Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Divisions of the Municipality > Division of Building and Environment > Oddělení životního prostředí

Oddělení životního prostředí

Hlavní obsah stránky

Kde nás najdete

Oddělení životního prostředí se nachází  ve 2. patře budovy B Magistrátu města Karviné, ulice Karola Śliwky 618/11, v Karviné-Fryštátě (ukázat na mapě).

Popis oddělení

zajišťuje

 • agendu vodoprávního úřadu dle vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích pro území města Karviné a pro území obcí, Dětmarovice, Petrovice u Karviné, Stonava
 • agendy jednotlivých složek ochrany životního prostředí pro území města Karviné a pro území obcí, Dětmarovice, Petrovice u Karviné, Stonava
 • agendu krizového řízení, ochrany obyvatelstva, hospodářských opatření pro krizové stavy, obrany státu, ochrany utajovaných informací ORP Karviná 
 • agendu povodňového orgánu pro území města Karviné a pro území obcí Dětmarovice, Petrovice u Karviné a Stonava.

na oddělení vyřídíte


na úseku  zákona o ochraně přírody a krajiny

 • povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
 • závazné stanovisko k zásahům do registrovaných krajinných prvků, pokud se zároveň nejedná o evropsky významné lokality
 • souhlas k ošetřování památných stromů
 • souhlas ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech památných stromů
 •  povolení výjimky ze zákazů u památných stromů
 • souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných komunikací, stezek a pěšin mimo zastavěné území obcí
 • závazné stanovisko k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, pokud se nejedná o registrovaný významný krajinný prvek a pokud se zároveň nejedná o území evropsky významné lokality
 • závazné stanovisko k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest a lesních melioračních systémů
 • rozhodnutí o omezení nebo zákazu rušivé činnosti při porušení podmínek ochrany rostlin a živočichů, pokud se nejedná o zvláště chráněné druhy
 • rozhodnutí o  zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, pokud se nejedná o zvláště chráněné druhy
 • povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a k rozšiřování kříženců do krajiny
 • rozhodnutí o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků, neexistuje-li jiné řešení
 • při výskytu nákazy dřevin provedení nezbytných zásahů do dřevin, včetně jejich pokácení
 • kácení dřevin oznámením z důvodu stanovených zákonem
 • rozhodnutí o pozastavení, omezení nebo zákazu jejich kácení
 • souhlas k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz
 • rozhodnutí o vyhlášení přechodně chráněné plochy a v souvislosti s ní rozhodnutí o výši finanční náhrady, v případě vzniku újmy
 • v případě volně žijících ptáků svědčení, formou rozhodnutí, o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči

na úseku zákona o  odpadech

 • souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů za podmínek daných zákonem
 • informace o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití jimi vyprodukovaného odpadu
 • vyjádření v případech stanovených zákonem o odpadech 

 

na úseku  zákona o ochraně ovzduší

 • informace podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů
 • povolení pro činnosti, při kterých vznikají emise těkavých organických látek, a které odpovídají kategorii malých ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
 • závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu

   

na úseku zákona o  ochraně zemědělského půdního fondu

 • souhlas ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu
 • rozhodnutí o uložení změny kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře nad 1 ha
 • rozhodnutí  o tom, že pozemek kontaminovaný škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí nesmí být používán pro výrobu potravin
 • souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností
 • souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře do 1 ha; stanoví podmínky k zajištění ochrany  zemědělského půdního fondu, schvaluje plán rekultivace, popřípadě  stanoví zvláštní režim jeho provádění a vymezí, zda a v jaké výši  budou předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 • rozhodnutí v pochybnostech o tom, že jde o součást zemědělského půdního fondu
 • souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití na pozemcích ve svém správním obvodu
 • rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a povoluje odklad lhůty k úhradě těchto odvodů

na úseku zákona o lesích

 • rozhodnutí  o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • rozhodnutí o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa
 • rozhodnutí  o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha
 • rozhodnutí o odnětí lesních pozemků plněnících  funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí
 • rozhodnutí  o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa pokud nepřesahují jejich správní obvod
 • povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese 
 •  rozhodnutí  o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese pokud nepřesahují jejich správní obvod
 • opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku před škodami, které by mohly být způsobeny padáním kamenů, sesouváním půdy, pádem stromů a lavinami z lesních pozemků, a o tom, kdo ponese náklady s tím spojené
 • opatření v případech mimořádných okolností, pokud nepřesahují jejich správní obvod 
 • rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let  
 •  rozhodnutí o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích
 • rozhodnutí o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře 
 • rozhodnutí o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře 
 • opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod, pokud nepřesahují jejich správní obvod
 •  rozhodnutí o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí, pokud nepřesahují jejich správní obvod
 • souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, a souhlas k vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa 
 • povolení výjimky ze stanovené velikosti nebo šířky holé seče 
 • povolení výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění kultur 
 • ustanovení lesní stráže a zrušují ustanovení lesní stráže ve svém správním obvodu a vede  evidenci  lesních  stráží

na úseku  zákona o myslivosti

 • rozhodnutí  o stanovení  minimálních a normovaných stavů  zvěře, zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd
 • souhlas s vypouštěním zvěře do honitby
 • rozhodnutí o pořádání  chovatelské přehlídky trofejí
 • schválení zařízení  pro záchranné chovy  zvláště chráněných  živočichů a péče o zraněné živočichy  zvláště nechráněné, pokud jsou zvěří
 • souhlas k dočasnému držení lišky obecné  v zajetí  pro účely výcviku psů loveckých plemen
 • rozhodnutí  o umístění slaniska, napajedla nebo zařízení  pro přikrmování  zvěře
 • nařízení  omezení nebo zákaz  vstupu do honitby nebo jejich části či jiných činností
 • registraci honebního společenstva 
 • rozhodnutí o odmítnutí registrace  honebního společenstva
 • rozhodnutí o uznání honitby
 • rozhodnutí o přičlenění honebních pozemků  k honitbě
 • rozhodnutí  o výši náhrady   za přičlenění  honebních pozemků  k honitbě
 • povolení změny honitby
 • rozhodnutí  o určení plánu mysliveckého hospodaření v honitbě, nedojde-li mezi uživatelem a držitelem honitby k dohodě
 • rozhodnutí o povolení úpravy, popř. uložení snížení početního stavu zvěře, popřípadě zrušení chovu zvěře
 • povolení lovu některého druhu  zvěře, která není hájená, mimo dobu  jejího lovu,
 • rozhodnutí o povolení  lovu zvěře na nehonebních pozemcích
 • rozhodnutí o pověření provedení  lovu zvěře na nehonebních pozemcích
 • vydání loveckých lístků

 

na úseku  zákona o rybářství

 • vydání a odebírání rybářských lístků
 • ustanovení a zánik ustanovení rybářské stráže


na úseku zákona o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

 • zápis umístění trvalých stanovišť včelstev na základě oznámení
 • zápis nového umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných na základě oznámení

 

na úseku zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
 

 • dotaci po ohlášení škody způsobené vybraným zvláště chráněným živočichem

na úseku zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 •  vydání koordinovaného a závazného koordinovaného  stanoviska

na úseku  zákona o vodách (vodní zákon)

 • rozhodnutí nebo opatření obecné povahy o omezení nakládání s vodami
 • povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami 
 • rozhodnutí o změně nebo zrušení povolení k nakládání s vodami
 • povolení k některým činnostem v rozsahu stanoveném vodním zákonem
 • stavební povolení k vodním dílům 
 • veřejnoprávní smlouvu o provedení vodního díla
 • písemný souhlas na základě ohlášení vodních děl a vodohospodářských úprav a udržovacích prací
 • povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace 
 • souhlas ke stavbám, zařízením nebo činnostem, v rozsahu stanoveném zákonem  (rozhodnutím popř. závazným stanoviskem)
 • vyjádření k záměrům, které mohou ovlivnit vodní poměry, energetický potenciál, jakost nebo množství povrchových a podzemních vod
 • stanovení , změnu popř. zrušení  ochranného pásma vodních zdrojů 
 • stanovení minimálního zůstatkového průtoku povrchových vod
 • stanovení minimální hladiny podzemních vod 
 • schválení  plánů opatření pro případ havárie-havarijní plány  
 • rozhodnutí v pochybnostech o hranici koryta vodního toku, a zda se jedná o přirozené koryto vodního toku
 • zajištění nápravy v případě narušení plynulého odtoku vod na náklady vlastníka stavby a zařízení v korytě vodního toku
 • rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o vodní dílo
 • rozhodnutí v pochybnosti o rozsahu povinnosti vlastníka pozemků, na kterých je stavba k vodohospodářským melioracím
 • stanovení opatřením obecné povahy ochranného pásmo vodního díla, a zakázat nebo omezit na vodních dílech umísťování a provádění některých staveb nebo činnosti
 • rozhodnutí  o povinnosti zajistit na vodním díle technicko-bezpečnostní dohled
 • rozhodnutí o změně kategorie zařazení vodního díla,  rozsahu technicko-bezpečnostního dohledu
 • rozhodnutí o stanovení dalších povinnosti k provádění technicko-bezpečnostního dohledu 
 • stanovení záplavového území  drobných vodních toků
 • opatření obecné povahy, kterým stanoví, změní nebo zruší omezující podmínky v záplavovém území, mimo aktivní zónu
 • zajištění opatření k nápravě, při mimořádných situacích vedoucích k vážnému ohrožení veřejného zájmu, za podmínek stanovených vodním zákonem
 • schválení  manipulační řád vodního díla

na úseku zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

rozhodnutí (na návrh nebo z vlastního podnětu), že se  zákon o vodovodech a kanalizacích  vztahuje též na vodovody a kanalizace, na které se tento zákon jinak nevztahuje, jestliže je to v zájmu ochrany veřejného zdraví, ochrany zdraví zvířat nebo ochrany životního prostředí a jsou-li na vodovod nebo kanalizaci připojeni alespoň 2 odběratelé

 • rozhodnutí  při sporech o právech a povinnostech stavebníka, vlastníka a provozovatele při výstavbě, údržbě a provozování vodovodů a kanalizací
 • rozhodnutí, kterým schvaluje kanalizační řád
 • povolení výjimky z ochranného pásma vodovodů a kanalizací ( v odůvodněných případech)
 • povolení činnosti v ochranném pásmu vodovodů nebo kanalizací a nařizuje obnovit předešlý stav v případě provádění zakázané činnosti v tomto pásmu

 

12-JAN-2012

Formuláře žádostí

12-JAN-2012

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

12-JAN-2012 | Dokument DOC | 113 kB

Žádost o udělení souhlasu (§ 17 vodního zákona)

12-JAN-2012 | Dokument DOC | 66 kB

Žádost o vyjádření (§ 18 vodního zákona)

13-JAN-2012

OCHRANA PŘÍRODY

25-FEB-2014 | Dokument DOC | 82 kB

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les

13-JAN-2012

OCHRANA PŮDNÍHO FONDU

13-JAN-2012 | Dokument DOC | 54 kB

Žádost o souhlas se změnou druhu pozemku

13-JAN-2012

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

13-JAN-2012

MYSLIVOST

17-JAN-2012 | Dokument DOC | 63 kB

Žádost o vydání loveckého lístku

13-JAN-2012

RYBÁŘSTVÍ

14-APR-2014 | Dokument PDF | 900 kB

Žádost o vydání rybářského lístku

13-JAN-2012

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

13-JAN-2012

OCHRANA OVZDUŠÍ

Právní předpisy

 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ


OCHRANA PŘÍRODY

 

OCHRANA PŮDNÍHO FONDU A LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

 

MYSLIVOST

 

RYBÁŘSTVÍ

 

OCHRANA VČEL, ZVĚŘE, VODNÍCH ORGANISMŮ A DALŠÍCH NECÍLOVÝCH ORGANISMŮ PŘI POUŽITÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

 

OCHRANA ZVÍŘAT

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 

OCHRANA OVZDUŠÍ

 

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A OCHRANA OBYVATELSTVA

 

HOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ PRO KRIZOVÉ STAVY

 

OBRANA STÁTU

 

OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

16-JAN-2012

Odvolání smogové situce

Odvolání smogové situace (vysoké koncentrace suspendovaných částic PM10 -polétavý prach) pro území aglomerace Ostravsko/Karvinsko/Frýdecko-Místecko bez Třinecka. zobrazit celý text

14-MAR-2014

OCHRANA OVZDUŠÍ - informace o podaných žádostech a vydaných závazných stanoviscích

Dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu, z hlediska ochrany ovzduší, u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
Dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně ovzduší zpřístupňují orgány ochrany ovzduší veřejnosti informace o podaných žádostech a vydaných závazných stanoviscích.
V přiložené tabulce naleznete seznam podaných žádostí a vydaných závazných stanovisek pro umístění stacionárních zdrojů, stavby zdrojů, změny staveb zdrojů, provoz zdrojů. Tabulka je pravidelně aktualizována.

12-FEB-2016 | Dokument PDF | 167 kB

Stanovení termínu sčítání zvěře

Termín sčítání zvěře v roce 2016 pro uživatele honiteb v Moravskoslezském kraji je stanoven na 20. února 2016.

22-OCT-2015

Seznam rejstříků honebních společenstev ORP Karviná

22-OCT-2015 | Dokument PDF | 715 kB

Honební společenstvo Dětmarovice-Rovina

22-OCT-2015 | Dokument PDF | 644 kB

Honební společenstvo Karviná-Doly

22-OCT-2015 | Dokument PDF | 601 kB

Honební společenstvo Karviná-Louky

22-OCT-2015 | Dokument PDF | 1166 kB

Honební společenstvo Karviná-Ráj

22-OCT-2015 | Dokument PDF | 644 kB

Honební společenstvo Karviná-Staré Město

22-OCT-2015 | Dokument PDF | 815 kB

Honební společenstvo Petrovice u Karviné

22-OCT-2015 | Dokument PDF | 1114 kB

Honební společenstvo Stonávka

U nás vyřídíte (životní situace, formuláře)

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky
 
Užívání vodních děl
 
Udržovací práce, obnova vodního díla, vodohospodářské úpravy, stavební úpravy
 
Ochranná pásma
 
Manipulační řád vodního díla
 
Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel
 
Souhlas se změnou druhu pozemku
 
Udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
 
Souhlas s dělením pozemku určeného k plnění funkcí lesa
 
Rozhodnutí v pochybnostech o tom, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa
 
Závazné stanovisko k restaurování kulturní památky
 
Dělení lesního pozemku
 
Povolení k nakládání s vodami podle § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
 
Povolení k některým vybraným činnostem dle § 14 zákona 254/2001 Sb., o vodách
 
Povolení odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa
 
Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 
Stavební povolení k vodním dílům dle § 15 zákona 254/2001 Sb., o vodách
 
Udělení souhlasu dle § 17 zákona 254/2001 Sb., o vodách
 
Vydání loveckého lístku
 
Kácení dřevin rostoucí mimo les
 
Vydání rybářského lístku
 
Vydání závazného stanoviska k umístění stavby ve vzdálenosti ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa a v lese
 
Vyjádření dle § 18 zákona 254/2001 Sb., o vodách
 
Změna kultury pozemku (rozhodnutí v pochybnosti)
 
Žádost o vyjádření a vydání koordinovaného stanoviska
 

Lidé na oddělení

Jméno Kancelář Telefon E-mail
Bartoněk Zdeněk Ing.    - vedoucí B/86 596 387 491
Dendisová Kateřina Ing.    B/87 596 387 406
Dittrichová Jana Ing.    B/81 596 387 447
Holajnová Marcela     B/83 596 387 489
Klementová Jadviga     B/82 596 387 493
Lojkásek Aleš Bc.    B/85 596 387 454
Mlynárová Ivana     B/83 596 387 453
Morcinková Monika Ing.    B/82 596 387 419
Poláchová Iveta Bc.    B/87 596 387 753
Skalnická Štefania     B/88 596 387 449
Urbánek Michal Bc.    B/85 596 387 440
Login