Územní plán Obce Petrovice u Karviné - projednání změny č. 1


Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování pořizuje pro Obec Petrovice u Karviné změnu č. 1 Územního plánu Petrovice u Karviné zkráceným postupem. V současné době je zpracován návrh této změny, bez vyhodnocení jejího vlivů na udržitelný rozvoj území. Veřejné projednání této změny se bude konat s odborným výkladem projektanta dne 29.07.2020 v 15,00 hod. v zasedací místnosti    Obecního úřadu Petrovice u Karviné, Petrovice u Karviné č.p. 251.

Do návrhu lze nahlížet na Odboru stavebním a životního prostředí Magistrátu města Karviné, v budově B, ul. Karola Śliwky 618/11 v Karviné – Fryštátě, v kanceláři  č. 87, nebo na Obecním úřadu Petrovice u Karviné.  Dále je návrh zveřejněn na těchto stránkách, viz níže a na internetových stránkách Obce Petrovice u Karviné: https://www.petroviceuk.cz.

Námitky dotčených osob, připomínky všech  a stanoviska dotčených orgánů k projednávanému návrhu lze uplatnit písemně nejpozději dne 5.8.2020 u pořizovatele, bližší informace viz níže oznámení veřejného projednání.

oznámení veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP Petrovice.pdf

Textová část

Textová část UP Petrovice.u.Ka - ZM1 - výrok..pdf
Textová část UP Petrovice.u.Ka - ZM1 - vyznační změn ve výrok. části.pdf

Textová část UP Petrovice.u.Ka - ZM1 - odůvodnění.pdf

Grafická část

A.1 Výkres základního členění území_Zm1.pdf
A.1 Výkres základního členění území_Zm1_legenda.pdf
A.2 Hlavní výkres_Zm1_legenda.pdf
A.2 Hlavní výkres_Zm1.pdf
A.3 Výkres dopravní infrastruktury_Zm1_legenda.pdf
A.3 Výkres dopravní infrastruktury_Zm1.pdf
A.4 Výkres technické infrastruktury - vodní_hospodářství_Zm1_legenda.pdf
A.4 Výkres technické infrastruktury - vodní_hospodářství_Zm1.pdf
A.5 Výkres technické infrastruktury - energetika a elektronické komunikace _ZM1_ legenda pdf
A.5 Výkres technické infrastruktury - energetika a elektronické komunikace_ZM1.pdf
B.1 Koordinační výkres_Zm1_legenda.pdf
B.1 Koordinační výkres_Zm1.pdf
B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_Zm1_legenda.pdf
B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu_Zm1.pdf
B.3 Výkres širších vztahů_Zm1_legenda.pdf
B.3 Výkres širších vztahů_Zm1.pdf