Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu
Homepage> City Office> Divisions of the Municipality> Wydział Administracyjny (CZ)> U nás vyřídíte (životní situace)> Uzavření manželství

Uzavření manželství

01. Identifikační kód
44


02. Kód
44


03. Pojmenování (název) životní situace
Uzavření manželství


04. Základní informace k životní situaci
Manželství lze uzavřít:
- před kterýmkoli matričním úřadem v ČR
- před orgánem státem registrované církve
- před orgánem státem registrované náboženské společnosti
- před jakýmkoli obecním úřadem, je-li život toho, kdo chce manželství uzavřít, ohrožen
- v cizině před kapitánem lodi plující pod vlajkou ČR, kapitánem letadla registrovaného v ČR nebo velitelem vojenské jednotky ČR v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen
- před zastupitelským úřadem ČR v cizině
- v cizině též před orgánem tomu zmocněným


05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Dotazník k uzavření manželství-žádost podávají společně, případně jeden ze snoubenců.


06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Doručení dotazníku k uzavření manželství, včetně stanovených dokladů, a to k matričnímu úřadu v jehož obvodu bude manželství uzavřeno.


07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
podáním vyplněného dotazníku u příslušného matričního úřadu


08. Na které instituci životní situaci řešit
podáním vyplněného dotazníku u příslušného matričního úřadu.


09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor správní, oddělení občanskosprávní, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
úřední dny: pondělí a středa: od 07:30 do 17:30 hodin
úterý a čtvrtek: od 07:30 do 16:00 hodin dle pracovních kapacit, na základě objednání v rezervačním systému.
pátek: zavřeno
1. NP, kancelář č. 213
pan(í) Anna Koláčná, telefon: 596 387 730
Petra Morawiecová, telefon: 596 387 733


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Občané ČR předkládají:
- vyplněný dotazník k uzavření manželství
- platné doklady totožnosti snoubenců
- rodné listy snoubenců
- rozvedení soubenci předkládají pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
- ovdovělí snoubenci úmrtní list zemřelého manžela
- pravomocný rozsudek okresního soudu o povolení uzavření manželství osobou nezletilou, starší 16 let
- pravomocný rozsudek okresního soudu o povolení uzavření manželství osobou stiženou duševní poruchou
Cizí státní občan dále předloží:
- doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
- po konzultaci s matrikářem v některých případech potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, vydané Policií ČR-oddělení cizinecké policie, které není starší 7 pracovních dnů ke dni podání žádosti


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dotazník k uzavření manželství je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu na území ČR.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
- uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR - vybírá se správní poplatek ve výši 3.000,-- Kč v hotovosti
- uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR - vybírá se správní poplatek ve výši 2.000,-- Kč
- povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost ve výši 1.000,-- Kč
- pokud je povolen sňatek mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost, je třeba uhradit poplatek za služby u sňatkového obřadu, výše je určena dle schváleného sazebníku, který je k nahlédnutí u matričního úřadu.
Platbu lez provést rovněž bezhotovostně:
- převodem na účet města: 19-1721542349/0800
- pokladně MM Karviná
- na poště poštovní poukázkou.


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
lhůty nejsou stanoveny


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka.Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu, a to u kterékoli obce s rozšířenou působností.


16. Elektronická služba, kterou lze využít
není k dispozici


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
- zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 207/2001 Sb., k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


18. Jaké jsou související předpisy
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů
- zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Polici ČR, ve znění pozdějších předpisů
- sdělení č. 235/1995 Sb., Ministerstva zahraničních věcí ČR o sjednání Smlouvy mezi ČR a SR o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to prostřednictvím odboru správního.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
neuplatňují se


21. Nejčastější dotazy
- se ženatým mužem nebo vdanou ženou
- mezi předky a potomky a mezi souŕozenci; totéž platí o příbuzenském vztahu založeném na osvojení, pokud osvojení trvá
- nezletilým; výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu 16 let
- osobou zbavenou způsobilosti k právním úkonům; osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena, může uzavřít manželství jen s povolením soudu
- osobou stiženou dušení poruchou, která by měla za následek omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům ; uzavření manželství takové osobě může povolit soud, je-li její zdravotní stav slučitelný s účelem uzavření manželství
Manželství nevznikne:
- jestliže muž nebo žena byli k prohlášení o uzavření manželství donuceni fyzickým násilím
- jestliže bylo uzavřeno nezletilým mladším 16 let
- jestliže nebylo uzavřeno před příslušným orgánem státu, církve nebo náboženské společnosti
- jestliže při uzavírání manželství církevní formou nebylo předloženo oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem


22. Další informace
viz návod Uzavření církevního manželství


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
neuvedeno


24. Související životní situace a návody, jak je řešit


25. Za správnost návodu odpovídá útvar
odbor správní, oddělení občanskosprávní


26. Kontaktní osoba


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
01.01.2010


28. Popis byl naposledy aktualizován
03.02.2014


29. Datum konce platnosti popisu
neuveden


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
neuvedeno


Související formuláře

09-DEC-2015 | File | 24 kB

1. Informace ke sňatkům

09-DEC-2015 | Dokument PDF | 202 kB

2. Dotazník

23-JUN-2015 | File | 22 kB

4. Žádost o UM na jiném vhodném místě

23-JUN-2015 | File | 19 kB

5. Svatební skladby

09-DEC-2015 | Dokument DOC | 186 kB

6. Termíny svateb pro rok 2016

15-SEP-2016 | File | 35 kB

7. Termíny svateb pro rok 2017

Login