Společné oznámení záměru

folder-document.png


01. Název úkonu:

Společné oznámení záměru

02. V jakém případě ve věci jednat

V případě povolení staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, staveb vymezených v § 15 odst. 1 písm. b) až d), staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm. d), lze vydat společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (dále jen společný souhlas), kterým se stavba umísťuje a povoluje. Příslušným k vydání společného souhlasu je stavební úřad příslušný k povolení stavby podle § 13 odst. 1, § 15 odst. 1 písm. b) až d) nebo § 16 odst. 2 písm. d).

03. Charakteristika úkonu

Vydání společného oznámení záměru (společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru) je zjednodušující režim pro umísťování a zároveň povolování vybraných staveb, zařízení a terénních úprav.

Stavební úřad vydá  společný souhlas za předpokladu, že jsou splněny požadavky a podmínky § 96 a 105 stavebního zákona. Dojde-li stavební úřad k závěru, že společné oznámení záměru nesplňuje zákonné podmínky, rozhodne o provedení společného územního a stavebního řízení.

04 Výsledek úkonu

Společný souhlas

05. Kdy věc řešit

V případě záměru, který splňuje požadavky  na vydání územního souhlasu dle § 96 stavebního zákona a staveb uvedených v § 104 stavebního zákona 

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

Společné oznámení záměru se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 16 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 

Přílohy k žádosti, uvedené v části B formuláře, se předkládají v listinné podobě.

Společné oznámení záměru

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Společné oznámení záměru se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 16 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 

Společné oznámení záměru

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

09. Kde  a jakým  jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Poštou nebo osobním podáním

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Výše správního poplatku za vydání společného souhlasu je stanovena v položkách 17 a 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění.

Tento poplatek není jednotný pro všechny stavby.

Způsoby úhrady poplatku

Platbu můžete uhradit po předchozím přidělení variabilního symbolu těmito způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800
  • V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
  • Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné,  budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené  jinak než elektronicky

Výše správního poplatku za vydání společného souhlasu je stanovena v položkách 17 a 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění.

Tento poplatek není jednotný pro všechny stavby.

Způsoby úhrady poplatku

Platbu můžete uhradit po předchozím přidělení variabilního symbolu těmito způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800
  • V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
  • Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města, Karviné budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 
  • Na poště poštovní poukázkou

12. Výše dávky  nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu

13. Opravné prostředky

Společný souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

14. Časté dotazy

Nejsou známy

15. Sankce

Ukládání pokut za spáchání přestupku  fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší stavební zákon.

16.  Působnost

Státní správa vykonávaná  v přenesené působnosti

17. Oblast

stavební právo

18. Klíčová slova

umístění stavby, ohlášení stavby, společný souhlas

19. Počátek platnosti  popisu úkonu

10.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu

Bez  omezení.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.