Stavební úpravy na ulici Svatopluka Čecha

Sv. Čecha 2.png Úpravy ulice Svatopluka Čecha pokračují opravou vodovodního řadu


Sv. Čecha 1.jpg

V říjnu 2019 byly zahájeny stavební úpravy na ulici Svatopluka Čecha v Karviné-Fryštátě odstraňováním stávajících vrstev komunikace, opravami sjezdů a výměnou obrubníků. Při provádění prací byl zjištěn havarijní stav vodovodního řadu v této lokalitě, z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o jeho nahrazení řadem novým, a to včetně všech odboček k přípojkám nemovitostí na ulici Svatopluka Čecha. Obnovu vodovodního řadu provádí na své náklady společnost SmVaK od prosince loňského roku. Od této doby jsou práce na úpravách komunikace ze strany statutárního města přerušeny, jejich opětovné zahájení se předpokládá koncem března v závislosti na dokončení obnovy vodovodního řadu. Veškeré práce na ul. Svatopluka Čecha by měly být hotovy v závěru dubna letošního roku. Po celou dobu stavby platí stávající dopravní omezení – tj. od ulice Havířská platí zákaz vjezdu a od ulice Ostravská, resp. Cihelní je vjezd povolen rezidentům a dopravní obsluze.