadu územního plánování pro území města Karviné a pro území obcí Dětmarovice, Petrovice u Karviná a Stonava:

 • pořizuje územní plán a regulační plán pro území města Karviné
 • pořizuje územně plánovací podklady (územně analytické podklady pro správní obvod obce s rozšířenou působností a veškeré územní studie pro území města Karviné)
 • pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obcí Dětmarovice, Petrovice u Karviná a Stonava
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu
 • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování pro obce Dětmarovice, Petrovice u Karviná a Stonava
 • je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území
 • poskytuje územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití a dále o podmínkách vydání regulačního plánu

Životní prostředí a hornictví

 • řeší problematiku zájmů SMK ve vztahu k důlním organizacím, spočívající zejména v řešení střetů zájmů, vydává stanoviska k hornické činnosti k ražbám důlních děl, likvidaci důlních děl, k čerpání finanční rezervy na vypořádání důlních škod a na sanaci a rekultivaci pozemků dotčených hornickou činností, k průzkumným geologickým vrtům, ke kalovému hospodářství, k asanačně rekultivačním akcím, zajišťuje vyjádření obce v procesu EIA (Posuzování vlivů záměru na životní prostředí), SEA (Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí) a IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečištění)
 • zajišťuje průběžný monitoring vybraných složek životního prostředí a zabývá se environmentální osvětou a výchovou v oblasti životního prostředí, pořizuje územní energetickou koncepci pro územní obvod SMK

Doprava

 • vykonává funkci dopravního úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona o silniční dopravě včetně řešení přestupků a správních deliktů podle tohoto zákona
 • vykonává funkci silničního správního úřadu obce s rozšířenou působností dle zákona o pozemních komunikacích včetně provádění kontrolní činnosti a řešení přestupků a správních deliktů podle tohoto zákona
 • uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení pro správní obvod obce s rozšířenou působností podle zákona o pozemních komunikacích
 • stanovuje místní a přechodnou úpravu dopravního značení podle zákona o silničním provozu
 • zajišťuje agendu smluvních vztahů mezi SMK a dopravci, kteří zajišťují městskou autobusovou dopravu a příměstskou autobusovou dopravu a řeší koordinaci jízdních řádů příměstské autobusové dopravy, městské autobusové dopravy a veřejné drážní osobní dopravy
 • provádí zkoušky ze znalosti místopisu, právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele a ze znalosti obsluhy taxametru dle platné OZV
 • komplexně zajišťuje agendu parkování na vybraných komunikacích na území města v souladu s platnými nařízeními obce, zejména vydává dlouhodobé parkovací karty a povolení k parkování, povoluje vjezd do centra města 
 • vypracovává koncepční podklady a stanovuje podmínky rozvoje a výstavby dopravních staveb ve svěřeném území a podílí se na zpracování krajské koncepce rozvoje dopravní infrastruktury
 • zajišťuje agendu v oblasti BESIP včetně zajištění přípravy a organizace akcí a dopravní výchovy na základních a mateřských školách, jejichž zřizovatelem je SMK

Kulturní památky

 • zajišťuje tvorbu koncepčních a strategických materiálů pro zachování a obnovu kulturních památek na území města a komplexně zajišťuje agendu programu regenerace městské památkové zóny

Ostatní

 • zpracovává návrhy pro RM ve věci určení a pojmenování nových názvů ulic a veřejných prostranství a na zrušení názů ulic a veřejných prostranství
 • zpracovává návrhy pro RM ve věci uplatňování námitek k Zásadám územního rozvoje Moravskoslezského kraje a připomínky k územnímu plánu sousední obce
 • zajišťuje organizační a administrativní práce související s činností:
  • komise pro architekturu a územní rozvoj,
  • komise životního prostředí,
  • komise dopravy,
  • společné pracovní skupiny SMK a zástupců důlních společností,
  • odborné pracovní skupiny pro regeneraci městské památkové zóny,
  • poradní odborné komise ekonomického rozvoje (POKER),
  • zkušební komise pro zajištění přípravy a průběhu zkoušek provozovatelů a řidičů taxislužeb

U nás vyřídíte (životní situace, formuláře)

Lidé na oddělení

Jméno Kancelář Telefon E-mail
Monczková Gabriela Ing.    - vedoucí C/432 596 387 448
Hanusková Lenka Ing.    C/447 596 387 435
Hrubá Kateřina Ing.    C/444 596 387 497
Kantorová Petra Ing.    C/441 569 387 368
Kostroun Miroslav Ing.    C/424 596 387 350
Kubicová Šárka Ing.    C/424 596 387 280
Kytková Renáta Ing.    C/441 596 387 787
Lovaštiková Iveta Ing.    C/444 596 387 332
Luzarová Martina Bc.    A/
Marszalek Lumír Ing.    C/422 596 387 480
Ochodková Jana     C/430 596 387 360
Palová Maria Ing.    C/422 596 387 481
Petráš Bruno Ing.    C/445 596 387 425
Ruislová Radomila     C/421 596 387 344
Sikorová Radima Ing.    C/444 596 387 256
Smýkalová Ivana RNDr.    C/442 596 387 446
Stáňová Klára Ing.    C/424 596 387 428
Šandriková Martina Bc.    C/423 596 387 485
Šintajová Soňa Ing.    C/447 596 387 220
Login