Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Divisions of the Municipality > Division of Building and Environment

Division of Building and Environment

Hlavní obsah stránky

Vedoucí odboru

Vedoucí odboru

Ing. Libuše Krupková, MPA
vedoucí Odboru stavebního a životního prostředí

Telefon: +420 596 387 262
E-mail: libuse.krupkova(at)karvina.cz


Introduction

This is English text.......Kancelář tajemníka je odbor Magistrátu města Karviné, který má na starosti především služby zaměstnancům dovnitř úřadu (právní služby, personální a platový servis a služby spojené s užíváním informačních technologií úřadu).

Kontakt s občany či organizacemi je soustředěn zpravidla na:

-         řešení soudních sporů města s fyzickými nebo právnickými osobami

-         řešení dluhů těchto osob vůči městu (pokud se nejedná o dluhy za poplatky a pokuty anebo dluhy na nájemném z bytů)

-         výběrová řízení na nové zaměstnance úřadu

-         zajišťování bezplatných odborných praxí v rámci studia na školách

-         zajišťování vzdělávání zaměstnanců úřadu

-         řešení problematiky užívání Geografického informačního systému

Výše uvedené činnosti jsou blíže popsány – v organizačním řádu (hyperlink) a dále v odkazu „co u nás vyřídíte“.

Struktura odboru

07-SEP-2016

Vycházíme vstříc klientům

V rámci zlepšování služeb pro občany zavedl Odbor stavební a životního prostředí systém podávání základních informací po jednotlivé agendy vykonávané odborem prostřednictvím služeb zobrazit celý text

19-APR-2016

Informace stavebního úřadu ke změně způsobu vytápění a mikro-energetickým opatřením

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, si klade za cíl poradit a seznámit občany města Karviné, zvláště pak majitele rodinných domů, se skutečnostmi, které sebou přináší projekt „Kotlíková dotace“ z pohledu stavebního úřadu, a to nejen ve věci změny způsobu vytápění stavby (výměny kotle), ale i ve věci dalších „dotovaných“ stavebních úprav a udržovacích prací, tzv. „mikro-energetické opatření“. zobrazit celý text

15-APR-2016

Podpora pro obnovu a investice do lesa a pro zemědělské podnikatele

Společnost RPSC ideas s.r.o., se sídlem 17. listopadu 1126/43 Olomouc informuje prostřednictvím Odboru stavebního a životního prostředí Magistrátu města Karviné vlastníky lesa a zemědělské podnikatele o možnosti využití jedinečné příležitosti pro obnovu a investice do vašeho lesa s pomocí dotace pro vlastníky lesních pozemků z Programu rozvoje venkova! zobrazit celý text

25-MAR-2012

Zlepšení rozptylových podmínek

25.03.2012 BYL ODVOLÁN SIGNÁL UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST VÝSKYTU SMOGOVÉ SITUACE zobrazit celý text

14-JAN-2016

Změny kompetencí dle zákona o pozemních komunikacích

Dne 31.12.2015 nabyl účinnosti zákon č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. zobrazit celý text

13-JAN-2016

Vyhledávání správních dokladů

Od 1.1.2016  žádosti o vyhledávání správních dokladů na úseku stavebního úřadu, speciálního stavebního úřadu a orgánu státní památkové péče  (pravomocná rozhodnutí,  ověřené projektové dokumentace staveb, jiná opatření stavebního úřadu, závazná stanoviska  orgánu státní památkové péče)   vyřizuje Odbor stavební a životního prostředí  Magistrátu města Karviné, budova  „B“ , ul. Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát.

U nás vyřídíte (životní situace, formuláře)

Dělení lesního pozemku
 
Kácení dřevin rostoucí mimo les
 
Manipulační řád vodního díla
 
Ochranná pásma
 
Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení
 
Ohlášení stavby
 
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
 
Oznámení o užívání stavby
 
Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
 
Oznámení změny v užívání stavby
 
Povolení k nakládání s vodami podle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
 
Povolení k některým vybraným činnostem dle § 14 zákona 254/2001 Sb., o vodách
 
Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky
 
Povolení odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa
 
Rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa
 
Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 
Souhlas s dělením pozemku určeného k plnění funkcí lesa
 
Souhlas se změnou druhu pozemku
 
Stavební povolení k vodním dílům dle § 15 zákona 254/2001 Sb., o vodách
 
Udělení souhlasu dle § 17 zákona 254/2001 Sb., o vodách
 
Udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
 
Udržovací práce, obnova vodního díla, vodohospodářské úpravy, stavební úpravy
 
Užívání vodních děl
 
Vydání loveckého lístku
 
Vydání rybářského lístku
 
Vydání závazného stanoviska k umístění stavby ve vzdálenosti ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa a v lese
 
Vyjádření dle § 18 zákona 254/2001 Sb., o vodách
 
Žádost o stavební povolení
 
Žádost o územně plánovací informaci
 
Žádost o územní souhlas
 
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
 
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
 
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
 
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
 
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
 
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
 
Žádost o vyhledání stavebně správních dokladů ve spisovně
 
Žádost o vyjádření a vydání koordinovaného stanoviska
 
Závazné stanovisko ke stavbě v městské památkové zóně nebo v jejím ochranném pásmu
 
Závazné stanovisko k restaurování kulturní památky
 
Závazné stanovisko k údržbě, opravě, rekonstrukci nebo jiné úpravě kulturní památky
 
Změna kultury pozemku (rozhodnutí v pochybnosti)
 

Lidé na odboru

Define your OmniPortlet.   Define your OmniPortlet.
Login