Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné

Práce byly zahájeny 


Vlastním stavebním úpravám předchází kácení stromů a mýcení dřevin a následovat budou přeložky a úpravy inženýrských sítí. Po dobu stavby je úplná uzavírka (od 20.3.-20.9.2024) předmětného prostoru pro vjezd motorových vozidel mimo integrovaného záchranného systému (IZS). V rámci  projektu budou opraveny zpevněné plochy v majetku města tak, aby byl zajištěn maximální možný počet parkovacích stání a zároveň byl zajištěn přístup ke stávající zástavbě pro vozidla IZS. Oblast je navržena v dopravním režimu obytné zóny, což povede ke zklidnění dopravy a možnosti parkování pouze na vyznačených stáních. V ploše mezi parkovištěm a pěší trasou podél ul. 17. listopadu bude zřízeno dětské hřiště s mobiliářem a za vykácené stromy bude provedena náhradní výsadba. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu a k zajištění bezpečného pohybu chodců mimo dopravní prostor. Stavba bude financována z rozpočtu města a spolufinancována z Nadace OKD. Ukončení stavby s kolaudací se předpokládá na podzim 2024.

Nedbalova.png