Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

folder-document.png Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (§ 15a vodního zákona).


01. Identifikační kód: 258

02. Kód: 258

03. Pojmenování (název) životní situace: Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

04. Základní informace k životní situaci:

K provedení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle zvláštního právního předpisu, postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatel (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající, právnická osoba), který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Postup a podmínky vychází z ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a § 105 až 107 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Žádost je nutno podat na kompletně vyplněném formuláři, včetně všech potřebných příloh na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: Kompletně vyplněný formulář, včetně všech potřebných příloh žádosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář stanovený přílohou č. 20 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, je veřejně dostupný na internetu. Lze jej obdržet i v listinné podobě  na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

priloha-c-19-ohlaseni-vodnich-del-urcenych-pro-cisteni-odpadnich-vod-do-kapacity-50-ekvivalentnich.pdf, soubor typu pdf, (325,79 kB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Výše správního poplatku za vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem je stanovena v bodě 4 položky č. 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění ve výši 500,-- Kč.

Poplatek lze uhradit na pokladně Magistrátu města Karviné v budově „C“ na ulici Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát, na poště nebo bezhotovostním převodem.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Souhlas lze vydat do 30 dnů ode dne podání ohlášení, je-li žádost včetně příloh úplná a je-li záměr v souladu s požadavky stavebního zákona.

Nejsou-li splněny podmínky pro vydání ohlášení, stavební úřad usnesením rozhodne o provedení stavebního řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Dotčeni jsou ti, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům (stavbám), zařízením, jichž se požadovaný záměr týká a dále osoby, které mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům nebo stavbám na nich a tyto pozemky mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být záměr uskutečněn.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány: nejsou požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

Datová schránka: es5bv8q

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon 254/2001 Sb., o vodách, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Při posuzování stavby se postupuje zejména dle:

-        stavebního zákona

-        zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

-        vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

-        vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Souhlas s provedením ohlášené stavby lze přezkoumat v přezkumném řízení (hlava IX správního řádu), které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností: Ukládání pokut za spáchání přestupku či správního deliktu fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší vodní zákon.

Vodoprávní úřad může uložit i pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy: -

22. Další informace: -

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě: -

24. Související životní situace a návody, jak je řešit: -

25. Za správnost návodu odpovídá útvar: Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Kontaktní osoba: vodoprávní úřad

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni: 26.10.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován: 26.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu: neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: neuvedeno