Program regenerace městské památkové zóny Karviná - veřejné projednání

mpz2.jpg Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí  oznamuje, že byl zpracován  návrh Programu regenerace městské památkové zóny Karviná na období 2019 - 2024.


 

MPZ1.jpg

S ohledem na nutnost stanovit novou  strategií regenerace území MPZ, navrhnout obnovu kulturních památek a ostatních budov nebo jejich částí, které se významně podílejí na kulturní hodnotě nejvýznamnějších veřejných prostorů MPZ,  stanovit zásady ochrany a obnovy kulturních hodnot MPZ, schválilo Zastupitelstvo města Karviné v roce 2018 zpracování nového Programu regenerace MPZ Karviná s časovým horizontem  2019 - 2024.

Návrh Programu regenerace městské památkové zóny Karviná (dále jen Program regenerace MPZ Karviná) je vystaven k veřejnému nahlédnutí od 11.03.2019 do 10.04.2019 na Odboru stavebním a životního prostředí Magistrátu města Karviné, v budově B, ul. Karola Śliwky 618/11 v Karviné – Fryštátě, v kanceláři  č. 95 ve 2. patře, vždy v úředních hodinách, a dále  způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách statutárního města Karviná, na adrese:

https://www.karvina.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-stavebni-a-zivotniho-prostredi/program-regenerace-mestske-pamatkove-zony-karvina

Veřejné projednání s výkladem se uskuteční  ve středu 03.04.2019 v 15:00 hod.  v budově radnice, Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, zasedací místnost v suterénu.

Písemné připomínky  k Programu regenerace MPZ Karviná je možné uplatnit do 30 dnů od posledního dne  vystavení programu regenerace MPZ Karviná tj. do 10.05.2019,  na Magistrátu města Karviné, Odboru stavebním a životního prostředí, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát (datová schránka: es5bv8q),  a také  v elektronické podobě na adresu: epodatelna@karvina_cz.

Program regenerace městské památkové zóny Karviná na období 2019 - 2024

A. Textová část + C. Tabulková část

A. Textová část + C. Tabulková část (evidenční listy připravovaných akcí)

B. Grafická část

B.1. Výkres hodnot území
B.2. Výkres majetkoprávních vztahů s vyznačením akcí obnovy
B.3. Výkres širších vztahů
B.3. Výkres širších vztahů - legenda k ÚP Karviná
B.4. Výkres přehledu dosud realizovaných akcí. pdf
B.5. Navrhované regenerační procesy
B.6. Demografie MPZ