Mimořádné opatření KHS MSK se sídlem v Ostravě č. 12/2020

4354.jpg Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydala dnes nové mimořadné opatření s číslem 12/2020.


Mimořádné opatření č. 12/2020

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
   
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně příslušný správní úřad podle § 85 odst. I a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (,,dále jen zákona č. 258/2000 Sb.") ve smyslu § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 69 odst. 1 písm. i) a§ 69 odst. 2
 
nařizuje
 
mimořádné opatření při epidemii
  
spočívající v povinnosti všech fyzických osob, s výjimkou osob, které již prodělaly onemocnění Covid-19, vykonávajících práci pro právnickou osobu OKD,a.s., Stonavská 2179, 735 06 Karviná-Doly, IČ: 059 79 277, Pracoviště Důl ČSM-SEVER a ČSM-JIH, které se podrobily ve dnech 26.6.2020, 27.6.2020, 28.6.2020, 29.6.2020 vyšetření na přímý průkaz nukleové kyseliny SARS-Co V-2 s negativním výsledkem, podrobit se opakovanému vyšetření výtěrem z nosohltanu na přímý průkaz nukleové kyseliny SARS-Co V-2.
 
Čl. I
Úvodní ustanovení
  
Účelem mimořádného opatření na území Moravskoslezského kraje je ochrana veřejného zdraví obyvatelstva a jeho skupin a zabránění přenosu a šíření původce nákazy (SARS-CoV-2) s ohledem na stávající epidemiologickou situaci na pracovišti Důl ČSM-SEVER A ČSM-JIH, které provozuje právnická osoba OKD, a.s., se sídlem: Stonavská 2179, 735 06 Karviná-Doly, IČ: 05979277. Vzhledem k maximální 14 denní inkubační době nákazy, kdy první negativní výsledek nemusí být doposud průkazný, je nutno u shora vymezených fyzických osob vyšetření výtěrem z nosohltanu na přímý průkaz nukleové kyseliny SARS-CoV-2 po 14 dnech zopakovat, aby byly podchyceny případné bezpříznakové osoby a bylo zamezeno dalšímu šíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.
  
Čl. II
Vymezení pojmů
 
Provedení výše uvedeného vyšetření spočívá ve výtěru z nosohltanu pomocí štětičky.

Čl. III
Důvod vydání mimořádného opatření
  
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě eviduje k 7.7.2020 celkem 704 osob vykonávajících práci pro právnickou osobu OKD, a.s., Stonavská 2179, 735 06 Karviná­Doly, TČ: 059 79 277, na pracovišti Důl ČSM-SEVER A ČSM-JIH, které onemocněly novým typem koronaviru (covid-19). Účelem provedení opakovaného vyšetření je ochrana společnosti a zamezení šíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-Co V-2, zejména prostřednictvím osob, u nichž se neprojevují příznaky onemocnění.

Čl. IV
Mimořádné opatření k ochraně zdraví

Shora vymezené fyzické osoby, které se podrobily ve dnech 26.6., 27 .6., 28.6., 29.6.2020 vyšetření na přímý průkaz nukleové kyseliny SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jsou povinny dostavit se na pracoviště Důl ČSM-SEVER, Stonavská 2179, 735 06 Karviná-Doly (kulturní dům OKD) za účelem provedení opakovaného vyšetření výtěrem z nosohltanu, a to podle následujícího hannonogramu:
 
1.            osoby vyšetřené dne 26.6.2020 - opakované vyšetření dne 19.7.2020 v době od 08:00 h do 14:00 h
2.            osoby vyšetřené dne 27.6.2020 - opakované vyšetření dne 20.7.2020 v době od 08:00 h do 14:00 h
3.            osoby vyšetřené dne 28.6.2020 a 29. 6. 2020 - opakované vyšetření dne 21.7.2020 v době od 08:00 do 14:00 h
 
Čl. V
Kontrola a sankce
 
Shora vymezené fyzické osoby vykonávající práci pro právnickou osobu OKD, a.s., se sídlem: Stonavská 2179, 735 06 Karviná-Doly, IC: 059 79 277, pracoviště na dole Důl CSM-SEVER a ČSM-JIH, jsou povinny se tomuto mimořádnému opatření podřídit.
 
Čl. VI
Účinnost
 
Podle ustanovení § 85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., nabývá toto nařízení účinnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

Čl. VII
Poučení pro obec
 
Podle ust. 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., je povinno město Karviná toto nařízení uveřejnit na všech svých úředních deskách.
 
MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.O.
ředitelka
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
 
Dokument ke staženi: pdf.pngmimoradne_opatreni_2020_12.pdf