Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

folder-document.png Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem § 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), a podle § 18f vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.


01. Identifikační kód:
547

02. Kód:
547

03. Pojmenování (název) životní situace:

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

04. Základní informace k životní situaci:

Uzavře-li stavebník smlouvu s autorizovaným inspektorem o kontrole projektové dokumentace stavby, kterou hodlá provést, může autorizovaný inspektor posoudit projektovou dokumentaci místo stavebního úřadu z hledisek stavebního povolení, pokud nejde o stavbu, která je označena zvláštním právním předpisem jako nezpůsobilá k posouzení autorizovaným inspektorem. Uzavření smlouvy je autorizovaný inspektor povinen oznámit stavebnímu úřadu bez zbytečného odkladu.

Postup a podmínky jsou stanoveny v ustanovení § 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),  a v ustanovení § 18f vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Autorizovaný inspektor

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Postup a podmínky vychází z ustanovení  § 117 stavebního zákona.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora je nutno podat na kompletně vyplněném formuláři, včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře) na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
 Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí, úřední hodiny: pondělí a středa 07:30-17:30 hodin, úterý a čtvrtek po předchozí dohodě se zaměstnanci

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Kompletně vyplněný formulář, včetně příloh(dle části B formuláře)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Oznámení lze podat pouze na formuláři stanoveném přílohou č. 10 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, který je v elektronické podobě ke stažení. Lze jej obdržet i v listinné podobě na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Nepodléhá správnímu poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: 

Stavební úřad vyvěsí bez zbytečného odkladu na úřední desce oznámení stavebního záměru po dobu nejméně 30 dnů a osobám, které by jinak byly účastníky stavebního řízení, umožní nahlížet do podkladů připojených k oznámení stavebního záměru včetně certifikátu. Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení stavebního záměru mohou tyto osoby podat proti oznámenému stavebnímu záměru námitky. Ve stejné lhůtě může stavební úřad nebo dotčený orgán uplatnit proti oznámení stavebního záměru výhrady. Podání námitky nebo uplatnění výhrady má odkladný účinek a právo provést stavbu nevznikne.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Stavebník a dále osoby, kteří by byli jinak účastníky stavebního řízení dle § 109 stavebního zákona.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
 nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz

Datová schránka: es5bv8q

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Postup a podmínky vychází z ustanovení § 117 stavebního zákona a ustanovení § 18f vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Další související předpisy:

  • stavební zákon

  • vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

  • vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

  • vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

  • vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy:

Podle povahy stavebního záměru mohou být dotčeny předpisy z hlediska zdraví lidu, požární ochrany, složek životního prostředí, silničního hospodářství a památkové péče.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Stavební úřad může uložit i pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
neuvedeno

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
nejsou

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavebního úřadu

26. Kontaktní osoba:
neuvedeno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
 25.10.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
 25.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno