Uzavírání smluv o nájmu bytů ve vlastnictví statutárního města Karviné

Vyřízení žádosti o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:  

- žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu ve vlastnictví statutárního města Karviné

04. Základní informace k životní situaci:

- žádost může podat fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

- žadatel

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

- Potvrzení o bezdlužnosti ze současného bydliště žadatele a dalších osob, s nimiž by měla být uzavřena nájemní smlouva (vystaví stávající pronajímatel);

 - doklad o schopnosti pravidelně hradit nájemné a zálohy na služby, a to písmenou formou (např. pracovní smlouva, potvrzení o příjmu vydané ČSSZ, ÚP apod., u OSVČ výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku, popř. poslední odevzdané daňové přiznání);

- ověřený výpis z Centrální evidence exekucí, výpis nesmí být starší než 1 měsíc;

- výpis z rejstříku trestu žadatele o uzavření nájemní smlouvy, s nimž má být uzavřena nájemní smlouva, výpis nesmí být starší než 1 měsíc.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

- správce bytového fondu zveřejňuje informace o volných bytech na úřední desce (www.karvina.cz → „Úřední deska“ → z rolovací lišty vyberte poslední záložku „Záměry“ → zde jsou pod sebou řazeny nabídky),

- zájemce o sjednání nájemní smlouvy je povinen zúčastnit se pohlídky bytu, kde svým podpisem potvrdí, že byl seznámen se stavem pronajímaného bytu (termín prohlídky bytu je uveden na úřední desce, bez fyzické prohlídky bytu nebude na podanou žádost brán zřetel),

- podáním žádosti (vyplněného formuláře vč. souhlasu se zpracováním osobních údajů) a doložením ostatních náležitostí uvedených v bodě 2.4 Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytu ve vlastnictví SMK.  

08. Na které instituci životní situaci řešit:

- Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, oddělení bytové, ul. K. Śliwky 618, Karviná-Fryštát

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

- Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, ul. K. Śliwky 618, Karviná-Fryštát, budova B

   Alena Petrová, přízemí, kanc. č. 27, tel.: 596 387 325, e-mail: alena.petrova@karvina_cz.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

- vyplněný formulář + náležitosti uvedené v bodě 2.4 Zásad pro uzavírání smluv o nájmu bytu ve vlastnictví SMK, občanský průkaz

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: 

Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu ve vlastnictví SMK + souhlas se zpracováním osobních údajů

 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

- bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

- žádosti jsou přijímány po dobu zveřejnění na úřední desce

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

- nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:  

- nejsou

16. Elektronická služba, kterou lze využít:

- žádná

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:  

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- zákon 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

- nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016
  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

- žádné

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

- žádné

21. Nejčastější dotazy:

- dotazy se řeší individuálně dle konkrétních informací

22. Další informace:

- žádné

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také
      z jiných zdrojů a v jiné formě:

- telefonicky-viz bod 26.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

- žádné

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

- Odbor majetkový, oddělení bytové

26. Kontaktní osoba:

- Alena Petrová, tel. 596 387 325, e-mail: alena.petrova@karvina_cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

 - 29.11.2023

28. Popis byl naposledy aktualizován:

 - 28.3.2024

29. Datum konce platnosti popisu:

 -

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

 -