Vydání řidičského průkazu

folder-document.png Řidičský průkaz se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění (žadatel o vydání řidičského průkazu musí být držitelem řidičského oprávnění), nebo tomu, kdo splní podmínky pro jeho udělení.


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Vydání řidičského průkazu

04. Základní informace k životní situaci:
Řidičský průkaz se vydává osobě, která je držitelem řidičského oprávnění (žadatel o vydání řidičského průkazu musí být držitelem řidičského oprávnění), nebo tomu, kdo splní podmínky pro jeho udělení.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Osoba, které bylo uděleno řidičské oprávnění.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Získání řidičského oprávnění.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Žadatel se dostaví na úřad a požádá o vydání řidičského průkazu na základě udělení řidičského oprávnění, pracovník vytiskne žádost o udělení řidičského oprávnění ze systému registru řidičů.

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Magistrát města Karviné v rámci svého správního obvodu (Karviná, Dětmarovice, Petrovice u Karviné,Stonava).

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní
Karola Śliwky 50 Karviná-Fryštát
přízemí vpravo
paní Franzová, Martikánová, Chroboková, Spurná, Laryšová
tel: 596 387 717-715, 569 387 785
Úřední dny pondělí a středa: 7:30-17:30 hodin
V úterý a ve čtvrtek od 7:30 do 16:00 hodin dle pracovních kapacit.
Pro vyřízení vaší žádosti se můžete objednat prostřednictvím našeho rezervačního systému. .

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Platný doklad totožnosti, doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, který nesmí být ke dni podání žádosti starší než 6 měsíců, čestné prohlášení žadatele (např. není držitelem platného řidičského oprávnění uděleného v jiném členském státě, nebyl jiným členským státem uložen zákaz řízení motorových vozidel apod.), jedna průkazová fotografie

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře v elektronické podobě nejsou k dispozici. Vzhledem ke způsobu zpracování žádostí musí být předložen pouze originální tiskopis, který splňuje požadované technické parametry a je k dispozici na přepážkách registru řidičů.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Správní poplatek dle z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění 50,- Kč.

Způsoby úhrad poplatků

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Do 20 dnů po podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

žádné

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
 Objednejte si čas vaší návštěvy na úřadě:

Rezervační systém - objednejte se online

Je můj řidičský průkaz připraven k vyzvednutí?

Vyřízené žádosti o občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
nejsou

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
neuplatňují se

21. Nejčastější dotazy:
Žádost je od 19.01.2013 tisknuta ze systému registru řidičů, kdy po kontrole údajů uvedených v této žádosti, žadatel žádost o řidičské oprávnění stvrzuje svým podpisem, který se následně přenáší do řidičského průkazu. Tento nový proces ale vyžaduje, s ohledem i na další technické zpracování žádosti o řidičské oprávnění, osobní přítomnost žadatele.

22. Další informace:
Řidičský průkaz je nutné převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněné osoby na základě ověřené plné moci.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení dopravněsprávní

26. Kontaktní osoba:
Ing. Jana Michaličková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
19.1.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován:
 15.12.2016

29. Datum konce platnosti popisu:
neuveden

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Návod není právně závazný dokument, slouží pouze k informaci a pomoci žadatelů při úkonech souvisejících s registrem řidičů.