Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

folder-document.png


01. Název úkonu:

kolaudační souhlas

02. V jakém případě ve věci jednat

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k)  nebo podle zvláštního právního předpisu nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o
a) stavbu veřejné infrastruktury,
b) stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,
c) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,
d) změnu stavby, která je kulturní památkou,
e) vodní dílo podle § 15a odst. 3  vodního zákona,

lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

03. Charakteristika úkonu

Užívání dokončené stavby  je upraveno v § 119 až 122a z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

04 Výsledek úkonu

Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, které opravňuje stavbu užívat.

05. Kdy věc řešit

Po dokončení stavby uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k)  nebo podle zvláštního právního předpisu nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o
a) stavbu veřejné infrastruktury,
b) stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit,
c) stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu,
d) změnu stavby, která je kulturní památkou,
e) vodní dílo podle § 15a odst. 3  vodního zákona,

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Přílohy k žádosti, uvedené v části B formuláře  se předkládají v listinné podobě.

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

09. Kde  a jakým  jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Poštou nebo osobním podáním

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Poplatek za vydání kolaudačního souhlasu není stanoven. Pouze v případě, že byla žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby, vybere stavební úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby správní poplatek, jehož výše  je stanovena v položce 20 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění.

Způsoby úhrady poplatku

Platbu můžete uhradit po předchozím přidělení variabilního symbolu těmito způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800
  • V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
  • Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát

 

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené  jinak než elektronicky

Poplatek za vydání kolaudačního souhlasu není stanoven. Pouze v případě, že byla žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby, vybere stavební úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby správní poplatek, jehož výše  je stanovena v položce 20 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Způsoby úhrady poplatku

Platbu můžete uhradit po předchozím přidělení variabilního symbolu těmito způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800
  • V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
  • Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
  • Na poště poštovní poukázkou

 

12. Výše dávky  nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu

13. Opravné prostředky

Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení (hlava IX zákona č. 500/2004 Sb.), které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

14. Časté dotazy

Nejsou známy

15. Sankce

Ukládání pokut za spáchání přestupku  fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší stavební zákon.

16.  Působnost

Státní správa vykonávaná  v přenesené působnosti

17. Oblast

stavební právo

18. Klíčová slova

kolaudace, kolaudační souhlas

19. Počátek platnosti  popisu úkonu

10.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu

Bez omezení

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému
Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.