Společné povolení


01. Název úkonu:

společné povolení

02. V jakém případě ve věci jednat

U staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, staveb vymezených v § 15 odst. 1 písm. b) až d) a staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm. d) z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, Ize vydat společné povolení. Příslušným k vydání společného povolení je stavební úřad příslušný k povolení stavby podle § 13 odst. 1, § 15 odst. 1 písm. b) až d) stavebního zákona.

03. Charakteristika úkonu

Společné řízení je upraveno v § 94 j až 94 p stavebního zákona.

04 Výsledek úkonu

společné povolení

05. Kdy věc řešit

V případě staveb v působnosti obecného stavebního úřadu, staveb vymezených v § 15 odst. 1 písm. b) až d) a staveb vymezených v § 16 odst. 2 písm. d) z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 

Žádost o vydání společného povolení.docx

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 

Přílohy k žádosti, uvedené v části B formuláře, se předkládají v listinné podobě.

Žádost o vydání společného povolení.docx

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

09. Kde  a jakým  jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Poštou nebo osobním podáním

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Výše správního poplatku za vydání společného souhlasu je stanovena v položkách 17 a 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění.

Tento poplatek není jednotný pro všechny stavby.

Způsoby úhrady poplatku

Platbu můžete uhradit po předchozím přidělení variabilního symbolu těmito způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800
  • V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
  • Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené  jinak než elektronicky

Výše správního poplatku za vydání společného souhlasu je stanovena v položkách 17 a 18 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění.

Tento poplatek není jednotný pro všechny stavby.

Způsoby úhrady poplatku

Platbu můžete uhradit po předchozím přidělení variabilního symbolu těmito způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800
  • V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
  • Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
  • Na poště poštovní poukázkou

12. Výše dávky  nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu

13. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí je možné podle ust. § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění podat odvolání do 15 dnů od jeho oznámení a to k Odboru stavebního a životního prostředí Magistrátu města Karviná.

14. Časté dotazy

Nejsou známy

15. Sankce

Sankční postih je uveden v § 178 odst. 2 a 3 stavebního zákona.

16.  Působnost

Státní správa vykonávaná  v přenesené působnosti

17. Oblast

Stavební právo

18. Klíčová slova

stavba, společné povolení

19. Počátek platnosti  popisu úkonu

10.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu

Bez omezení

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.