Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > City Office > Information in Accordance with Act No. 106/1999 Coll. (CZ)

Information in Accordance with Act No. 106/1999 Coll. (CZ)

Hlavní obsah stránky

1. Název

statutární město Karviná

2. Důvod a způsob založení

statutární město Karviná je veřejnoprávní korporací, vzniklou ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Statutární město Karviná má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Důvodem vzniku statutárního města Karviné je správa věcí veřejných, jíž se rozumí jednak péče o všestranný rozvoj území města a potřeb fyzických a právnických osob na tomto území, jakož i plnění úkolů k ochraně veřejných zájmů svěřených městu obecně závaznými právními předpisy.

3. Organizační struktura

odkaz na jinou stránku webu

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Fryštátská 72/1
Karviná-Fryštát
733 24

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Budova A: Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát
Budova B: Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát
Budova C: Karola Śliwky 50, Karviná-Fryštát
Budova D: Karola Śliwky 219, Karviná-Fryštát

4.3 Úřední hodiny:

pondělí a středa -  7:30 - 17:30 hod.

úterý, čtvrtek -       agendy správních činností, pokladna: 7:30 - 16:00

                              ostatní pracoviště po předchozí dohodě se zaměstnanci 

pátek - ZAVŘENO  - Otevřeno pouze:

                                7:30 - 13:00 - budova "B": podatelna

                                                       budova "C": pokladna,

                                7:30 - 15:00 - budova "C": kontaktní místo veřejné správy

4.4 Telefonní čísla: 596 387 111

4.5 Čísla faxu: 596 387 264

4.6. Adresa internetové stránky: www.karvina.cz

4.7 Adresa e-podatelny: epodatelna@karvina.cz

4.8 Další elektronické adresy: viz Lidé na magistrátě

 

5. Případné platby lze poukázat

90018-1721542349/0800 pro platby za komunální odpad

19-1721542349/0800 pro ostatní platby

6. IČ

00297534

7. DIČ

CZ00297534 (je plátcem DPH od 1.4.2009)

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů: Hlavní dokumenty jsou uloženy na stránce Základní dokumenty.

8.2 Rozpočet: Rozpočet statutárního města Karviné je uložen na stránce Rozpočet.

Přehled výkazů: Přehled výkazů statutárního města Karviné je dostupný na stránce ARISwebu a Monitoru Státní pokladny, provozovaném MF ČR.

9. Žádosti o informace

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, můžete podat písemně nebo ústně (osobně, poštou, elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny - epodatelna@karvina.cz, datovou schránkou). Vzor žádosti není formalizován.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání lze podat písemně (osobně, poštou, elektronickou poštou) na kontakní adresy. Některá podání vyžadují vyplnění formalizované žádosti. Pro zjištění konkrétních postupů použijte informace na stránce Potřebuji vyřídit.


11. Opravné prostředky

Opravný prostředek (odvolání) proti rozhodnutí magistrátu o odmítnutí žádosti lze podat u toho odboru, který rozhodnutí vydal nebo měl vyřídit ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podávají písemně (osobně, poštou, elektronickou poštou) na podatelnu magistrátu. O odvolání proti rozhodnutí magistrátu týkající se samostatné i přenesené působnosti rozhoduje vždy Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Lhůta pro vyřízení odvolání je 15 dnů ode dne doručení odvolacímu orgánu. Jestliže odvolací orgán o odvolání ve stanovené lhůtě nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil, za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem.

12. Formuláře

Elektronické formuláře ke stažení a vyplnění jsou uloženy na stránce Potřebuji vyřídit.

13. Popisy postupů - návody na řešení životních situací

Osnovy postupů zpracované dle vyhlášky č. 442/2006 Sb. jsou umístěny na stránce Potřebuji vyřídit.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy: Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž  Magistrát města Karviné zejména jedná a rozhoduje (dokument DOCX)

14.2 Vydané právní předpisy: právní předpisy vydané statutárním městem Karviná jsou uloženy na stránce Předpisy města

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: dokument PDF

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
(Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě odvolání nebo stížnosti.)  

Rozhodnutí KÚ č.j. MSK 62102/2015 ze dne 28.5.2015

 

Rozhodnutí KÚ čj. MSK 981012015 ze dne 14.8.2015

 

Rozhodnutí KÚ č.j. MSK 114805/2015 ze dne 29.9.2015

 

15.3 Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č.123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů: Ceník

 

 

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv: dokument PDF

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou uloženy na stránce Základní dokumenty

Databáze poskytnutých informací

Odkaz na databázi poskytnutých informací.

Login