Pravidelné testování zaměstnanců

5086.jpg Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.


MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

  

I.

 

1. Všem zaměstnavatelům se nařizuje podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, nestanoví-li bod 2 jinak, které bude provedeno na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

2. Všem zaměstnancům se nařizuje podle § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. na výzvu zaměstnavatele podstoupit rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 ve stanovené frekvenci, není-li v čl. V stanoveno jinak nebo nejde-li o zaměstnance, který se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkává se třetími osobami, za které se nepovažují osoby žijící s ním ve stejné domácnosti, nebo který nevykonává práci na pracovišti.

3. V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test podle bodu 2, nařizuje se zaměstnavateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, v jehož obvodu zaměstnavatel vykonává činnost. Zaměstnanci, který odmítne podstoupit test podle bodu 2, se nařizuje:

a) nosit respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (dále jen „respirátor třídy FFP2“), po celou dobu přítomnosti na pracovišti,

b) dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné, a

c) stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
Zaměstnavateli se nařizuje zajistit organizačním opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami v době přítomnosti na pracovišti na nezbytnou míru.

 

II.

  

V tomto mimořádném opatření se rozumí:

a) zaměstnavatelem také

i) zaměstnavatel zaměstnance uvedeného v § 303 odst. 1 zákoníku práce, včetně organizační složky státu, která vůči zaměstnanci uvedenému v § 303 odst. 1 zákoníku práce vykonává práva a povinnosti zaměstnavatele, a územního samosprávného celku,

ii) služební úřad v případě státních zaměstnanců,

iii) bezpečnostní sbor v případě příslušníků bezpečnostních sborů a

iv) Armáda České republiky, Vojenská kancelář prezidenta republiky, Hradní stráž nebo Ministerstvo obrany v případě vojáků z povolání,

v) soud v případě soudců, kteří jsou k němu přiděleni nebo dočasně přiděleni,

b) zaměstnancem také

i) státní zaměstnanec,

ii) příslušník bezpečnostního sboru,

iii) voják z povolání,

iv) soudce,

v) státní zástupce,

vi) zaměstnanec dočasně přidělený agenturou práce,

vii) dobrovolník a

viii) osoba, která se zdržuje na pracovišti zaměstnavatele za účelem účasti na jeho činnosti a která nepodléhá povinnosti testování u jiného zaměstnavatele nebo podle jiného ustanovení tohoto mimořádného opatření (např. osoba připravující se na výkon povolání nebo vykonávající praxi),

c) pracovištěm zaměstnavatele místo určené k plnění pracovních nebo služebních úkolů s výjimkou výkonu práce na dálku.

   

III.

  

1. Všem osobám samostatně výdělečně činným vykonávajícím hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky se nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. podstoupit rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování, není-li v čl. V stanoveno jinak.

2. Osoba samostatně výdělečně činná není povinna podstoupit testování podle bodu 1, jestliže se v místě, kde vykonává svoji činnost, nesetkává se třetími osobami, za které se nepovažují osoby žijící s ní ve stejné domácnosti.

 

IV.

1. Všem osobám, které jsou orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, pokud nejsou zaměstnanci této právnické osoby, se nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. podstoupit rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování, není-li v čl. V stanoveno jinak.

2. Osoba uvedená v bodu 1 není povinna podstoupit testování podle bodu 1, jestliže se v místě, kde vykonává svoji činnost, nesetkává se třetími osobami, za které se nepovažují osoby žijící s ní ve stejné domácnosti.

3. Testování osob uvedených v bodu 1 se nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. zajistit právnickým osobám, jejichž jsou tyto osoby orgánem nebo členem orgánu.

  

V.

  

1. Povinnost podstoupit preventivní testování podle čl. I, III, IV nebo VIII se nevztahuje na osobu, která:

a) podstoupila v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) podstoupila v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, nebo

c) podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu.

2. Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli prokázat skutečnosti podle bodu 1:

a) záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (digitální certifikát EU COVID) nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb, nebo

b) písemným potvrzení zaměstnavatele nebo právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu, o tom, že u nich podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření.

Stejnou povinnost má osoba, která je orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, vůči této právnické osobě.

  

VI.

  

Zaměstnavateli, který zajišťuje pro své zaměstnance testování podle čl. I, osobě samostatně výdělečně činné, která se testuje podle čl. III, a právnické osobě, která zajišťuje pro osoby, které jsou jejím orgánem nebo členem orgánu testování podle čl. IV, se nařizuje:

a) vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů, a uchovávat tuto evidenci po dobu 90 dnů,

b) zaslat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam osob, které byly testovány s pozitiviním výsledkem, který obsahuje stejné údaje jako evidence podle písmena a) a kontaktní telefonní číslo testované osoby, a to nejpozději následující den po testování formou elektronického hlášení.

 

VII.

 

1. Zaměstnanci, který si sám provedl nebo mu byl proveden test podle čl. I nebo podle bodu 3 tohoto článku, se nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. v případě, že je výsledek testu pozitivní, bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2, pracoviště opustit a poskytnout součinnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který mu nařídí karanténu v délce trvání pěti dnů ode dne provedení testu. Do doby nařízení karantény zaměstnanec nosí respirátor třídy FFP2 a zamezí kontaktu s jinými osobami, pokud to je možné, nejdéle však pět dnů ode dne provedení testu.

2. Osobě samostatně výdělečně činné a osobě, která je orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, pokud není jejím zaměstnancem, která si sama provedla nebo jí byl laickou osobou proveden test podle tohoto mimořádného opatření, se podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, opustit místo, kde vykonává svoji činnost, nejde-li o její bydliště, a poskytnout součinnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který jí nařídí karanténu v délce trvání pěti dnů ode dne provedení testu. Do doby nařízení karantény tato osoba nosí respirátor třídy FFP2 a zamezí kontaktu s jinými osobami, pokud to je možné, nejdéle však pět dnů ode dne provedení testu.

3. Osobě uvedené v bodech 1 nebo 2 se nařizuje podstoupit rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který si sám provede nebo mu bude proveden na pracovišti, nebo v místě výkonu své činnosti v první den, kdy po ukončení karantény bude přítomna na pracovišti, nebo v místě výkonu své činnosti. Testování takové osoby se nařizuje zajistit zaměstnavateli pro zaměstnance a právnické osobě pro osobu, která je orgánem nebo členem orgánu této právnické osoby.

4. V případě, že osoba uvedená v bodu 1 nebo 2 podstoupila v době po pozitivním výsledku testu podle článku I, III nebo IV vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví karanténu ukončí.

  

VIII.

 

1. České republice – Vězeňské službě České republiky (dále jen „Vězeňská služba ČR“) se nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. zajistit pravidelné testování všech odsouzených zařazených do práce v rámci věznice nebo u jiného subjektu než věznice na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, nestanoví-li bod 2 jinak, a to provedeného před zahájením práce prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou), a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování odsouzeného proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování.

2. Všem odsouzeným zařazeným do práce se nařizuje podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. na výzvu Vězeňské služby ČR podstoupit rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 ve stanovené frekvenci, není-li v čl. V stanoveno jinak. Nemá-li odsouzený v den termínu testování konat práci, jeho preventivní testování se provede v den, kdy má konat práci.

3. Na Vězeňskou službu ČR a na odsouzeného se vztahují ostatní povinnosti uvedené v tomto mimořádném opatření pro zaměstnavatele a zaměstnance s tím, že v případě pozitivního výsledku testu podle bodů 1 a 2 věznice zajistí jeho oddělené umístění od bezinfekčních odsouzených.

4. V případě, že odsouzený podstoupil v době po pozitivním výsledku testu podle bodu 1 vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR s negativním výsledkem, místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví karanténu ukončí.

  

IX.

  

Je-li Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra vydáno mimořádné opatření, kterým se určeným zaměstnavatelům a jejich zaměstnancům, resp. osobám samostatně výdělečně činným, nařizuje obdobná povinnost jako tímto mimořádným opatřením, avšak s jinými pravidly, pak se na tyto zaměstnavatele a zaměstnance v rozsahu těchto povinností toto mimořádné opatření nevztahuje.

  

X.

  

S účinností ode dne 17. ledna 2022 od 00:00 hod. se ruší:

a) mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2021, č.j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN,

b) mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. listopadu 2021, č.j. MZDR 42085/2021-2/MIN/KAN, a

c) mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. prosince 2021, č.j. MZDR 42085/2021-3/MIN/KAN.

  

XI.

 

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 17. ledna 2022.