Vedoucí pracovní místo ředitele organizace - Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov


MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE vyhlašuje KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace

Sídlo organizace: Majakovského 2217/9, Mizerov, 734 01 Karviná
Identifikační číslo organizace: 68899092

Předpoklady:

 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • plná svéprávnost
 • občanská a morální bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů zejména v oblasti školství
 • praxe na vedoucím pracovním místě v oblasti školství nejméně 4 roky výhodou
 • znalost anglického jazyka výhodou

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

Obsahové náležitosti přihlášky (zaslat písemně):

 • přihláška (uveďte kontaktní adresu, telefon, e-mail)
 • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání dokládající splnění odborné kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (diplom, vysvědčení o státní zkoušce/dodatek k diplomu, vysvědčení o absolutoriu, vysvědčení o pedagogické způsobilosti, osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání apod.)
 • úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 3 let od počátku výkonu činnosti ředitele školy
 • doklad o absolvování zkoušky z jazyka anglického, pokud byla vykonána
 • strukturovaný životopis
 • doklady o průběhu všech předchozích zaměstnání včetně časového vymezení a uvedení pracovních pozic (např. potvrzení praxe zaměstnavatelů, zápočtový list, příp. pracovní smlouvy atd.)
 • čestné prohlášení o plné svéprávnosti
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší tří měsíců (listinný originál nebo jeho úředně ověřená kopie, elektronický originál nebo jeho autorizovaná konverze do listinné podoby dle § 22 zákona 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)
 • doklad o zdravotní způsobilosti k vykonávání činnosti ředitele školy (lékařské potvrzení nebo čestné prohlášení)
 • koncepce rozvoje školy (dodržet rozsah maximálně 3 normostran)

Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište.

Přihlášky bez kompletních obsahových náležitostí budou vráceny bez dalšího projednání dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů.

Termín pro podání přihlášek: 12. 8. 2024

Informace: www.msk.cz

Přihlášky podejte na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava


Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ (vč. názvu organizace)


Uchazeči budou hodnoceni na základě přihlášky a řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání.

Uchazeči dále mohou být hodnoceni také na základě jiného nástroje personálního výběru, tzv. doplňkového hodnocení, usnese-li se tak konkurzní komise. Doplňkovým hodnocením může být písemný test odborných znalostí obecně závazných právních předpisů, zejména v oblastech školství, pracovněprávní, správního řízení, financování příspěvkové organizace. Doplňkovým hodnocením může být dále hodnocení uchazeče pomocí Thomas testů nebo psychologem pomocí psychodiagnostických metod.