Město provádí dotazníkový průzkum

67242720_505742433502514_6268576219587936256_n.jpg Cílem je zmapování způsobu vytápění v konkrétních ulicích s rodinnými domy.


67242720_505742433502514_6268576219587936256_n.jpg

22.07.2019 – Jak jsme již informovali na stránkách Karvinského zpravodaje, město realizuje dotazníkové šetření mezi obyvateli Karviné zaměřené na způsob vytápění. Cílem je zjistit v předem přesně určených ulicích jak způsob vytápění nemovitosti ve vlastnictví respondenta, tak jeho přístup k výměně neekologických zdrojů vytápění za ekologičtější.

Průzkum se provádí prostřednictvím vyplněného Dotazníku o způsobu vytápění rodinných domů ve městě Karviná a přístup občanů města k výměně neekologických zdrojů vytápění za ekologičtější (dále jen Dotazník) při návštěvě domácnosti.

Sběr dat bude probíhat v době od 22.07. do 20.09., kdy doba sběru dat může být prodloužena. Rodinných domů je celkem 2237 ve všech městských částech. Z první fáze budou vyňaty novější domy, např. v ulici U Parku v Karviné-Fryštátě, ale také domy v řídké zástavbě, např. v Karviné-Dolech, zde bude průzkum proveden dodatečně v průběhu září.

Průzkum se provádí v každém rodinném domě (RD) vždy pouze jednou. Pokud občané nejsou zastiženi při první návštěvě, je pracovník povinen navštívit každou určenou domácnost opakovaně, nejvýše však 3x v rozmezí 3-4 týdnů (1 řádná návštěva a 2 opakované, tedy celkem 3 návštěvy) s žádostí o účast v dotazníkovém šetření. Návštěvy budou prováděny zejména v odpoledních hodinách nebo o víkendu, kdy je větší pravděpodobnost zastižení občanů v místě bydliště.

Zásady provádění průzkumu:

1) Pracovník provádějící průzkum:

  • je povinen prokázat se platným pověřením k provedení dotazníkového šetření, 
  • nesmí občanům poskytovat nepřesné či dokonce nepravdivé informace, uvádět zavádějící informace,
  • nesmí být příliš neodbytný („vlezlý“), nesmí doporučovat či jinak prosazovat konkrétní výrobky anebo služby spojené s výměnou nevyhovujících kotlů na pevná paliva za ekologičtější (tzn., že musí být nestranný bez vazby na konkrétní výrobce či dodavatele),
  • nesmí na dotazované vyvíjet jakýkoliv nátlak a nesmí dotazované obtěžovat nadměrným počtem pokusů o navázání komunikace, a to zejména v případě, pokud je zjevné, že majitelé rodinných domů o dotazníkové šetření nemají zájem,
  • nesmí uvádět nepravdivé údaje, nesmí dotazníky vyplňovat sám, bez vlastníků RD,
  • nesmí klamat o tom, kolik RD navštívil a jak návštěva probíhala,
  • nesmí účtovat občanům jakékoliv poplatky spojené s výkonem své práce.

2) Dotazník je zcela anonymní, vyplňují jej pracovníci magistrátu pověřeni panem primátorem, majitelé RD odpovídají, klidně i přes plot, nemusí se vstupovat do zahrad a domů, vyplnění trvá 5 minut, a je to zdarma.

 Nejčastější otázky:

Proč bych měl dotazník vyplnit, neboli k čemu to je dobré?

Město výsledky z dotazníku použije např. v rámci různých jednání se zainteresovanými subjekty (MS kraj, Ministerstvo životního prostředí ČR, Úřad vlády ČR, Ministerstvo pro místní rozvoje ČR a další) při jednáních o způsobech podpory města a jeho občanů při hledání řešení, jak zlepšit stav ovzduší na Karvinsku.

Co tím město může změnit, o co může město usilovat?

  • při vyjednávání podpory ekologického způsobu vytápění – např. usilovat o dotace (či dojednání snížení ceny plynu) pro domácnosti, které vytápějí své nemovitosti plynem (pokud se prokáže, že mnoho občanů Karviné k vytápění používá plyn),
  • při jednáních na vládní úrovni s Polskou republikou při prosazování zavést legislativní opatření ke zlepšení kvality ovzduší v Polské republice (pokud se prokáže, že občané topí ekologickými zdroji a i přesto ovzduší na Karvinsku není dobré, tedy na znečištění se především podílí někdo jiný než občané se svými lokálními zdroji vytápění),
  • při šeření projektů v oblasti ekologie, jako podklad pro analýzy a studie řešení opatření ke zlepšení stavu ovzduší v Karviné, atd.

Proč si město informace nesežene jiným způsobem? 

Protože neexistuje ucelená databáze, ze které by se daly tyto informace získat. Nepomohou data z Českého statistického úřadu, ani ta evidovaná Odborem stavebním a životního prostředí magistrátu při řízení o povolování stavby, atd.

Jak zjistím, že jednám se zástupcem města?

Seznam udělených pověření k provedení průzkumu je možno ověřit u Odboru školství a rozvoje Magistrátu města Karviné na telefonních číslech 596 387 360 a 596 387 446.

Jaké otázky mi budou kladeny?

pdf.pngFormulář dotazníkového šetření - vytápění RD, soubor typu pdf, (234,78 kB)

 

Kotlíkové dotace