Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

folder-document.png


01. Název úkonu:

Územní rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

02. V jakém případě ve věci jednat

V případě dělení nebo scelování pozemků.

03. Charakteristika úkonu

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků stanoví podmínky pro nové rozdělení nebo scelování pozemků. Rozhodnutí  o dělení nebo scelování pozemků se nevyžaduje, pokud podmínky  pro dělení nebo scelování jsou dány  regulačním plánem,  rozhodnutím stavebního úřadu nebo rozhodnutím podle  zvláštního právního předpisu.

04 Výsledek úkonu

Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.

Není-li  třeba   stanovit podmínky pro dělení nebo scelování pozemků stavební úřad potvrdí tuto skutečnost sdělením, kterým současně schválí navrhovaný záměr.

05. Kdy věc řešit

V případě dělení nebo scelování pozemků.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 

Žádost podávají všichni  vlastníci všech dotčených pozemků, které jsou předmětem rozhodnutí, nebo oprávněnou osobou za účelem uplatňování předkupního práva pro veřejně prospěšné stavby.

Přílohy k žádosti, uvedené v části B formuláře, se předkládají v listinné podobě.

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.docx

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je uvedený v příloze č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. 

Žádost podávají všichni  vlastníci všech dotčených pozemků, které jsou předmětem rozhodnutí, nebo oprávněnou osobou za účelem uplatňování předkupního práva pro veřejně prospěšné stavby.

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.docx

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

09. Kde  a jakým  jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Poštou nebo osobním podáním

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Výše správního poplatku za vydání rozhodnutí je stanovena v položce 17 bod 3 v částce 1000 Kč, sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění. 

Způsoby úhrady poplatku

Platbu můžete uhradit po předchozím přidělení variabilního symbolu těmito způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800
  • V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
  • Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené  jinak než elektronicky

Výše správního poplatku za vydání rozhodnutí je stanovena v položce 17 bod 3 v částce 1000 Kč, sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění. 

Způsoby úhrady poplatku

Platbu můžete uhradit po předchozím přidělení variabilního symbolu těmito způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800
  • V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
  • Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
  • Na poště poštovní poukázkou

12. Výše dávky  nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu

13. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k nadřízenému správnímu orgánu, které se podává  u stavebního úřadu, který jej vydal.

Rozhodnutí, které je v právní moci,  lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

14. Časté dotazy

Nejsou známy

15. Sankce

Sankce nejsou stanoveny.

16.  Působnost

Státní správa vykonávaná  v přenesené působnosti

17. Oblast

územní rozhodování

18. Klíčová slova

pozemky, dělení, scelování, rozhodnutí, sdělení

19. Počátek platnosti  popisu úkonu

10.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu

Bez omezení.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.