Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení

folder-document.png


 

01. Název úkonu:

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení (informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení, pokud nejde o stavbu podle § 2 ost. 3 stavebního zákona)

02. V jakém případě ve věci jednat

V případě záměru odstranit stavbu, její část, terénní úpravu nebo zařízení

03. Charakteristika úkonu

Vlastník stavby, terénních úprav nebo zařízení  je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103 stavebního zákona, tj. staveb které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, nejde-li o  stavby podle  § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8  tj. stavby a zařízení komunikačního vedení sítí elektronických komunikací, přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny, vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu, rozvody tepelné energie a vedení sítí veřejného osvětlení nebo stavbu,  v níž je obsažen azbest. Žádost je oprávněn  podat  jen vlastník stavby, terénních úprav nebo zařízení, který může být zastoupen na základě plné moci.

04 Výsledek úkonu

Souhlas nebo povolení  k odstranění stavby, její části, terénní úpravy nebo zařízení

05. Kdy věc řešit

V případě záměru odstranit stavbu, terénní úpravu nebo zařízení.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení je nutno podat na kompletně vyplněném formuláři, včetně všech předepsaných příloh (dle části B formuláře) na  podatelně Magistrátu města Karviné. 

Přílohy k žádosti, uvedené v části B formuláře  se předkládají v listinné podobě.

15-Ohlaseni-odstraneni.docx

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedné jinak než elektronicky

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení je nutno podat na kompletně vyplněném formuláři, včetně všech předepsaných příloh (dle části B formuláře) na  podatelně Magistrátu města Karviné nebo poštou.

15-Ohlaseni-odstraneni.docx

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvina_cz, IDDS: es5bv8q 

09. Kde  a jakým  jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Poštou nebo osobním podáním

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Výše správního poplatku za vydání souhlasu s odstraněním stavby, její části, terénní úpravy a zařízení  nebo rozhodnutí o povolení k odstranění stavby, její části, terénní úpravy a zařízení činí 500,-- Kč a je stanovena v položce 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Způsoby úhrady poplatku

Platbu můžete uhradit po předchozím přidělení variabilního symbolu těmito způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800
  • V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 
  • Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené  jinak než elektronicky

Výše správního poplatku za vydání souhlasu s odstraněním stavby, její části, terénní úpravy a zařízení nebo rozhodnutí o povolení k odstranění stavby, její části, terénní úpravy a zařízení činí 500,-- Kč a je stanovena v položce 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Způsoby úhrady poplatku

Platbu můžete uhradit po předchozím přidělení variabilního symbolu těmito způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800
  • V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 
  • Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné,budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 
  • Na poště poštovní poukázkou

12. Výše dávky  nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu

13. Opravné prostředky

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

14. Časté dotazy

Nejsou známy

15. Sankce

Ukládání pokut za spáchání přestupku  fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší stavební zákon.

16.  Působnost

Státní správa vykonávaná  v přenesené působnosti

17. Oblast

Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení  podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

18. Klíčová slova

Odstranění, bourací práce, stavba, terénní úpravy,  zařízení.

19. Počátek platnosti  popisu úkonu

24.05.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu

Neuvedeno

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Neuvedeno