Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

folder-document.png


01. Název úkonu:

územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení(informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení, pokud nejde o stavbu podle § 2 odst. 3 stavebního zákona)

02. V jakém případě ve věci jednat

V případě záměru umístit stavbu nebo zařízení

03. Charakteristika úkonu

Rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení vymezuje stavební pozemek, umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro napojení na veřejnou a technickou infrastrukturu.

04 Výsledek úkonu

Rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

05. Kdy věc řešit

V případě záměru umístit stavbu nebo zařízení.

06. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedeného elektronicky

Kompletně vyplněný formulář dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.,  o podrobnější úpravě  územního  rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře). 

Přílohy k žádosti, uvedené v části B formuláře, se předkládají v listinné podobě. 

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, soubor typu rtf, (231,66 kB)

07. Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Kompletně vyplněný formulář dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.,  o podrobnější úpravě  územního  rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, včetně všech potřebných příloh (dle části B formuláře).   

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, soubor typu rtf, (231,66 kB)

08. Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

Magistrát města Karviné, Odbor stavební a životního prostředí

Tyto způsoby podání  vyžadují od podatele uznávaný elektronický podpis  nebo aktivní datovou schránku.

elektronická adresa podatelny: epodatelna@karvinacz, IDDS: es5bv8q 

09. Kde  a jakým  jiným způsobem než elektronicky lze úkol iniciovat

Poštou nebo osobním podáním

Adresa pro podání poštou: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní podání: budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát 

10. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Výše správního poplatku za vydání územního rozhodnutí je stanovena v položce 17 bodu 2 písm. b) částkou 1000 Kč, sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění. 

Způsoby úhrady poplatku

Platbu můžete uhradit po předchozím přidělení variabilního symbolu těmito způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800

     V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné,  budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát

Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát

11. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené  jinak než elektronicky

Výše správního poplatku za vydání územního rozhodnutí je stanovena v položce 17 bodu 2 písm. b) částkou 1000 Kč, sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění. 

Způsoby úhrady poplatku

Platbu můžete uhradit po předchozím přidělení variabilního symbolu těmito způsoby:

  • Bezhotovostně převodem na účet města č. 19-1721542349/0800
  • V hotovosti na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštát
  • Platební kartou (Visa, MasterCard, V PAY, Visa ELECTRON, MasterCard Electronic, Maestro) na pokladně Magistrátu města Karviné, budova „C“, Karola Śliwky 50/8a, Karviná-Fryštá
  • Na poště poštovní poukázkou

12. Výše dávky  nebo jiného plnění, pokud je předmětem úkonu

Není předmětem úkonu

13. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k nadřízenému správnímu orgánu, které se podává  u stavebního úřadu, který jej vydal.

Rozhodnutí, které je v právní moci,  lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

14. Časté dotazy

Nejsou známy

15. Sankce

Ukládání pokut za spáchání přestupku či správního deliktu fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě řeší stavební zákon.

16.  Působnost

Státní správa vykonávaná  v přenesené působnosti

17. Oblast

územní rozhodování

18. Klíčová slova

Stavba, zařízení, umístění.

19. Počátek platnosti  popisu úkonu

10.06.2022

20. Konec platnosti popisu úkonu

Bez omezení.

21. Výsledek úkonu vedený v základním registru nebo v agendovém informačním systému

Není veden v základním registru nebo v agendovém informačním systému.