Udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady

folder-document.png S nebezpečnými odpady může původce (osoba podnikající) nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy. Shromažďování a přeprava nepodléhají souhlasu.  Pro území obcí Karviná, Dětmarovice,  Petrovice u Karviné a Stonava, je příslušným orgánem Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí


01. Identifikační kód: 

02. Kód: 

03. Pojmenování (název) životní situace:

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady v množství do 100 tun

04. Základní informace k životní situaci:

S nebezpečnými odpady může původce (právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, při jejíž činnosti vznikají odpady) nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy. Nakládáním se rozumí jejich skladování. Shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu. Pro území obcí Karviná, Dětmarovice, Petrovice u Karviné a Stonava, je příslušným orgánem Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí.

Tato povinnost je stanovena v ustanovení § 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).

Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady jsou uvedeny v ustanovení § 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost obsahuje:

- obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu a sídlo, je-li žadatel fyzickou osobou,

 - identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,

 - jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,

 - kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,

 - jméno a příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 5 zákona, pokud žadatel má podle § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,

 - seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatel (fyzická osoba podnikající, právnická osoba), který může jednat samostatně nebo může být zastoupen na základě plné moci.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Postup a podmínky vychází z ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Žádost je nutno podat na kompletně vyplněném formuláři, na podatelně Magistrátu města Karviné nebo zaslat poštou na adresu: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát.

08. Na které instituci životní situaci řešit:

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Odbor stavební a životního prostředí, Magistrátu města Karviné, Karola Śliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát, 2. poschodí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žádost s náležitostmi uvedenými v ustanovení § 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Lze využít připravený formulář. V případě zastupování žadatele přiložit plnou moc k zastupování.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost lze podat na formuláři, který je k dispozici v elektronické podobě na této stránce v části "Související formuláře. Lze jej obdržet v listinné podobě i na Odboru stavebním a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady lze vydat do 30 dnů ode dne podání žádosti, je-li žádost úplná a je-li vydání souhlasu v souladu s požadavky zákona o odpadech. Při nařízení ústního jednání, místního šetření, ve zvláště složitých případech může být lhůta k vyřízení žádost prodloužena.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Dotčen je jen původce nebezpečných odpadů, tj. žadatel, jehož se souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady týká.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Podle požadavků zaměstnance, kterému je žádost k vyřízení přidělena, může být požadováno upřesnění potřebných náležitostí.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

Elektronická podatelna: epodatelna@karvina_cz, IDDS:es5bv8q.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Postup a podmínky souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady je stanoveny v ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech.

Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady jsou uvedeny v ustanovení § 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:

- vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů,

- vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje prostřednictvím Magistrátu města Karviné, Odboru stavebního a životního prostředí (§ 81, § 82 a § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Pokutu uloží inspekce fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nakládá s nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu nebo v rozporu s ním, podle ustanovení § 66 zákona o odpadech.

21. Nejčastější dotazy:

-

22. Další informace:

-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

-

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

-

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí

26. Kontaktní osoba:

-

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

26.10.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován:

26.10.2016

29. Datum konce platnosti popisu:

-

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

-