04. Oznámení změny údajů o podnikateli – doplnění titulu nebo vědecké hodnosti

Oznámení změny týkající se získání titulu nebo vědecké hodnosti.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Oznámení změny údajů o podnikateli – doplnění titulu nebo vědecké hodnosti

04. Základní informace k životní situaci:
Oznámení změny týkající se získání titulu nebo vědecké hodnosti (pokud je podnikatel, odpovědný zástupce nebo zahraniční fyzická osoba používá při provozování živnosti).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzická osoba - podnikatel, popř. osoba oprávněna jednat na základě plné moci.
Právnická osoba - osoba(y) oprávněné jednat za právnickou osobu, popř. osoba oprávněna jednat na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Oznámení může podnikatel učinit u kteréhokoli živnostenského úřadu a zároveň předloží doklad o uznání titulu nebo vědecké hodnosti (např. diplom).

Obecnímu živnostenskému úřadu se neoznamují změny, které byly již dříve zapsány do obchodního rejstříku, změny zapsané v základních registrech nebo v informačním systému evidence obyvatel (pokud je podnikatel občanem ČR), anebo v informačním systému cizinců (pokud je podnikatel cizincem). Tituly a vědecké hodnosti nejsou referenčním údajem evidovaným v základních registrech, informačním systému evidence obyvatel a informačním systému cizinců.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Vyplněním jednotného registračního formuláře na živnostenském úřadě nebo zasláním tohoto formuláře poštou či elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) či prostřednictvím kontaktního místa CZECH POINT a doložením dokladu, který vzniklou změnu prokazuje.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
U kteréhokoli živnostenského úřadu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Ve statutárním městě Karviná se obraťte na:
Odbor správní, oddělení živnostenské (obecní živnostenský úřad)
Karola Śliwky 50/8a, Karviná - Fryštát
1. patro, kancelář číslo 238 a 239
telefon: 596 387 kl. 463, 464

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • platný doklad totožnosti, v případě zastoupení podnikatele doklad prokazující      oprávnění k jednání,
 • doklad, který vzniklou změnu prokazuje

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

 • 100 Kč za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámení změny,
 • způsoby úhrady poplatků
  • bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800, VS: 13611213
  • v hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné
  • platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné
  • na poště poštovní poukázkou

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
V případě změny:

 • do 5 dnů ode dne podání oznámení o změně vydá živnostenský úřad podnikateli výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápise,
 • není-li změna doložena doklady, živnostenský úřad vyzve podnikatele k předložení dokladů, stanoví nejméně 15 denní lhůtu pro splnění této povinnosti a do předložení dokladů změnu živnostenského listu neprovede.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronické podání

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Nejsou. 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Nejsou.

21. Nejčastější dotazy:
Neuvedeno.

22. Další informace:
Další informace lze získat na kterémkoli živnostenském úřadě.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Neuvedeno.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Nejsou.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení živnostenské (obecní živnostenský úřad).

26. Kontaktní osoba:
Tomáš Matěj

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
1. 12. 2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
9. 10 2019

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuvedeno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno.