Místní poplatek z ubytovací kapacity

folder-document.png Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Poplatek se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Místní poplatek z ubytovací kapacity

04. Základní informace k životní situaci:
Správu místního poplatku z ubytovací kapacity vykonává Magistrát města Karviné, Odbor ekonomický, oddělení poplatků a pohledávek (správce poplatku). Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Poplatek se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek se platí za každé využité lůžko a den. Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Ubytovatel vyplní Ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Ubytovatel odvede peněžní prostředky dle splatnosti uvedené v obecně závazné vyhlášce. Pokud tak neučiní, správce poplatku vyzve ubytovatele k předložení ubytovací knihy ke kontrole a vyměří poplatek za příslušné období.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Vyplnit Ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity: a)jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, b)čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, c)další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů uvedených pod písmenem a) – c) adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Příslušným správcem místního poplatku Magistrát města Karviné, Odbor ekonomický, oddělení poplatků a pohledávek.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Na Magistrátu města Karviné, Odboru ekonomickém, oddělení poplatků a pohledávek, ul. K. Sliwky 50, Karviná-Fryštát, v době úředních hodin: pondělí a středa: 7,30 – 17,30 úterý,čtvrtek: 7,30 – 16,00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Dle náležitostí ohlášení dle bodu 7, tj. kromě uvedení požadovaných údajů doklad totožnosti (občanský průkaz, pas).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici v elektronické formě ke stažení:

rtf.pngPlná moc k zastupování - ubytovací kapacita, soubor typu rtf, (52,15 kB)
rtf.pngOhlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity, soubor typu rtf, (425,95 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Sazba poplatku: Poplatek činí za každé využité lůžko a den 6,- Kč. Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého příslušného kalendářního měsíce.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Není-li lhůta pro některý úkon v daňovém řízení stanovena obecně závazným právním předpisem, určí přiměřenou lhůtu rozhodnutím správce daně.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Další činnosti nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
vlastimila.raszykova@karvina_cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Obecně závazná vyhláška č. 15/2012 o místním poplatku z ubytovací kapacity.

Soubor ke stažení:

pdf.pngObecně závazná vyhláška č. 15/2012 (ubytovací kapacita), soubor typu pdf, (346,81 kB)

18. Jaké jsou související předpisy:
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání proti rozhodnutí lze podat písemně nebo ústně do protokolu – podle § 109 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a to u správce poplatku.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. - Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

21. Nejčastější dotazy:
Poplatku nepodléhá: a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků, b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení, c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům

22. Další informace:

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Magistrát města Karviné, Odbor ekonomický, oddělení poplatků a pohledávek

26. Kontaktní osoba:
Vlastimila Raszyková, tel. 596 387 404; Ing. Bronislava Růžičková, tel. 596 387 272

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
24.1.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován:

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: