Povolení k provozování výherního hracího přístroje

folder-document.png K provozování výherního hracího přístroje (dále jen „VHP“) je nutné povolení. Povolení se vydává nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku. 


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Povolení k provozování výherního hracího přístroje

04. Základní informace k životní situaci:
K provozování výherního hracího přístroje (dále jen „VHP“) je nutné povolení. Povolení se vydává nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
O povolení k provozování výherního hracího přístroje může žádat pouze tuzemská právnická osoba bez majetkové účasti zahraničních osob. Za právnickou osobu je oprávněn jednat statutární orgán nebo tímto orgánem zmocněná osoba.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Povolení k provozování výherního hracího přístroje se vydá, jestliže: 

 • žádost o povolení obsahuje veškeré náležitosti stanovené zákonem o loteriích a jiných podobných hrách a žadatel splnil podmínky tímto zákonem stanovené, 
 • provozování výherního hracího přístroje je v souladu s jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek, je zaručeno jeho řádné provozování, včetně řádného technického vybavení,
 • žadatel prokáže zajištění odborného servisu,
 • podle osvědčení pověřené autorizovaného osoby je výherní hrací přístroj provozuschopný.

K zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím je žadatel povinen složit na zvláštní účet u banky peněžní částku („jistota“), která za jednotlivého žadatele činí 2 000 000 Kč.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Písemným podáním žádosti o povolení provozování výherního hracího přístroje na adrese: Magistrát města Karviné, Odbor ekonomický, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát, anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor ekonomický,oddělení poplatků a pohledávek, Karola Śliwky 50, Karviná – Fryštát, kancelář číslo 311, pí Raszyková, telefon 596 387 404

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou: 

 • výpis z obchodního rejstříku provozovatele,
 • výpis z rejstříku trestů – doklad o bezúhonnosti fyzických osob, které mají u žadatele postavení statutárního orgánu nebo jsou jeho členy a fyzických osob, pokud jsou zakladateli právnické osoby (výpis v době předložení nesmí být starší 3 kalendářních měsíců),
 • potvrzení o vinkulaci vkladu,
 • výpis z osvědčení o provozuschopnosti VHP,
 • herní plán, herní řád, návod na hru,
 • herní plán kumulované výhry (JACKPOT),
 • popis způsobu a podmínek při manipulaci s VHP, zejména při evidenci tržeb, prováděných opravách a servisu,
 • smlouva o servisu VHP a servisu systému kumulované výhry, výpis z obchodního rejstříku subjektu, který zajišťuje odborný servis,
 • prohlášení o nabytí VHP,
 • jména osob odpovědných za dodržování zákazu hry a vstupu osob mladších 18 let do místa schváleného pro stálé umístění VHP. Pověřená osoba svým podpisem stvrdí souhlas s pověřením,
 • uvedení počtu a typu VHP,
 • uvedení přesné adresy umístění VHP, včetně smlouvy s pronajímatelem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

nejsou

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Přijetí žádosti o

 • vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry 5 000 Kč
 • změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry 3 000 Kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Řízení je zahájeno dnem podání žádosti a ukončeno vydáním rozhodnutí. Správní orgán je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od zahájení řízení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
V případě nesrovnalostí a doložení dalších potřebných dokladů bude účastník řízení vyzván telefonicky nebo písemně.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
e-mail: vlastimila.raszykova@karvina_cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 
 • Vyhláška č.223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
-

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
-

21. Nejčastější dotazy:
-

22. Další informace:
-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor ekonomický, oddělení poplatků a pohledávek

26. Kontaktní osoba:
Vlastimila Raszyková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
5.3.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován:
5.3.2012

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
neuvedeno