Oznámení o užívání stavby

folder-document.png Oznámení o užívání stavby (také změny stavby) podle ustanovení § 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 18h vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.


01. Identifikační kód:
548

02. Kód:
548

03. Pojmenování (název) životní situace:
Oznámení o užívání stavby

04. Základní informace k životní situaci:

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít užívání stavby  nejméně  30 dnů předem.

Stavební úřad při uvádění stavby do užívání zkoumá, zda stavba byla provedena v souladu s rozhodnutím nebo jiným úkonem nahrazujícím rozhodnutí a dokumentací, nebo ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, byla-li vydána a zda jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Stavebník,  který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Postup a podmínky vychází z ustanovení § 119 a 120 stavebního zákona.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Oznámení  je nutno podat na kompletně vyplněném formuláři, včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře) na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí, úřední hodiny: pondělí a středa 07:30-17:30 hodin, úterý a čtvrtek po předchozí dohodě se zaměstnanci

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
 Kompletně vyplněný formulář, včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Oznámení lze podat pouze na formuláři stanoveném přílohou č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, formulář je k dispozici v elektronické podobě ke stažení.

Lze jej obdržet i v listinné podobě na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
 Není stanoven.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
 Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu uvedenou v § 122. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato následující den po kontrolní prohlídce stavby, při které stavební úřad do protokolu zaznamená ověření splnění podmínek podle § 119 odst. 2, nebo pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, užívání stavby nezakáže.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
 Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
 Nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

Datová schránka: es5bv8q

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Postup a podmínky jsou stanoveny v ustanovení § 119 a 120 zákona č. 183/2006 Sb.,        o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)   a ustanovení § 18h vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Další související předpisy

  • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

  • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy:

Podle povahy stavebního záměru mohou být dotčeny předpisy z hlediska zdraví lidu, požární ochrany, složek životního prostředí, silničního hospodářství a památkové péče.

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
 Nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Za užívání stavby bez oznámení stavebnímu úřadu může být uložena pokuta do výše 1.000.000,-- Kč a  v rozporu s ním do 500.000,--.

Stavební úřad může uložit i pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
nejsou

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu

26. Kontaktní osoba:
neuvedena

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
 25.10.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
 25.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno