Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 05. a 06. října 2018


Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 05. a 06. října 2018

V souladu s ust. § 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, má právo volit do zastupitelstva obce státní občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 06.10.2018, dosáhl věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému/přechodnému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních úmluv (touto mezinárodní úmluvou je smlouva o přistoupení ČR k EU). Voliče, který není státním občanem České republiky a je občanem jiného členského státu Evropské unie, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů, jestliže tento volič prokáže:

-       Státní občanství státu EU.

-       Přihlášení se k trvalému/přechodnému pobytu v obci.

Překážkami ve výkonu volebního práva jsou:

-       Zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

-       Omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

-       Zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu.

-       Výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

Občan jiného členského státu EU, který je přihlášen k trvalému/přechodnému pobytu v Karviné a projeví vůli hlasovat v těchto volbách, může osobně požádat o zapsání do dodatku stálého seznamu voličů u Magistrátu města Karviné, Odboru správního, oddělení občanskosprávní, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, budova „C“, 1. patro, kancelář č. 205, a to nejpozději 3. října 2018 do 16:00 hodin, tj. do doby uzavření stálého seznamu voličů a jeho dodatku.  

Občané jiných členských států EU, kteří jsou u obecního úřadu na základě své dřívější žádosti zapsaní v dodatku stálého seznamu voličů (zahrnuje nejen občany EU s Povolením k trvalému pobytu na území ČR, ale též občany EU, kteří byli v roce 2014 do dodatku zapsáni na základě potvrzeného Přechodného pobytu občana EU), zůstanou v tomto dodatku zapsáni i pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2018, ledaže by sami požádali o své vyškrtnutí.

 

Telefonické informace: 596 387 727 a 728.