Přehled publikovaných mapových podkladů

 


Mapové sady Mapové vrstvy
Cenové mapy Karviné Cenová mapa stavebních pozemků č.1-10 (2002-2011)
Cyklotrasy

Cyklotrasy

Katastrální mapa ORP Karviná

(© KÚ pro Moravskoslezský kraj)

Katastrální mapa (Parcely KN)

Plochy parcel podle využití

Adresy, budovy, ulice (převzato z RÚIAN)

Adresní místa

Budovy/Stavební objekty

Ulice - definiční čáry

Ulice - názvy

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)

Kamerové body

Ortofotomapy (letecké snímky)

1947-48 Karviná

1966 Karviná

1973 Karviná

1979 Karviná

2002 Karviná

2005 Karviná

2008 Karviná

2013-2014 ČR

2015 ORP Karviná

2016 ČR východ

Podkladové mapy ČR

Katastrální mapa ČR

Základní mapa ČR 1:50 000

Podkladové mapy Karviné

Bloková mapa Karviné

Okres Karviná 1:50 000 (© SHOCart spol. s r.o, Zlín)

Podrobná mapa Karviné 1:10 000 (© PLANstudio)

Vrstevnice Karviné (po 2 m)

Správní hranice

Hranice částí obce

Hranice katastrů

Hranice obcí ORP Karviná

Technická mapa města

Polohopis povrchové situace

Výškopis povrchové situace

Územně analytické podklady

Téma (tématické členění jevů ÚAP)

ÚAP A (všechny sledované jevy ÚAP)

Územní plán obce Karviná

B1 - komplexní urbanistický návrh

B2 - plán využití území

B3 - doprava

B4 - vodní hospodářství

B5 - energetika, spoje

B6 - veřejně prospěšné stavby

Zóny stanovení výše nájemného

Přehled zón nájemného