Uzavírání smluv o nájmu bytů ve vlastnictví statutárního města Karviné

Vyřízení žádosti o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:  

- žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu ve vlastnictví statutárního města Karviné

04. Základní informace k životní situaci:

- žádost může podat občan Evropské unie, který dosáhl věku 18 let;

- žadatel ani jeho manžel či druh není nájemcem ani vlastníkem jiného bytu. Pokud je žadatel nebo jeho manžel či druh nájemcem jiného bytu, je povinen k datu uzavření smlouvy o nájmu obecního bytu doložit doklad (výpověď z nájmu bytu, dohodu o zániku nájmu bytu, apod.), ze kterého bude zřejmé, že nájem ve stávajícím bytě bude ukončen;

- žádost o uzavření nájemní smlouvy si nemůže podat osoba, které byl statutárním městem Karviná v minulosti vypovězen nájem bytu na základě důvodů uvedených v občanském zákoníku, nebo žadatel, kterému v minulosti nebyla statutárním městem Karviná prodloužena nájemní smlouva z důvodu porušování povinností nájemce;

- žadatel musí prokázat, že je schopen pravidelně hradit nájemné a zálohy na služby související s užíváním bytu, a to formou potvrzení (např. pracovní smlouva, potvrzení o příjmu vydané ČSSZ, ÚP apod., u OSVČ – výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku, nebo poslední odevzdané daňové přiznání) 

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

- žadatel

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

- potvrzení o bezdlužnosti ze současného bydliště žadatele a dalších osob, s nimiž by měla být uzavřena nájemní smlouva (vystaví stávající pronajímatel);

 - potvrzení o schopnosti pravidelně hradit nájemné a zálohy na služby, a to formou potvrzení (např. pracovní smlouva, potvrzení o příjmu vydané ČSSZ, ÚP apod., u OSVČ výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku, nebo poslední odevzdané daňové přiznání);

- potvrzení o bezdlužnosti ve vztahu k obci, kde má trvalý pobyt žadatel a další osoby, s nimiž by měla být uzavřena nájemní smlouva (žadatelé s trvalým pobytem mimo Karvinou);

- výpis z rejstříku trestu žadatele o uzavření nájemní smlouvy a dalších osob, s nimiž by měla být uzavřena nájemní smlouva

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

- správce bytového fondu zveřejňuje informace o volných bytech na úřední desce (www.karvina.cz → „Úřední deska“ → z rolovací lišty vyberte poslední záložku „Záměry“ → zde jsou pod sebou řazeny nabídky),

- zájemce o sjednání nájemní smlouvy je povinen zúčastnit se pohlídky bytu, kde svým podpisem potvrdí, že byl seznámen se stavem pronajímaného bytu (termín prohlídky bytu je uveden na úřední desce, bez fyzické prohlídky bytu nebude na podanou žádost brán zřetel),

- podáním žádosti (vyplněného formuláře vč. souhlasu se zpracováním osobních údajů) a doložením
   ostatních náležitostí uvedených v bodě 6

08. Na které instituci životní situaci řešit:

- Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, oddělení bytové, ul. K. Śliwky 618, Karviná-Fryštát

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

- Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, ul. K. Śliwky 618, Karviná-Fryštát, budova B

   Alena Petrová, přízemí, kanc. Č. 26, tel.: 596 387 325, e-mail: alena.petrova@karvina_cz.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

- vyplněný formulář + náležitosti uvedené v bodě 6

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Ke stažení:

Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu ve vlastnictví SMK + souhlas se zpracováním osobních údajů

Žádost o uzavření NS k bytu.docx

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

- bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

- žádosti jsou přijímány po dobu zveřejnění na úřední desce

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

- nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:  

- nejsou

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

- žádná

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:  

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- zákon 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

- nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016
  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

- žádné

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

- žádné

21. Nejčastější dotazy:

- dotazy se řeší individuálně dle konkrétních informací

22. Další informace:

- žádné

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také
      z jiných zdrojů a v jiné formě:

- telefonicky-viz bod 26.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

- žádné

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

- Odbor majetkový, oddělení bytové

26. Kontaktní osoba:

- Alena Petrová, tel. 596 387 325, e-mail: alena.petrova@karvina_cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

 - 31.8.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován:

29. Datum konce platnosti popisu:

 -

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

 -