Územní plán Karviné - změna č. 2

ÚP zm. č. 2.PNG Magistrát města Karviné oznamuje konání veřejného projednání změny č. 2 Územního plánu města Karviné


Veřejné projednání návrhu změny č. 2 Územního plánu Karviné

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání změny č. 2 Územního plánu Karviné, které schválilo Zastupitelstvo města Karviné usnesením č. 299 dne 15.06.2020 pořídil v souladu s § 55 odst. 2 a § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu změny č. 2 Územního plánu Karviné, který v souladu s § 50 stavebního zákona projednal s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání návrhu a zajistil jeho úpravu. Vyhodnocení vlivů  na udržitelný rozvoj území se nezpracovává, jak vyplynulo z projednání zadání.

Do návrhu změny č. 2 Územního plánu Karviné lze nahlížet na Odboru stavebním a životního prostředí Magistrátu města Karviné, budova B, ul. Karola Śliwky 618/11, Karviná-Fryštát, a to od 19.11.2021. Návrh je uveřejněn na těchto stránkách.

Veřejné projednání se uskuteční dne 21.12.2021 ve 14:00 hodin v malém sále Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 28.12.2021 (včetně), může každý uplatnit své písemné připomínky a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou, v souladu s ustanovením § 52 odst. 3 stavebního zákona. Dotčenými osobami jsou pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.

Veřejná vyhláška-návrh změny č. 2 ÚP Karviné.pdf

Územní plán Karviné - změna č. 2

  • Textová část

          Textová část - změna č. 2.pdf

  • Grafická část

   I.1 Výkres základního členění území - změna č. 2.pdf
   I.2 Hlavní výkres - změna č. 2.pdf, soubor typu pdf
   I.3 Koncepce veřejné infrastruktury - změna č. 2.pdf
   I.4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - změna č. 2.pdf

Odůvodnění Územního plánu Karviné - změna č. 2

  • Textová část

          Textová část návrh odůvodnění - změna č. 2.pdf

  • Grafická část

   II.1 Koordinační výkres - změna č. 2.pdf
   II.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu - změna č. 2.pdf
   II.4 Výkres technické infrastruktury - vodní hospodářství - změna č. 2.pdf
   II.5 Výkres technické infrastruktury - energetika, elektronické komunikace, nakládání s odpady - změna č. 2.pdf