04. Oznámení změny údajů o podnikateli – doplnění titulu nebo vědecké hodnosti

Oznámení změny týkající se získání titulu nebo vědecké hodnosti.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Oznámení změny údajů o podnikateli – doplnění titulu nebo vědecké hodnosti

04. Základní informace k životní situaci:
Oznámení změny týkající se získání titulu nebo vědecké hodnosti (pokud je podnikatel, odpovědný zástupce nebo zahraniční fyzická osoba používá při provozování živnosti).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Fyzická osoba - podnikatel, popř. osoba oprávněna jednat na základě plné moci.
Právnická osoba - osoba(y) oprávněné jednat za právnickou osobu, popř. osoba oprávněna jednat na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Oznámení může podnikatel učinit u kteréhokoli živnostenského úřadu a zároveň předloží doklad o uznání titulu nebo vědecké hodnosti (např. diplom).

Obecnímu živnostenskému úřadu se neoznamují změny, které byly již dříve zapsány do obchodního rejstříku, změny zapsané v základních registrech nebo v informačním systému evidence obyvatel (pokud je podnikatel občanem ČR), anebo v informačním systému cizinců (pokud je podnikatel cizincem). Tituly a vědecké hodnosti nejsou referenčním údajem evidovaným v základních registrech, informačním systému evidence obyvatel a informačním systému cizinců.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Vyplněním jednotného registračního formuláře na živnostenském úřadě nebo zasláním tohoto formuláře poštou či elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) či prostřednictvím kontaktního místa CZECH POINT a doložením dokladu, který vzniklou změnu prokazuje.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
U kteréhokoli živnostenského úřadu.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Ve statutárním městě Karviná se obraťte na:
Odbor správní, oddělení živnostenské (obecní živnostenský úřad)
Karola Śliwky 50/8a, Karviná - Fryštát
1. patro, kancelář číslo 238 a 239
telefon: 596 387 kl. 463, 464
 
úřední hodiny:
pondělí a středa 07:30 - 17:30 hodin
úterý a čtvrtek 07:30 - 16:00 (jen pro objednané)
pátek - zavřeno

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • platný doklad totožnosti, v případě zastoupení podnikatele doklad prokazující      oprávnění k jednání,
 • doklad, který vzniklou změnu prokazuje

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit: 

 • 100 Kč za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámení změny,
 • způsoby úhrady poplatků
  • bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800, VS: 13611213
  • v hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné
  • platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné
  • na poště poštovní poukázkou

Sleva na poplatku dle § 9 zákona č. 634/2004 Sb, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1 000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři. Sleva na poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
V případě změny:

 • do 5 dnů ode dne podání oznámení o změně vydá živnostenský úřad podnikateli výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápise,
 • není-li změna doložena doklady, živnostenský úřad vyzve podnikatele k předložení dokladů, stanoví nejméně 15 denní lhůtu pro splnění této povinnosti a do předložení dokladů změnu živnostenského listu neprovede.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Elektronické podání

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Nejsou. 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Nejsou.

21. Nejčastější dotazy:
Neuvedeno.

22. Další informace:
Další informace lze získat na kterémkoli živnostenském úřadě.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
Neuvedeno.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
Nejsou.

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení živnostenské (obecní živnostenský úřad).

26. Kontaktní osoba:
Tomáš Matěj

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
1. 12. 2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:
9. 10 2019

29. Datum konce platnosti popisu:
Neuvedeno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Neuvedeno.