Usnesení Vlády ČR č. 1023

lekar_small.jpg Pracovní povinnost pro studenty lékařských a farmaceutických oborů vysokých škol.


USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. října 2020 č. 1023

k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona.

Vláda

ukládá

1. k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie OVID-19 na území České republiky pracovní povinnost žákům a studentům

a) čtvrtého a pátého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství na lékařských fakultách veřejných vysokých škol,

b) pátého ročníku prezenční formy studijního programu zubní lékařství na veřejné vysoké škole,

c) pátého ročníku prezenční formy studijního programu farmacie na veřejné vysoké škole,

d) posledních ročníků denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých magisterských studijních programů na vysoké škole nebo oborů vzdělání na vyšší odborné škole nebo střední zdravotnické škole připravujícím se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a bakalářského nebo pětiletého magisterského programu jednooborové psychologie,

e) všech ročníků prezenční formy zdravotnických magisterských studijních programů navazujících na zdravotnický bakalářský program a magisterského programu jednooborové psychologie navazujícího na bakalářský program,

2. ministru zdravotnictví informovat a metodicky vést osoby uvedené v bodu 4 v procesu zajišťování poskytování péče podle bodu 1,

3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy poskytnout veškerou potřebnou součinnost Ministerstvu zdravotnictví a osobám uvedeným v bodu 4,

4. všem

– orgánům ochrany veřejného zdraví,

– poskytovatelům zdravotnické záchranné služby,

– poskytovatelům zdravotních služeb uvedených v příloze k tomuto usnesení a

– poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 48, 49, 50 a 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) využívat na svém území pracovní povinnost osob uvedených v bodu 1 a informovat Ministerstvo zdravotnictví o přijatých opatřeních v tomto směru,

5. hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy vydávat a doručovat příkazy k výkonu pracovní povinnosti podle tohoto usnesení pro konkrétní osoby uvedené v bodu 1, a to na základě konkrétního požadavku osob uvedených v bodu 4, které ve svém požadavku musí uvést požadovaný počet žáků a studentů včetně jejich studijního programu nebo oboru vzdělání, které požadují k výkonu pracovní povinnosti, a předpokládanou dobu výkonu pracovní povinnosti,

6. vysokým, vyšším odborným a středním zdravotnickým školám zajišťujícím výuku žáků a studentů podle bodu 1 sestavit seznamy žáků a studentů podle bodu 1 a tyto zaslat, a to do 1 dne a při změně vždy nejpozději následujícího dne, místně příslušnému hejtmanovi nebo primátorovi hlavního města Prahy,

7. osobám podle bodu 4 zajistit do 30 dnů od skončení výkonu pracovní povinnosti vydání potvrzení konkrétní osobě o výkonu pracovní povinnosti a o skutečné době, po kterou u něho byla přikázaná pracovní povinnost konkrétní osobou vykonávána, a toto potvrzení předat v jednom vyhotovení této osobě a jedno vyhotovení zaslat hejtmanovi, popřípadě primátorovi hlavního města Prahy, který konkrétní osobě vydal příkaz podle bodu 5; potvrzení o vykonané pracovní povinnosti musí obsahovat identifikaci osoby vykonávající pracovní povinnost podle příkazu k nařízení pracovní povinnosti, identifikaci osoby, u které byla vykonávána pracovní povinnost, dobu výkonu pracovní povinnosti, razítko a podpis osoby oprávněné jednat za osobu vystavující toto potvrzení.

Provedou:

ministr zdravotnictví,
ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
ředitelé osob uvedených v bodu 4,
hejtmani a primátor hlavního města Prahy,
rektoři a ředitelé škol podle bodu 1

  

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

SEZNAM PÁTEŘNÍCH NEMOCNIC

AGEL Středomoravská nemocniční a.s.
Fakultní nemocnice Brno
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Fakultní nemocnice Olomouc
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice Plzeň
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Fakultní nemocnice v Motole
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Klatovská nemocnice, a.s.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Boskovice s.r.o.
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Nemocnice Litoměřice, a.s.
Nemocnice Na Bulovce
Nemocnice Na Homolce
Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Nemocnice Písek, a.s.
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Nemocnice Strakonice, a.s.
Nemocnice Šumperk a.s.
Nemocnice Tábor, a.s.
Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
Oblastní nemocnice Kladno, a.s.
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
PRIVAMED a.s.
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o.
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Státní zdravotní ústav
Thomayerova nemocnice
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

 

Usnesení Vlády ČR zde: pdf.pngUsneseni-vlady-CR-ze-dne-12-10-2020-c-1023-o-prijeti-krizoveho-opatreni-k-zajisteni-poskytovani-zdravotnich-sluzeb-poskytovateli-zdravotnich-sluzeb.pdf