Informace pro OSVČ k čerpání ošetřovného

OSVČ a dítě_ilu.jpg O „ošetřovné“ pro OSVČ bude možné žádat od 01.04.2020, a to přes Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.


Aktualizováno 03.04.2020 - Dotaci budou moci dostat ty OSVČ (nejen podnikatelé v režimu živností, ale i další OSVČ), které po uzavření školy nebo iných dětských zařízení zůstaly s dětmi doma či se starají o osobu zdravotně postiženou aspoň ve stupni I, a přišly tak o příjem z podnikatelské činnosti. Ošetřovné pro OSVČ bude ve výši 424 Kč za den. 

O „ošetřovné“ bude moct požádat OSVČ na hlavní činnost, která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 • dítě/i, které navštěvuje/jí školu nebo jiné dětské zařízení, která byla uzavřena (které bylo uzavřeno) na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo

 • nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které/á je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovatškolu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo

 • osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

Postup pro podání žádostí:

 1. žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednouchém formuláři (interaktivní formulář a veškeré potřebné informace naleznete na těchto stránkách), 
 2. doloží doklad/potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy) či zařízení poskytující sociální služby – originál/prostá kopie (dokument může být vyfotografován mobilním zařízením) 

 3. podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu,
  • prostřednictvím datové schránky bxtaaw4, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
  • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem s přílohami na adresu: fpmpo20@mpo_cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo
  • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

                   Ministerstvo průmyslu a obchodu

                   Na Františku 32

                   110 15 Praha 1

                   obálka musí být označena „neotvírat“ „fpmpo20“

V případě potřeby při vyplňování žádosti je žadatelům k dispozici Obecní živnostenský úřad Magistrátu města Karviné, a to pouze v ojedinělých případech a po předchozí telefonické domluvě na č. 596 387 476, 596 387 464, 596 387 459, 596 387 463.

Pro urychlení zpracování Vaší žádosti a vyplacení dotace doporučujeme využít elektronického zaslání (datová schránka, e-mail se zaručeným elektronickým podpisem).

Další podmínky jsou uvedeny v přiložených dokumentech:

pdf.pngVyzva-I-Osetrovne-pro-OSVC_31_03_2020.pdf, soubor typu pdf, (252,09 kB)

pdf.pngProgram-Osetrovne-pro-OSVC_31_03_2020.pdf, soubor typu pdf, (526,26 kB)

pdf.pngOSVC---GDPR-prohlaseni-o-zpracovani.pdf, soubor typu pdf, (195,99 kB)

pdf.pngDefinice-maleho-a-stredniho-podnikatele-osetrovneOSVC.pdf, soubor typu pdf, (201,11 kB)

pdf.pngAplikacni-vyklad-MSP-4-5-2017.pdf, soubor typu pdf, (209,83 kB)

Podrobnější informace, včetně formulářů k poskytnutí podpory (k dispozici od 01.04.2020 od 09:00 hodin) naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky

Nejčastější dotazy:

1. Nárok má OSVČ, která nemá nedoplatky vůči vybraným institucím. O jaké instituce se jedná?

 • Jedná se o Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.

2. Kde najdu definici drobného, malého a středního podnikatele?

 • Definici malého a středního podniku najdete v příloze č. 1 nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).
  Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malí podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. V rámci kategorie malých a středních podniků jsou drobní podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.

3. Platí ošetřovné pro OSVČ také pro rodiče, které mají děti starší 13 let, avšak s různým stupněm postižení?

 • Ošetřovné pro OSVČ se vztahuje na OSVČ pečující o děti mladší 13 let, nezaopatřenou osobu do 26 let závislou na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) a osobu zdravotně postiženou ve stupni I (lehká závislost).

4. Může OSVČ čerpající ošetřovné současně provozovat z domova e-shop?

 • Pokud OSVČ před aktuální mimořádnou situací měla dítě, respektive dotčenou osobu v zařízení, které je nyní v důsledku COVIV 19 uzavřené, může požádat o tzv. „ošetřovné“, viz citace z programu „Ošetřovné“ pro OSVČ, protože „…podpora je určena pro OSVČ, která je skutečně postižena negativními dopady nouzového stavu, tj. že v důsledku uzavření školy nebo jiných dětských zařízení utrpěla OSVČ finanční újmu, protože nemohla podnikat.“ V opačném případě NE.

5. Projektantka OSVČ – pracující z domova má nárok na ošetřovné?

 • Pokud OSVČ před aktuální mimořádnou situací měla dítě, respektive dotčenou osobu v zařízení, které je nyní v důsledku COVIV 19 uzavřené, může požádat o tzv. „ošetřovné“, viz citace z programu „Ošetřovné“ pro OSVČ, protože „…podpora je určena pro OSVČ, která je skutečně postižena negativními dopady nouzového stavu, tj. že v důsledku uzavření školy nebo jiných dětských zařízení utrpěla OSVČ finanční újmu, protože nemohla podnikat.“ V opačném případě NE.

6. Mají na ošetřovné pro OSVČ nárok i OSVČ, jejichž žena pobírá rodičovský příspěvek?

 • Pokud je manželka na mateřské/rodičovské s jedním dítětem, nelze žádat na druhé dítě ošetřovné.

7. Bude zvažována i nějaká podpora pro DPP/DPČ? Mohli by si žádat o ošetřovné?

 • O ošetřovné v tomto programu si mohou žádat pouze OSVČ na hlavní činnost. O možnostech podpory pro DPP/DPČ se informujte na Úřadu práce.

8. Pokud jsem si OSVČ pozastavila živnostenské oprávnění a následně jej obnovím, má nárok na ošetřovné pro OSVČ?

 • Jsou-li splněny základní podmínky (OSVČ na hlavní činnost, bezdlužnost vůči vybraným institucím, splnění definice malého a středního podniku, poplatník daně z příjmů), pak ano. Žádá se na ty dny, kdy živnost nebyla pozastavena.

9. Pokud OSVČ pečuje o dítě mladší 13 let a chce pobírat tzv. ošetřovné, znamená to, že v době pobírání dávky nesmí vůbec vykonávat svoji samostatnou výdělečnou činnost (např.: ani vystavit fakturu nebo vykonávat činnost prostřednictvím zaměstnanců)?

 • Součástí podmínek programu není vyloučení ekonomických aktivit provozovaných z domu. Smyslem programu je pomoci OSVČ, které jsou se svými dětmi prokazatelně doma. Je možno pokračovat ve své ekonomické aktivitě z domova a vystavovat faktury/vykonávat činnost prostřednictvím zaměstnanců.

10. Budou mít jednatelé a majitelé firem nárok na ošetřovné? (Jednatelka firmy bez zaměstnanců má tři děti, momentálně je bez příjmů, zaměstnance nemá a sama není zaměstnancem)

 • Program je určen pro OSVČ na hlavní činnost. Jednatelé a společníci nejsou OSVČ.

11. Je-li živnost zastavená/pozastavená, má osoba nárok na ošetřovné pro OSVČ?

 • Nemá.

12. Dojde-li k obnovení živnosti, má osoba na ošetřovné pro OSVČ nárok?

 • Ano, má, a to ode dne, kdy došlo k obnovení živnosti.

13. Rodiče (OSVČ) sezdaní žijí nyní v oddělených domácnostech. Mají 2 děti, o rozvod ještě nepožádali, ptají se, zda mohou mít ošetřovné na každé dítě extra. Jeden rodič/1 ošetřovné?

 • Ošetřovné je poskytováno nehledě na počet dětí pouze jedenkrát.

14. OSVČ chce požádat o ošetřovné na dítě. Současně chce ale i využit odložení podání daňového přiznání. Součástí žádosti o ošetřovné je ovšem i prohlášení, že nemá vůči finančnímu úřadu nedoplatky a to právě odložením podání daňového přiznání má. Jak má postupovat, aby si o ošetřovné mohla požádat?

 • Odložení podání daňového přiznání bylo schváleno generálním pardonem ministryně financí. Na žadatele se tak nepohlíží jako na osobu, který by měla vůči finančnímu úřadu nedoplatky. Ano, obecně osoba, která má povolené splátky, či odklad je bezdlužná.

Stránky jsou průběžně aktualizovány.