Ošetřovné pro OSVČ - výzva II

OSVČ a dítě_ilu.jpg Ošetřovné pro OSVČ bude Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky poskytováno i za období duben 2020.


Co je cílem výzvy: zmírnění negativních dopadů souvisejících s celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 na oszdoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) v České republice, zejm. dopadů spojených s péčí o děti nebo jiné osoby, které nemohou navštěvovat uzavřenou školu nebo jiné zařízení a OSVČ o ně musí pečovat.

Kdo může žádat: OSVČ na hlavní činnost, která na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě/děti, které navštěvuje/navštěvují školu nebo jiné dětské zařízení, které byly uzavřeny na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 nebo v návaznosti na ně a je/jsou mladší 13 let, nebo

OSVČ, která na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o osobu/osoby, která/které je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo která/které byla/byly v návaznosti na mimořádná opatření proti šíření infekce COVID-19 umístěna/umístěny dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají.

Dotace bude proplacena na bankovní účet žadatele.

Na dotaci není právní nárok.

Výše dotace: 500 Kč/den

Datum zahájení příjmu žádostí: 11. 5. 2020 od 11:00

Datum ukončení příjmu žádostí: 7. 6. 2020 do 23:59

Způsob podání: formulář naleznete níže. Každý žadatel může předložit pouze jednu žádost vrámci jednoho kalendářního měsíce.

POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI:

  1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři Ministerstva průmyslu a obchodu.
  2. Podání žádosti VČETNĚ povinné přílohy - Potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy, školky, dětské skupiny apod.) či zařízení poskytujícího sociální služby učiní žadatel pouze Ministerstvu průmyslu a obchodu
    • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpdub, nebo
    • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

obálka musí být označena „fpdub“

Potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy) či zařízení poskytujícího sociální služby je povinnou přílohou, která nemá standardizovanou formu, na potvrzení musí být jméno a příjmení dítěte/osoby, jakou školu/zařízení navštěvuje a datum, od kdy je uzavřena/uzavřeno.

Pro potvrzení o uzavření školy lze použít také formulář Žádost o ošetřovné ČSSZ vyplněnou část A k zaměstnaneckému ošetřovnému. Odkaz na formulář ČSSZ naleznete ZDE.

Nebudou uznány: např. fotografie dveří s informací, že škola je uzavřená, potvrzení bez uvedení data od kdy je škola uzavřená, printscreen z webu, obecné nařízení města/obce/zřizovatele, mimořádná opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví.

Bude-li žádost trpět vadami, bude žadatel vyzván k jejich odstranění prostřednictvím zadané datové schránky, resp. emailové adresy.

Bez vyzvání MPO neposílejte žádost opakovaně ani žádné další doplňující informace.

V případě pochybností bude žadatel vyzván k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Žádost musí být vyplněna na předepsaném formuláři, který je umístěn ZDE od 11.5.2020 od 11 hodin. Každý žadatel může předložit pouze jednu žádost za měsíc duben 2020

Pro urychlení zpracování žádosti a vyplacení dotace doporučujeme využít VLASTNÍ DATOVOU SCHRÁNKU. Využití datové schránky jiné osoby je možné pouze ve výjimečných případech při splnění zákonných požadavků.

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy naleznete ZDE.