Kalendárium kulturních a sportovních událostí

_IMG0316.JPG Výzva organizátorům veřejnosti přístupných podniků (akcí).


09.09.2022 - Město Karviná připravuje tradiční přehled veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí konaných na území města Karviné v příštím roce, tzv. Kalendárium 2023. Pokud takovou akci pořádáte, pošlete prosím informace nejpozději do 21. 11. 2022 na e-mail: kalendarium@karvina_cz, datová schránka es5bv8q nebo písemně na statutární město Karviná, Odbor školství a rozvoje Magistrátu města Karviné, Fryštátská 72/1, 733 24  Karviná-Fryštát. Osobní doručení je možné prostřednictvím podatelny Magistrátu města Karviné, ul. Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát. Podklady by měly obsahovat datum konání (pokud možno i čas; není-li ještě přesně stanoveno datum, stačí uvést měsíc), název akce a bližší popis, místo konání, vhodné i uvedení vstupného. U popisu akce uvítáme konkrétní vymezení, např. zda se jedná o turnaj, závody nebo přebory – městské, celorepublikové nebo mezinárodní – o jaký sport nebo kulturní akci se jedná.

Máte-li zájem uvést i kontakt na pořadatele nebo odpovědnou osobu (stačí kontaktní telefonní číslo, případně e-mail), je nezbytné, aby byl v případě, že se bude jednat o konkrétní fyzickou osobu, udělen touto fyzickou osobou starší 16 let souhlas ke zveřejnění (týká se těch fyzických osob, kteří souhlas pro roky  2021 - 2025 nepodepsali).

Upozorňujeme, že u akcí konaných na veřejném prostranství je nutné si zvlášť zarezervovat veřejnou plochu v termínu do 31.12.2022– nahlášení do Kalendária nenahrazuje rezervaci plochy! Z hlediska koordinace je nutné, aby si pořadatelé (organizátoři) rezervovali plochu pro konání akce v dostatečném časovém předstihu tak, aby nedošlo ke kolizi více akcí na jednom místě ve stejném termínu.  

 

Upozornění pro pořadatelé akcí s dobou ukončení po 22. hodině

Dle Obecně závazné vyhlášky o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku, pořadatele těchto podniků upozorňujeme především na dodržení termínu podání žádosti pro případnou aktualizaci přílohy č. 1 vyhlášky, která uvádí seznam veřejnosti přístupných podniků (akcí) pořádaných v neuzavřeném prostoru s dobou ukončení po 22. hodině. Termín podání je tři měsíce před konáním samotné akce!

Pořadatelé všech veřejnosti přístupných podniků (akcí) končících po 22. hodině v uzavřených i neuzavřených prostorách jsou povinni písemně splnit oznamovací povinnost, a to nejméně deset dní před konáním veřejnosti přístupného podniku!