Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou, Ověřování pravosti podpisu na listinách

folder-document.png Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) provádí obecní, městké úřady, úřady měst, obvodní nebo místní úřady, které vedou matriky - t.j. matriční úřady.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou, Ověřování pravosti podpisu na listinách

04. Základní informace k životní situaci:
Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) provádí obecní, městké úřady, úřady měst, obvodní nebo místní úřady, které vedou matriky - t.j. matriční úřady.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzická osoba.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
K provedení vidimace nebo legalizace je třeba se dostavit osobně.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Vidimaci a legalizaci provádí pověřený pracovník v úředních místnostech úřadu.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor organizační, oddělení informačních služeb
KONTAKTNÍ MÍSTO - ulice Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
M. Čapovcová, telefon: 596 387 326
Vladislava Vitošová, telefon: 596 387 203
Astrid Chadimová, telefon: 596 387 718
Šárka Machaliková, telefon: 596 387 206

Odbor správní, oddělení občanskosprávní - matrika
matrika, telefon: 596 387 730 až 733

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

K ověření pravosti podpisu (legalizaci) je třeba předložit:
- platný doklad totožnosti, nejlépe občanský průkaz
- listinu, na níž se osoba před pověřeným pracovníkem vlastnoručně podepíše, nebo podpis na ní uvedený uzná za vlastní.
K ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci) je třeba předložit:
- originál, prvopis nebo ověřený opis listiny
- opis nebo kopii této listiny, která má být ověřena.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Za ověření každého podpisu na listině 30,-- Kč v hotovosti.
Za ověření opisu nebo kopie listiny 30,-- Kč v hotovosti za každou i započatou stranu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
individulání dle množství požadovaných ověření, maximálně do 30 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Lze využít elektronický rezervační systém Magistrátu města Karviné: "ověřování podpisů a listin"

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
- zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 36/2006 Sb., kterou se provádí zákon o ověřování

18. Jaké jsou související předpisy:
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
neuplatňují se

21. Nejčastější dotazy:
Úřad neprovede vidimaci: - opisu (kopie) občanského průkazu, vojenského průkazu, cestovního pasu a jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby - jestliže se předložený opis (kopie) neshoduje s originálem - jestliže je listina psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li pověřený pracovník jazyk, v němž je listina pořízena - jsou-li v listině, která se vidimuje, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost. Úřad neprovede legalizaci: - jde-li o podpis na listině, která neobsahuje žádný text. Nemůže-li fyzická osoba číst nebo psát, provede pověřený pracovník legalizaci pouze za účasti dvou svědků. Svou přítomnost stvrdí svědci podpisem v ověřovací knize příslušného matričního úřadu.

22. Další informace:
www.mvcr.cz
www.kr-moravskoslezsky.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Vidimaci a legalizaci provádějí rovněž notářské kanceláře.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení občanskosprávní

26. Kontaktní osoba:

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován:
08.04.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno