Kostel svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech.jpg Vlastníci nemovitých kulturních památek mohou žádat o dotaci.  


Kostel svatého Petra z Alkantary v Karviné-Dolech.jpg

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí jako orgán státní památkové péče informuje vlastníky nemovitých kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR na území statutárního města Karviná a na území obcí Petrovice u Karviné, Stonava a Dětmarovice, že v roce 2021  Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (dále jen "Program").

Program je určen na zachování a  obnovu nemovitých kulturních památek, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojenou se stavbou (např. oltáře a varhany v kostelech), pokud jsou kulturní památkou. Program se nevztahuje na kulturní památky, které se nacházejí na území Městské památkové zóny Karviná-Fryštát, Darkov.

Program je určen pro vlastníky kulturních památek – fyzické a právnické osoby (vyjma ČR).

Minimální podíl vlastníka je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše  příspěvku je 50000,- Kč. Celková finanční kvóta stanovena Ministerstvem kultury ČR pro území obce s rozšířenou působností (tj. Karviná, Petrovice u Karviné, Stonava a Dětmarovice) na rok 2021 je 113 000,- Kč. Program bude  administrován výhradně v jednom kole.

Termín podání žádosti:    do 28. února 2021.  

Žádosti  zpracované na předepsaných  formulářích, včetně povinných příloh,  zasílejte na Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, ul. Fryštátská 72/1,  733 24 Karviná-Fryštát.

Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti podávaných do Programu a odborně metodickou pomoc k obnově kulturních památek poskytuje Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, ul. Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát, orgán státní památkové péče.

Podrobnější informace, včetně  požadovaných tiskopisů, naleznete na stánkách Ministertstva kultury ČR.

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

formuláře