ZŠ a MŠ Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, p.o. - ředitel organizace

Rada města Třince vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace.


Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace, se sídlem v Třinci, ulice Nádražní č. p. 10, PSČ 739 61, IČO 70983721


Požadavky:
1. předpoklady a odborná kvalifikace pro pracovní místo ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
2. znalost školské problematiky a právních předpisů,
3. osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele školy/školského zařízení (zejména organizační a řídící schopnosti).


Písemně zašlete:

  •  přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-mail), 
  • strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
  • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a případně doklady o dalším vzdělání), 
  • úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, pokud bylo absolvováno,
  • čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním jednáním, 
  • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů),
  • originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti pro pracovní místo ředitele/ky (ne starší 90 dnů), 
  • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
  • písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran.

Další informace: Ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište). Uchazeči mohou být hodnocení také na základě doplňkového hodnocení – odborné psychologické posouzení. Dobrá znalost polštiny slovem i písmem. Konkursní řízení bude probíhat v jazyce českém a polském

Předpokládaný nástup do funkce: 01.01.2024

Ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady (přihlášku, životopis a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište).

Termín podání přihlášek do: 11.09.2023

V případě podání prostřednictvím pošty, je rozhodující datum uvedené na podacím razítku pošty.

Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:
Magistrát města Třince, odbor ŠKaTv, Jablunkovská 160, 739 61 TŘINEC
Obálku označte textem: „Konkursní řízení ZŠ a MŠ Nádraží 10, Třinec – neotvírat!“
Přihlášky lze doručit také osobně na podatelnu Magistrátu města Třince.

Případné další dotazy zodpoví tajemnice konkursní komise Ing. Martina Legierská, e-mail:martina.legierska@trinecko_cz, tel.: 558 306 193