Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Divisions of the Municipality > Social Division > Oddělení sociálních věcí

Oddělení sociálních věcí

Hlavní obsah stránky

Kde nás najdete

Oddělení sociálních věcí sídlí v budově D magistrátu (bývalá vojenská správa), která se nachází na ulici Karola Śliwky 219, Karviná – Fryštát (ukázat na mapě)

Sdělení občanům

Úřední hodiny:

Pondělí, Středa 7:30 – 17:00 hodin.

Úterý, Čtvrtek po předchozí dohodě s pracovníkem.

Popis oddělení

Oddělení sociálních věcí:

 • zabezpečuje agendu občanů omezených ve svéprávnosti,
 • zajišťuje výkon opatrovnické funkce u občanů, kterým bylo stanoveno do funkce opatrovníka statutární město Karviná (dále jen SMK),
 • plní úkoly uložené orgány SMK ve vztahu k příspěvkové organizace Sociální služby Karviná,
 • poskytuje v předem dohodnutém rozsahu organizacím poskytujícím sociální služby dotace z rozpočtu SMK na úhradu nákladů na tyto služby, kontroluje hospodaření s poskytnutými příspěvky,
 • zajišťuje provoz Městských klubů seniorů,
 • vede agendu žádostí o umístění občanů do bytových domů pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • podílí se na procesu komunitního plánování,
 • zajišťuje organizační a administrativní práce související s činností sociální komise,
 • zajišťuje ve správním řízení agendu zvláštních příjemců dávek důchodového pojištění,
 • provádí komplexní expertní posouzení sociální situace osob včetně poskytování odborného poradenství v různých oblastech sociálně právní ochrany osob v nejširší formě (důchodové, nemocenské a úrazové dávky, státní sociální podpora, sociální pomoc, pracovně-právní oblast, rodinné právo, finanční gramotnost osob atp.),
 • zajišťuje uzavírání smluv o poskytování sociální služby dle ustanovení § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, u osob, které nejsou schopny samy jednat a které nemají zákonného zástupce,
 • zabezpečuje osobám zprostředkování sociální služby nebo zprostředkování kontaktu s poskytovatelem sociální služby,
 • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území,
 • zabezpečuje dle § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, na základě oznámení zdravotnického zařízení, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí, taktéž zajišťuje poskytnutí sociální služby v nezbytném rozsahu osobě, jejíž život nebo zdraví by bylo neposkytnutím služby ohroženo,
 • vydává "Parkovací průkazy označující vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou O7 a označení vozidel řízených osobou sluchově postiženou O2 dle zákona o silniční provozu,
 • zajišťuje agendu o úhradě za stravu a za péči u nezletilých dětí, které byly na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy umístěny do domova pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů),
 • spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými organizacemi a institucemi,
 • poskytuje osobám sociálně-právní poradenství a informace vedoucí k řešení hmotné nouze nebo k jejímu předcházení,
 • vyhledává prostřednictvím depistáže osoby ohrožené nebo nacházející se v hmotné nouzi v jejich přirozeném prostředí,
 • komplexně řeší sociální problémy osob ohrožených sociálním vyloučením, osob žijících rizikovým způsobem života, osob ohrožených ztrátou bydlení, nezaměstnaných nebo osob s materiálními problémy, imigrantů, rodin s dětmi, obětí trestní činnosti a domácího násilí,
 • zajišťuje výkon činnosti sociálního kurátora pro dospělé,
 • vymáhá pohledávky vzniklé na dávkách sociální potřebnosti, případně rozhoduje o upuštění vymáhání,
 • realizuje činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob, aplikuje metody sociální práce, provádí terénní sociální práci,
 • vyřizuje dožádání různých státních orgánů a institucí,
 • komplexně vede agendu spojenou s romskou problematikou, zejména zajišťuje poradenství, komunikaci a další vztahy romských komunit na území regionu s orgány státní správy, samosprávy a jinými orgány a organizacemi.

U nás vyřídíte

 • poskytování dotací a grantů z rozpočtu statutárního města Karviné (http://www.karvina.cz/portal/page/portal/uvodni_stranka/magistrat/potrebuji_vyridit/financovani),
 • vydávání "Parkovacího průkazu" označujícího vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou O7 a označení vozidel řízených osobou sluchově postiženou O2,
 • podávání žádostí do bytového domu pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • podávání žádostí o zřízení zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení

25-JAN-2012 | Dokument PDF | 1621 kB

Katalog sociálních služeb

U nás vyřídíte (životní situace, formuláře)Lidé na oddělení

Jméno Kancelář Telefon E-mail
Fukalová Wieslawa mgr Bc.    - vedoucí D/304 596 387 353
Baurová Silvie Bc.    D/106 596 387 215
Bulavová Hana Mgr.    D/325 596 387 289
Dziadková Yvona Bc.    D/314 596 387 318
Fiedorová Pavlína     D/210 596 387 398
Gavlovská Jana Bc.    D/210 596 387 339
Górecká Barbora mgr    D/106 596 387 212
Hrabcová Helena     D/315 596 387 337
Koleková Jana lic.    D/325 596 387 375
Machová Andrea     D/111 596 387 269
Mazáková Jarmila mgr Bc.    D/322 596 387 273
Mencnerová Markéta Mgr.    D/323 596 387 467
Miškovičová Radka Mgr.et Bc.    D/314 596 387 240
Mokričková Andrea Bc.    D/111 596 387 235
Patrmanová Dita Bc.    D/204 596 387 225
Peterková Jana     D/324 596 387 376
Pollaková Marie mgr Bc.    D/317 596 387 349
Poskerová Ludmila Mgr.    D/305 596 387 300
Potyšová Monika Bc.    D/316 596 387 348
Szurmanová Jarmila Bc.    D/321 596 387 361
Valouchová Jana Bc.    D/323 596 387 382
Vysocká Petra Bc.    D/316 596 387 314
Wiechećová Andrea Bc.    D/318 596 387 248
Zajícová Romana Bc.    D/318 596 387 423
Login