Kotlíkové dotace

perex-kotliky-2016.jpg Vyúčtování 2. výzvy musí být provedeno nejpozději do 13.12.2019. V pořadí již 3. výzva byla vyhlášena 10.04.2019 a obratem byla vyčerpána. Dofinancování žádostí přijatých do zásobníku (žádosti do pořadového čísla 3/10000) je v jednání.


Dobíhající 2. výzva kotlíkových dotací

perex_Kotlíky_2016.jpg

 Finanční prostředky, které měl Moravskoslezský kraj k dispozici pro druhé kolo kotlíkových dotací byly podanými žádostmi vyčerpány. Zjednodušené žádosti o poskytnutí kotlíkové dotace, které byly předloženy v rámci Uzavřeného dotačního titulu v 3. výzvě kotlíkových dotací (tzv. zásobník druhé výzvy), byly předloženy radě kraje ke schválení dne 25.6.2019.

Výměna kotle musí být provedena nejpozději do 13. prosince 2019. Do tohoto data musí být rovněž předloženo závěrečné vyúčtování.

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE

Po předložení všech požadovaných dokumentů, dle podmínek dotačního programu, bude žadatelům dotace vyplacena.

Nutno doložit:

1. Fotodokumentaci znehodnoceného kotle

Z fotografií musí být zřejmé, že se jedná o tentýž kotel, jehož fotografie byla přiložena k žádosti. Doporučuje se vyfotit kotel po odpojení od otopné soustavy a spalinové cesty z více pohledů. Pokud byl kotel opláštěn, je vhodné fotit postupně i odstranění pláště. Po znehodnocení kotle je nutno pořídit více fotografií (detail i celý kotel).

Kotel musí být znehodnocen tak, aby nebylo možné jej využít k dalšímu vytápění. Porušen musí být plášť i vlastní těleso kotle. Jak bude kotel znehodnocen, je na žadateli – může být rozřezán, rozbit na články, proražen kladivem (osvědčilo se u litinových kotlů).

Fotodokumentaci lze doložit v listinné nebo elektronické podobě.

Pokud fotodokumentace nebude dodána nebo nebude mít dostatečnou vypovídací hodnotu, nemůže být dotace vyplacena!

2. Potvrzení o likvidaci kotle

Vzor Potvrzení o likvidaci kotle je ke stažení na adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz.

Nutno doložit kopii potvrzenou sběrným dvorem, sběrnou surovin nebo výkupnou kovů. 

3. Finanční vyúčtování dílčího projektu – seznam účetních dokladů

Jedná se o jednoduchou soupisku účetních dokladů. Bude vyplněno číslo uvedené na dokladu, celková uhrazená částka, za co byla úhrada provedena (účel platby) a datum úhrady. Uvádět bude nutno i SVT kód (seznam výrobků a technologií) pořízeného zdroje tepla. Sloupeček „Částka zahrnutá do způsobilých výdajů dotace“ se nevyplňuje, údaj bude doplněn poskytovatelem dotace při kontrole.

Vzor je ke stažení na adrese http://lokalni-topeniste.msk.cz. Vyplněný formulář je nutno podepsat. Odevzdává se originál!

4. Kopie účetních dokladů

Jedná se o doklady za práce, dodávky a služby (faktury, paragony) spojené s výměnou kotle. Není dostatečné předložit pouze fakturu, na níž je souhrnně uvedeno „instalace kotle…“, je nutný i rozpis jednotlivých položek. Může být uveden přímo na faktuře, nebo v příloze (položkový rozpočet) či dodacím listě. Předloženy mohou být i doklady v cizí měně.

Všechny doklady musí být označeny názvem projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ a jeho číslem CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/00051 61. Než budou doklady kopírovány, je třeba vše napsat na originál.

5. Kopie dokladů o provedených platbách

U faktur či paragonů uhrazených v hotovosti musí být na faktuře minimálně uvedeno „uhrazeno v hotovosti nebo dobírkou“. Je dobré si vyžádat i příjmový doklad, bude doložena jeho kopie.

Úhrada bezhotovostní platby bude prokázána bankovním výpisem (postačí výpis z elektronického bankovnictví), nebo výpisem o odchozí platbě (zadání platby není dostatečné). Platba nemusí být odeslána z účtu příjemce, výpis však musí být příjemcem podepsán. Bude odevzdána kopie s originálním podpisem.

6. Kopii revizní zprávy (Protokolu) o uvedení nového zdroje tepla do provozu

Nový zdroj tepla musí být instalován a zprovozněn osobou oprávněnou k těmto úkonům, která také vystaví protokol. Jedná-li se o kotel na biomasu a tepelné čerpadlo, musí být protokol vystaven osobou oprávněnou k instalaci zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů (Topenář – montér kotlů na biomasu 36-149-H, Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů 26‑074‑M).

7. Kopii protokolu o revizi spalinové cesty

Dokládat bude třeba v případě, že novým zdrojem tepla je spalovací zdroj.

8. Fotodokumentaci nového zdroje tepla

Fotografie z různých pohledů včetně napojení, pokud je to možné, bude vyfotografován i výrobní štítek kotle.

 

 Může vás také zajímat:

Další podpora k dotaci

Karvinská radnice opět podpoří své občany, tentokráte fixní částkou 10 000 korun na jednoho úspěšného žadatele. Plus je opět možné předfinancování formou bezúročné půjčky, takže není třeba mít úspory. V této vlně lze získat v našem kraji, a tedy i v Karviné souhrnně až 145 000 korun – Evropská unie dotuje maximálně částkou 120 000 korun, stát přidá 7 500 korun a kraj pomůže částkou ve stejné výši, statutární město Karviná poskytne již zmíněných 10 000 korun. Dotace bude ovšem proplacena až po realizaci, takže město nyní půjčí lidem na předfinancování realizace samotné.

 

Zápůjčky na kotlíkové dotace

Zastupitelstvo města Karviné schválilo Zásady pro poskytování zápůjčky na realizaci výměny kotle. Text těchto Zásad naleznete zde:

pdf.pngZásady zápůjčky na kotle.pdf

Žádosti o zápůjčky přijímá Odbor ekonomický, oddělení rozpočtů. Žadatelé o zápůjčku si mimo úřední dny (pondělí a středa) mohou sjednat termín schůzky s těmito úředníky:

Ing. Vladimír Tvrdoň
oddělení rozpočtů
Telefon: 596 387 369
Email:

Renáta Čejdová
oddělení rozpočtů
Telefon: 596 387 276
Email:

 

Formuláře:

pdf.pngFormulář - Potvrzení o souhlasu s inkasem.pdf
pdf.pngFormulář - Žádost o poskytnutí zápůjčky na kotlíkové dotace.pdf

 Další užitečné odkazy:

 

Vyhlášená 3. výzva kotlíkových dotací

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O KOTLÍKOVÉ DOTACE V 3. KOLE BYL UKONČEN

Dne 22.5.2019 v 10:16 h byl ukončen příjem žádostí o kotlíkové dotace a to podáním žádosti s pořadovým číslem 3/10000.

Přestože byla finanční alokace na tuto výzvu již v prvních minutách příjmu žádostí vyčerpána, máme přislíbeno její navýšení ze strany Ministerstva životního prostředí - viz tisková zpráva: //www.mzp.cz/cz/news_190513-komentar-ministra-brabce-zajem-o-kotlikove-dotace-je-obrovsky-moravskoslezskem-kraji-pridame%20dalsich-500-milionu

 

perex_Kotlíky_poslední šance.jpg

 

Základní parametry a výše podpory v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací:

 • časová způsobilost výdajů od 15. července 2015,
 • předpokládá se pokrytí cca 3 300 žádostí a zbylé žádosti, do 10 000, budou zařazeny do tzv. zásobníku,
 • již nebudou podporovány kombinované kotle (uhlí x biomasa),
 • podpora se bude týkat pouze kotlů na biomasu (s ručním přikládáním = dřevo, s automatickým přikládáním = pelety), tepelných čerpadel a plynových kondenzačních kotlů,
 • informace Moravskoslezského kraje naleznete na adrese: www.lokalni-topeniste.msk.cz,
 • jedná se o poslední takto výhodnou dotaci (není nač čekat – počínaje rokem 2022 bude platit zákaz spalování v kotlích 1. a 2. emisní třídy!!!),
 • opět bude možné předfinancování výměny zdroje vytápění formou tzn. návratné finannční výpomoci (pravděpodobně od 09/2019), takže není třeba mít finanční úspory. Finanční prostředky budou poskytovány Státním fondem životního prostředí prostřednictvím obce, dle smlouvy uzavřené s poskytovatelem dotace tj. Moravskoslezský kraj. Podmínky návrátné finanční výpomoci naleznete zde: https://www.karvina.cz/magistrat/program-pro-poskytovani-navratnych-financnich-vypomoci
 • na Odboru školství a rozvoje bude nadále fungovat tzv. kotlíková poradna.

Výše podpory:

PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL – 75 % ze způsobilých výdajů, max. 95.000,- Kč

KOTEL NA BIOMASU (ruční přikládání) – 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100.000,- Kč

KOTEL NA BIOMASU (automatický) – 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč

TEPELNÉ ČERPADLO – 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč

 

Navýšení podpory pro prioritní území – 7.500,- Kč

Navýšení podpory o příspěvek kraje – 7.500,- Kč

Navýšení podpory o příspěvek města – 10.000,- Kč

O dalším vývoji 3. výzvy, podmínkách poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci vás budeme informovat.

 

Seznamy schválených žadatelů:

 

 https://lokalni-topeniste.msk.cz/node/77

 

Důležíté informace: 

 

Poradenství

 • Odbor školství a rozvoje Magistrátu města Karviné, budova C, ul. Karola Śliwky 50/8a, 3. patro

Ing. Bruno Petráš
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 425
Email:

RNDr. Ivana Smýkalová
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 446
Email:

Ing. Nikola Mináriková
oddělení strategií a plánování
Telefon: 596 387 646
Email:

 

Seznam revizních techniků

Odborně způsobilé osoby ke kontrole technického stavu a provozu kotlů na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění najdete zde: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.

Seznam výrobků a technologií pro kotlíkové dotace

Na webových stránkách Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 je zveřejněn seznam výrobků a technologií, který je veden Státním fondem životního prostředí a jsou v něm uvedeny kotle (zdroje vytápění), které bude možné pořídit místo starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním v rámci kotlíkových dotací. Tento seznam je pravidelně aktualizován a je zveřejněn zde: https://svt.sfzp.cz/.

Informace Moravskoslezského kraje

Za účelem poskytování informací veřejnosti ke kotlíkovým dotacím financovaným z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 byla zřízena na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje speciální telefonní linka 595 622 355 dostupná v době úředních hodin, tj.: pondělí a středa od 8 do 17 hodin, úterý a čtvrtek od 8 do 14,30 hodin, pátek od 8 do 13 hodin a speciální e-mailová adresa kotliky@msk_cz.

Dále je možnost osobní konzultace na Krajském úřadě v Ostravě v kanceláři A 106, a to v pracovních dnech a úředních hodinách.

 • Bc. Pavel Ballasch pavel.ballasch@msk_cz - vedoucí oddělení

Své dotazy směřujte prosím na níže uvedené projektové a finanční manažery (e-mail, telefon):

 • Ing. Hana Bednaříková   hana.bednarikova@msk_cz   595 622 662  
 • Bc. Nikol Bujoková  nikol.bujokova@msk_cz  595 622 836    
 • Ing. Bc. Ivona Crháková  ivona.crhakova@msk_cz  595 622 403                                                                       
 • Ing. Marcela Honková   marcela.honkova@msk_cz   595 622 761
 • Mgr. Lucie Hochmanová   lucie.hochmanova@msk_cz   595 622 994
 • Ing. Vilém Hinner  vilem.hinner@msk_cz   595 622 806
 • Ing. Soňa Kopkášová sona.kopkasova@msk_cz  595 622 793
 • Ing. Lenka Majerníková  lenka.majernikova@msk_cz 595 622 339
 • Ing. Michael Mikeska  michael.mikeska@msk_cz  595 622 728
 • Ing. Lenka Obrusníková lenka.obrusnikova@msk_cz  595 622 340
 • Mgr. Lucie Rašková   lucie.raskova@msk_cz   595 622 933
 • Ing. Dana Šollerová dana.sollerova@msk_cz   595 622 313
 • Bc. Barbora Watorová  barbora.watorova@msk_cz  595 622 810