Soutěž "O nejlepší video o Karviné"

kameraman_small.png Natočte video o Karviné a vyhrajte atraktivní ceny.


kamera.jpgStatutární město Karviná připravilo soutěž pro občany města. Stačí natočit video o našem městě v délce od 90 sekund do pěti minut. Tři nejlepší videa budou odměněna. První cenou je outdoorová kamera GoPro Hero 8 Black s paměťovou kartou. Ze zaslaných videí v období od 1. září 2020 do 31. řijna 2020 vybere porota šest nejlepších, která budou následně bojovat o lajky na facebooku města (Karviná - oficiální stranka města) a na našem YouTube kanále. Jména výherců budou zveřejněna 29. listopadu 2020. Podrobnosti k soutěži se dozvíte v pravidlech.

  
  
PRAVIDLA SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ VIDEO O KARVINÉ  

Článek 1

Organizace soutěže

1.1.    Soutěž je organizována statutárním městem Karviná, Fryštátská 72/1 (dále jen organizátor).

1.2.    Soutěž je určena pro občany Karviné.

1.3.    Soutěž probíhá od 1. 9. 2020 do 31. 10. 2020.

1.4.    Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci programu akce „Rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí v Karviné“, a to dne 29. 11. 2020 na Masarykově náměstí v čase dle výlučného uvážení organizátora soutěže.

1.5.    Autoři tří nejlépe hodnocených soutěžních videí budou oceněni technikou pro natáčení videí. Autor nejlepšího videa obdrží outdoorovou akční kameru GoPro HERO 8 Black s paměťovou kartou Micro SDXC 128 GB, autor druhého nejlepšího videa obdrží stabilizátor FeiyuTech G6 Max  smart a autor třetího nejlepšího videa obdrží stabilizátor DJI Osmo Mobile 3.

  

Článek 2

Soutěžící

2.1.    Soutěže se může zúčastnit jakýkoliv občan s trvalým bydlištěm v Karviné, bez ohledu na věk či státní příslušnost, který je v rozsahu nutném pro porozumění a naplnění ustanovení těchto pravidel svéprávný. Soutěžící zasláním videa do soutěže prohlašuje, že splňuje podmínky uvedené v předchozí větě.

2.2.    Do soutěže se účastník zapojí zasláním soutěžního videa v požadovaném formátu, společně s povinnými údaji (jméno a příjmení, datum narození, poštovní adresa, emailová adresa, telefon).

2.3.    Organizátor prověří úplnost zaslaných údajů a splnění technických požadavků kladených na soutěžní video. V případě, že některý údaj bude chybět, nebo nebude splněn některý technický požadavek, vyzve organizátor účastníka dle svého výlučného zvážení prostřednictvím emailu nebo telefonu, aby neprodleně, nejpozději však do dvou dnů, sjednal nápravu, nebo v opačném případě bude video ze soutěže vyřazeno. V případě, že účastník neuvede kontaktní email ani číslo mobilního telefonu, nebude video do soutěže zařazeno.

2.4.    Soutěže se nesmí účastnit pracovníci organizátora, včetně rodinných příslušníků a osob jim blízkých.

  

Článek 3

Témata soutěžních videí

Obsah soutěžního videa musí být zaměřen na jedno z následujících témat:

a)       Prezentace statutárního města Karviná

b)       Prezentace kulturní nebo sportovní akce konané na území statutárního města Karviná

c)       Prezentace sportovního, kulturního nebo národnostního spolku působícího na území statutárního města Karviná

  

Článek 4

Soutěžní videa

4.1.    Video musí mít stopáž v rozmezí 1:30–5:00 minut včetně. Video musí být zasláno minimálně ve Full HD kvalitě (1920 x 1080) s 25 neprokládanými snímky za sekundu (25p) a ve formátu MPEG nebo MOV. V případě nesplnění těchto technických podmínek se uplatní postup dle článku 2.3.

4.2.    Jeden soutěžící může do soutěže zaslat maximálně 2 videa. Ke třetímu a dalšímu zaslanému videu se nepřihlíží a budou automaticky vyřazeny ze soutěže.

4.3.    Za obrazový i zvukový obsah soutěžního videa zodpovídá soutěžící. Soutěžní video nesmí porušovat zásadním způsobem autorská práva jiných osob. Soutěžní video nesmí obsahovat propagaci politických stran a hnutí a politiků. Soutěžní video nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod. Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za případné porušení předchozí věty ze strany účastníka soutěže.

4.4.    Soutěžní video musí být zasláno prostřednictvím služby Úschovna.cz nebo eDisk.cz (příp. může být zaslán odkaz ke stažení videa z jiného veřejně přístupného datového úložiště), přičemž odkaz na stažení soutěžního videa, společně se všemi požadovanými údaji dle čl. 2.2, musí být  zaslán  na  adresu lukas.hudecek@karvina_cz  a  v kopii  na jan.simerda@karvina_cz.  V případě, že zaslaný odkaz nebude funkční, přičemž stanovení této skutečnosti je na výlučném zvážení organizátora, bude soutěžící emailem nebo telefonicky vyzván, aby neprodleně, nejpozději však do 2 dnů, zaslal funkční odkaz na video, nebo bude ze soutěže vyřazen.

4.5.    Termín pro odeslání snímků je do 23:59 středoevropského zimního času dne 31. 10. 2020.

4.6.    Do soutěže nebudou zařazena videa:

a)       která budou v rozporu s dobrými mravy,

b)       jejichž obsah nebude odpovídat podmínkám soutěže,

c)       zaslány účastníkem, který nesplňuje požadavky na účast v soutěži,

d)       nebudou splňovat technické požadavky a nebude sjednána náprava podle čl. 2.3 výše,

e)       nebudou k nim připojeny všechny požadované údaje, ani nebude sjednána náprava podle čl. 2.3 výše,

f)        nebudou zaslány v souladu s čl. 4.3 výše,

g)       budou zaslána po termínu uvedeném v čl. 4.5 výše.

  

Článek 5

Hodnotící kritéria

5.1.    Soutěž bude hodnocena ve dvou kolech.

5.2.    Během prvního kola hodnocení, které proběhne v termínu dle výlučného uvážení organizátora mezi 1. – 14. 11. 2020, vybere ze všech zaslaných videí, která splní požadované náležitosti, porota složená z osob určených organizátorem v rámci všech kategorii celkově šest nejlepších snímků, které postoupí do druhého kola. Organizátor si vyhrazuje právo dle svého výlučného uvážení rozhodnout, že z důvodu mimořádné kvality videí v ostatních kategoriích bude dána přednost videím v těchto kategoriích a všechny kategorie nebudou zastoupeny stejným počtem videí ve výběru do druhého kola.

5.3.    Hodnotit se bude zejména obsahová náplň soutěžního videa, kvalita jeho zpracování a originalita nápadu.

5.4.    Druhé kolo hodnocení proběhne od 0:00 hod. 15. 11. 2020 do 18:00 hod. 28. 11. 2020. Šest vybraných snímků z prvního kola bude zveřejněno na stránce „Karviná – oficiální stránka města“ na službě Facebook (https://www.facebook.com/karvina.oficialni.stranka.mesta) a na kanálu „mmkarvina“ služby YouTube (https://www.youtube.com/user/karvinacz) kde o nejlepších videích rozhodne hlasováním veřejnost. Rozhodující bude konečný počet označení „Líbí se“ v obou službách u jednotlivých videí, který s konečnou platností stanoví organizátor v 18:00 hod. dne 28. 11. 2020. Pro účely soutěže bude za každé označení „Líbí se“ soutěžního videa přidělen jeden bod, přičemž oceněny budou tři videa s nejvyšším počtem bodů.

 

Článek 6

Právní doložka

6.1.    Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv soutěž zrušit.

6.2.    Zasláním soutěžního videa soutěžící souhlasí se zpracováním zaslaných osobních údajů pro potřeby soutěže. Jejich zpracování proběhne v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Souhlas soutěžící poskytuje dobrovolně na dobu neurčitou s tím, že jej lze kdykoliv odvolat.

6.3.    Zasláním soutěžního videa soutěžící uděluje souhlas a nevýhradní bezplatnou licenci k užití videa všemi způsoby, v neomezeném rozsahu a pro jakékoliv účely ze strany organizátora dle příslušných ustanovení zák. č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to v neomezeném časovém trvání a pro území celého světa. Organizátor je zároveň oprávněn upravit či jinak měnit  video, jeho název nebo spojit video s jiným dílem či zařadit videa do díla souborného. Organizátor může výše uvedenou licenci poskytnout jako podlicenci nebo postoupit třetím osobám dle výběru organizátora, přičemž soutěžící s tímto výslovně předem souhlasí. Organizátor není povinen výše uvedenou licenci využít. Účastník výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví včetně výše uvedených autorských práv, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání videa organizátorem.

6.4.    Zasláním videa do soutěže účastník prohlašuje, že si výše uvedené soutěžní podmínky přečetl, jejich obsahu porozuměl a vyjadřuje svůj souhlas s nimi.

PRAVIDLA SOUTĚŽE: pdf.pngPravidla_souteze_prezentacni_video_Karvine.pdf