Vyřazení vozidla z provozu

folder-document.png O vyřazení vozidla z provozu může vlastník vozidla požádat, nechce-li vozidlo z nějakého důvodu delší dobu provozovat (např. sezónní provoz, dlouhodobá oprava atd.)


01. Identifikační kód:

02. Kód:

03. Pojmenování (název) životní situace:
Vyřazení silničního vozidla z provozu (dočasné vyřazení, depozit)

04. Základní informace k životní situaci:
O vyřazení vozidla z provozu může vlastník vozidla požádat, nechce-li vozidlo z nějakého důvodu delší dobu provozovat (např. sezónní provoz, dlouhodobá oprava atd.)

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Vlastník vozidla.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Vlastník vozidla podá žádost doloženou dále uvedenými doklady a zaplatí správní poplatek.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
Podáním žádosti (vyplněného formuláře).

08. Na které instituci životní situaci řešit:
Úkon lze provést na kterémkoliv městském úřadu (magistrátě) .

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
Odbor správní
Karola Śliwky 50 Karviná-Fryštát
přízemí vpravo
paní Franzová, Martikánová, Chroboková, Spurná, Laryšová
tel: 596 387 785, 596 387 717-715, 596 387 713
v úředních hodinách úřadu.
Pro vyřízení vaší žádosti se můžete objednat prostřednictvím našeho rezervačního systému.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
Vyplněný formulář Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla (malý TP), tabulky s registrační značkou, doklady vlastníka.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře jsou k dispozici v elektronické podobě ke stažení:

rtf.pngPlná moc k žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu.rtf, soubor typu rtf, (47,31 kB)

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu (652,30 KB)

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Způsoby úhrad poplatků

Správní poplatek dle z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 200,- Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádost je možné vyřídit na počkání, ale v komplikovanějších případech se postupuje podle správního řádu, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Vozidlo musí být zabezpečeno tak, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, nesmí být odstraněny podstatné části vozidla. Vozidlo musí být mimo pozemní komunikace, tj. v garáži, na zahradě nebo jinde na soukromém pozemku.Trvá-li vyřazení déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit úřadu, kde došlo k vyřazení vozidla, adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. Ukončení vyřazení lze provést pouze na tom úřadě, kde došlo k jeho vyžazení.

16. Elektronická služba, kterou lze využít:
Rezervační systém pro objednání návštěvy úřadu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Z. č. 56/2001 Sb.,o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhl. č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč a přestupek dle § 83 odst. 1 písm. e) a f) z.č. 56/2001 Sb.,o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

21. Nejčastější dotazy:
neuvedeno

22. Další informace:
neuvedeno

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:
www.mdcr.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:
neuvedeno

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Odbor správní, oddělení dopravněsprávní

26. Kontaktní osoba:
Ing. Jana Michaličková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.01.2021

28. Popis byl naposledy aktualizován:
12.01.2021

29. Datum konce platnosti popisu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:
Návod není právně závazný dokument, slouží pouze k informaci a pomoci žadatelům při složitých úkonech souvisejících s registrem vozidel.