Informace pro podnikatele – zákon o realitním zprostředkování

index.jpg Dne 03.03.2020 nabude účinnosti nový zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování.


Dne 03.index.jpg03.2020 nabude účinnosti nový zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování. Tento nový zákon zařazuje činnost realitního zprostředkovatele do vázané živnosti „Realitní zprostředkování“ a stanovuje tak odbornou způsobilost pro tuto živnost spočívající ve vzdělání, nebo v kombinaci vzdělání a praxe nebo v profesní kvalifikaci. Odborná způsobilost se vyžaduje nejen po podnikatelích, resp. odpovědných zástupcích, ale i po osobách, které předmětnou živnost pro podnikatele vykonávají, tedy fakticky realitní zprostředkování provádí.

Obor živnosti volné Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona č. 58 - Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí se ode dne účinnosti výše uvedeného zákona nově vymezuje jako „Nákup, prodej, správa a údržba nemovitosti“.

Další podmínkou, kterou nový zákon o realitním zprostředkování stanovuje je podmínka bezúhonnosti, kterou musí splňovat nejen podnikatel - fyzická osoba, ale rovněž u právnické osoby skutečný majitel a fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu nebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu.

Podnikatel, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen před uplynutím doby 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy do 03.09.2020, ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, jinak uplynutím této doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci výše uvedené živnosti ohlašovací volné zaniká. Ohlášení nové živnosti v této lhůtě nepodléhá správnímu poplatku.

Zároveň podnikatel, který poskytuje realitní zprostředkování, má povinnost pro své zaměstnance, resp. pro osoby, které pro podnikatele živnost vázanou "Realitní zprostředkování" vykonávají, zajistit splnění odborné způsobilosti podle živnostenského zákona, a to nejpozději do 2 let ode dne nabytí zákona o realitním zprostřekování.

Nový zákon mj. ukládá realitním zprostředkovatelům povinnost být po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování. Podnikatel, který poskytuje realitní zprostředkování v rámci živnosti volné a hodlá v této činnosti pokračovat i po účinnosti nového zákona, je povinen ve lhůtě 2 měsíců od nabytí účinnosti (03.05.2020) uzavřít pojištění odpovědnosti, a to i v případě, že dosud novou vázanou živnost „Realitní zprostředkování" živnostenskému úřadu neohlásil.

Úplné znění zákona naleznete na těchto stránkách.