Program regenerace Městské památkové zóny Karviná 2025 - 2030

IMG_20231117_0012a.jpg Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oznamuje vystavení a veřejné projednávání  Aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny Karviná na období 2025 - 2030. Cílem programu   je stanovit strategii regeneračních záměrů na území Městské památkové zóny Karviná.


Veřejné projednání s výkladem se uskuteční  ve středu 03.04.2024 v 15:00 hod.  v zasedací místnosti č. 89, 2. patro, v budově B Magistrátu města Karviné na adrese ul. Karola Śliwky 618/11 v Karviné – Fryštátě.

Úplná dokumentace „Aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny Karviná na období 2025 – 2030“, kterou zpracovala Ing. arch. Helga Kozelská Bencúrová v prosinci 2023 (dále jen „Aktualizace Programu regenerace MPZ Karviná“ nebo „dokumentace“), je, v souladu s přílohou č. 2  bod 3.7 Usnesení vlády České republiky č. 209 ze dne 25.03.1992, k dispozici pro seznámení občanů a orgánů státní správy od 05.03.2024 do 04.04.2024 na Odboru stavebním a životního prostředí Magistrátu města Karviné, v budově B, ul. Karola Śliwky 618/11 v Karviné – Fryštátě, v kanceláři  č. 93 a 95,  2. patro, vždy v úředních hodinách, které jsou stanoveny takto:

Pondělí a středa           7:30 - 17:30

Úterý a čtvrtek              7:30 - 16:00 (po telefonické domluvě)

Kontaktní osoby:

Ing. Miroslav Kufa                         tel. 596 387 239

Ing. arch. Barbara Niemczyková    tel. 596 387 259

a dále  způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách statutárního města Karviná, na adrese:

https://www.karvina.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-stavebni-a-zivotniho-prostredi/program-regenerace-mestske-pamatkove-zony-karvina

Písemné připomínky  k dokumentaci   je možné podat ve lhůtě 30 dnů, přičemž tato lhůta počíná běžet posledním dnem lhůty určené pro seznámení s dokumentací , tj. do 06.05.2024,  na Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát (datová schránka: es5bv8q),  a také  v elektronické podobě na adresu: epodatelna@karvina_cz.

Obsah Programu regenerace MPZ Karviná

A. Textová část + C. Tabulková část

Program regenerace MPZ Karviná na období 2025 - 2030.pdf

B. Grafická část

B1 Výkres hodnot.pdf
B2 Výkres majetkoprávních vztahů a vyznačením akcí obnovy.pdf
B3 Výkres širších vztahů.pdf
B3 Výkres širších vztahů - legenda.pdf
B4 Výkres přehledu dosud realizovaných akcí obnovy.pdf
B5 Navrhované regenerační procesy.pdf
B6_Demografie MPZ.pdf