Územní plán Petrovice u Karviné - projednání změny č. 1


Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný úřad územního plánování pořizuje pro Obec Petrovice u Karviné změnu č. 1 Územního plánu Petrovice u Karviné zkráceným postupem. V současné době je zpracován upravený návrh této změny a to na základě výsledků jejího veřejného projednání ze dne 29.07.2020. Opakované veřejné projednání této změny se bude konat s odborným výkladem projektanta dne 16.12.2020 v 15,00 hod. v zasedací místnosti    Obecního úřadu Petrovice u Karviné, Petrovice u Karviné č.p. 251.

Do návrhu lze nahlížet na Odboru stavebním a životního prostředí Magistrátu města Karviné, v budově B, ul. Karola Śliwky 618/11 v Karviné – Fryštátě, v kanceláři  č. 87, nebo na Obecním úřadu Petrovice u Karviné.  Dále je návrh zveřejněn na těchto stránkách, viz níže a na internetových stránkách Obce Petrovice u Karviné: https://www.petroviceuk.cz.

Námitky dotčených osob, připomínky všech  a stanoviska dotčených orgánů  mohou být podány pouze k upraveným částem návrhu změny č. 1 Územního plánu Petrovice u Karviné, které jsou od veřejného projednání ze dne 29.07.2020 změněny, a to  písemně nejpozději dne 23.12.2020 u pořizovatele, bližší informace viz níže oznámení opakovaného veřejného projednání.

oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP Petrovice

Textová část


Textová část UP Petrovice u Karviné.-změna č.1 - upr. výrok
Textová část UP Petrovice u Karviné -změna č.1 - upr. vyznační změn ve výrok

Textová část UP Petrovice u Karviné- změna č.1 - upr. odůvodnění

Grafická část

A.1 Výkres základního členění území - změna č.1 - legenda
A.1 Výkres základního členění území - změna č.1
A.2 Hlavní výkres -změna č.1 - legenda
A.2 Hlavní výkres - změna č.1
A.3 Výkres dopravní infrastruktury -změna č.1 - legenda
A.3 Výkres dopravní infrastruktury - změna č.1
A.4 Výkres tech.infrastruktury-vodní hospodářství - změna č.1 - legenda
A.4 Výkres tech.infrastruktury-vodní hospodářství - změna č.1
A.5 Výkres tech.infrastruktury-energetiky a elektronických komunikací - změna č.1 - legenda
A.5 Výkres tech.infrastruktury-energetiky a elektronických komunikací - změna č.1
B.1 Koordinační výkres -  změna č.1 - legenda
B.1 Koordinační výkres -  změna č.1
B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu -  změna č.1 - legenda
B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu -  změna č.1
B.3 Výkres širších vztahů -  změna č.1
B.3 Výkres širších vztahů -  změna č.1 - legenda