Podpora obnovy kulturních památek na rok 2018

perex_památky_ilu.jpg Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí jako orgán státní památkové péče informuje vlastníky nemovitých kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR na území statutárního města Karviná a na území obcí Petrovice u Karviné, Stonava a Dětmarovice , že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo   program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2018.


perex_památky_ilu.jpg

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Celková finanční kvóta stanovená Ministerstvem kultury ČR pro území obce s rozšířenou působností (tj. Karviná, Petrovice u Karviné, Stonava a Dětmarovice) na rok 2018 je ve výši 115 000,- Kč.

Uzávěrka příjmu žádostí o poskytnutí příspěvku je 28.02.2018. Žádosti zasílejte na Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, ul. Fryštátská 72/1,  733 24 Karviná-Fryštát.

Minimální podíl  vlastníka je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.

Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.

Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti podávaných do Programu a odborně metodickou pomoc k obnově kulturních památek poskytuje Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, ul. Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát, orgán státní památkové péče.

Podmínky pro přiznání příspěvku

Podmínky pro přiznání příspěvku.pdf

Zásady programu.pdf

Zásady programu změna 1.pdf

Zásady programu změna 2.pdf

Formulář žádosti na zařazení do programu.rtf

Legenda vlastnictví.pdf